22.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 441/2010 НА КОМИСИЯТА

от 21 май 2010 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Canestrato di Moliterno (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6, параграф 2, първа алинея и в съответствие с член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Canestrato di Moliterno“, подадена от Италия, беше публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 май 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 235, 30.9.2009 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.3.   Сирена

ИТАЛИЯ

Canestrato di Moliterno (ЗГУ)