29.8.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 291/8


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.9432 – Allianz Holdings/Legal and General Insurance)

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 291/04)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 22 augusti 2019 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Allianz Holdings plc (Allianz, Förenade kungariket).

Legal and General Insurance Limited (L&G Insurance, Förenade kungariket).

Allianz förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, ensam kontroll över L&G Insurance.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Allianz är en del av Allianz-gruppen, en global leverantör av finansiella tjänster med verksamhet främst inom områdena livförsäkringsprodukter och skadeförsäkringsprodukter (inbegripet försäkring av sällskapsdjur) samt kapitalförvaltning.

L&G Insurance tillhandahåller skadeförsäkringsprodukter i Förenade kungariket (inbegripet försäkring av sällskapsdjur).

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.9432 – Allianz Holdings/Legal and General Insurance

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, p. 1 (koncentrationsförordningen).