11/ 68

BG

Официален вестник на Европейския съюз

105


22006D0089


L 289/28

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 89/2006

от 7 юли 2006 година

за изменение на приложение на XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, по-нататък наричано „споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XIII към споразумението е изменено с Решение № 67/2006 на Съвместния комитет на ЕИП от 2 юни 2006 г. (1).

(2)

Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността (2), поправена в ОВ L 200, 7.6.2004 г., стр. 50, следва да се включи в споразумението,

РЕШИ:

Член 1

След точка 18а (Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от приложение XIII към споразумението се добавя следната точка:

„18б.

32004 L 0052: Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността (ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 124), поправена в ОВ L 200, 7.6.2004 г., стр. 50.“

Член 2

Текстовете на Директива 2004/52/ЕО, поправена в ОВ L 200, 7.6.2004 г., стр. 50, на исландски и норвежки език, които се публикуват в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 8 юли 2006 г., при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103, параграф 1 от споразумението са направени (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 7 юли 2006 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 245, 7.9.2006 г., стр. 18.

(2)  ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 124.

(3)  Посочени са конституционни изисквания.