18.5.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 127/12


Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2010/C 127/03

Numer środka pomocy państwa

X 172/10

Państwo członkowskie

Włochy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

CAMPANIA

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Regione Campania

Via s. Lucia, n. 81 NAPOLI

http://www.regione.campania.it/

Nazwa środka pomocy

Programma Integrato per favorire l'inserimento occupazionale in Campania

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA FONDO SOCIALE EUR OPEO 2007-2013

REGIONE CAMPANIA

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy -

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

7.4.2010–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 35,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Inne – l'intervento è composto da due strumenti: Work Experience, con erogazione di «borse lavoro» (dettagliati negli allegati) e Incentivi all′Occupazione.

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Programma Operativo Regionale Campania

FSE 2007-2013. – 17,50 EUR (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40)

50,00 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.economiacampania.net/index001.php?idc=50&part=m

http://www.economiacampania.net/index001.php?part=articolo&ida=724

Numer środka pomocy państwa

X 174/10

Państwo członkowskie

Włochy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

BASILICATA

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Regione Basilicata – Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport

Viale V. Verrastro n. 8

85100 Potenza

www.regione.basilicata.it

Nazwa środka pomocy

Formazione e Competitività di Impresa – Ulteriore finanziamento

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Deliberazione di Giunta Regionale n. 306 del 24 febbraio 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 15 del 16 marzo 2010

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy -

Zmiany istniejącego środka pomocy

ZmianyX234 2009

Modifica Aiuto X234/2009: assegnazione risorse aggiuntive pari a Euro 3 477 869,52

Czas trwania pomocy

16.3.2010–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 0,87 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Programma Operativo F.S.E. 2007-2013 – Regione Basilicata – 1,40 EUR (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1)

25,00 %

20 %

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)

60,00 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.regione.basilicata.it/dipformazione/default.cfm?fuseaction=doc&dir=2698&doc=2699&link=

Numer środka pomocy państwa

X 175/10

Państwo członkowskie

Niemcy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

DRESDEN

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Sächsiche Aufbaubank – Förderbank

Pirnaische Str. 9, 01096 Dresden

www.sab.sachsen.de

Nazwa środka pomocy

Gemeinsames Umsetzungsdokument zum Operationellen Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen-Polen 2007.2013

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

VO (EG) Nr. 1083/2006 (allg. StrukturfondsVO)

VO (EG) Nr. 1080/2006 (EFRE-VO)

Operationelles Programm (CCI-Code 2007CB!&§PO018; www.sn-pl-eu

§§ 23, 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung – SäHO, SächsGVBl. 2001, S. 154) sowie der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy -

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

1.1.2007–31.12.2015

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 9,27 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

2007CB163PO018 – 44,00 EUR (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie (art. 13) Program pomocy

30,00 %

20 %

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)

60,00 %

20 %

Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40)

50,00 %

Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych (art. 41)

75,00 %

Pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (art. 42)

85,00 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.sn-pl.eu/media/de/2009-03-25_Umsetzungsdokument_SN-PL_korr.pdf

Numer środka pomocy państwa

X 176/10

Państwo członkowskie

Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

RIOJA

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomoc

Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio

C/ Marques de la Ensenada, 13

26071 Logroño. La Rioja

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465295

Nazwa środka pomocy

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en el Plan de Energías Renovables: Geotermia

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Orden 12/2009, de 9 de septiembre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en el Plan de Energías Renovables: Geotermia. (BOR no 115 de 14 de septiembre de 2009) Orden 44/2009, de 23 de octubre, de modificación de la Orden 12/2009, de 9 de septiembre(BOR no 134 de 28 de octubre de 2009)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy -

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

14.9.2009–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 0,09 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

FEDER – 0,02 EUR (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (art. 23)

30,00 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=156-254249

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=187-258422

Numer środka pomocy państwa

X 177/10

Państwo członkowskie

Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

RIOJA

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomoc

Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio

C/ Marques de la Ensenada, 13

26071 Logroño. La Rioja

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465295

Nazwa środka pomocy

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, cursos de conducción eficiente de vehículos.

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Orden 40/2009 de 14 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en actuaciones dentro de la estrategia de ahorro y eficiencia energética en el sector transporte: cursos de conducción eficiente de vehículos B.O.R no 129 de 19 de octubre de 2009.

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy -

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

2.10.2009–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 0,05 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

feder – 0,01 EUR (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)

50,00 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=181-257294