28.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 96/35


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 12. marca 2007 – Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Komisia

(Vec T-417/04) (1)

(„Žaloba o neplatnosť - Nariadenie (ES) č. 1429/2004 - Poľnohospodárstvo - Spoločná organizácia trhu s vínom - Režim používania názvov odrôd vínnej révy alebo ich synonym - Časové obmedzenie používania - Žaloba podaná subjektom v rámci štátu - Individuálne dotknuté osoby - Neprípustnosť“)

(2007/C 96/72)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (v zastúpení: E. Bevilacqua a F. Capelli, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: L. Visaggio a E. Righini, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Maďarská republika (v zastúpení: G. Péter, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Návrh na zrušenie ustanovenia, ktorým sa do 31. marca 2007 obmedzuje právo používať názov „Tocai friulano“, uvedený vo vysvetľujúcej poznámke v bode 103 prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 1429/2004 z 9. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 753/2002, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999, pokiaľ ide o opis, označovanie, prezentáciu a ochranu určitých vinárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 263, s. 11)

Výrok uznesenia

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Žalobca znáša vlastné trovy konania a je povinní nahradiť trovy konania Komisie.

3.

Maďarská republika znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 300, 4.12.2004.