28.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 96/35


Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 marca 2007 r. — Regione autonoma Friuli — Venezia Giulia przeciwko Komisji

(Sprawa T-417/04) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Rozporządzenie (WE) nr 1429/2004 - Rolnictwo - Wspólna organizacja rynku wina - Przepisy dotyczące używania nazw odmian winorośli i ich synonimów - Ograniczenie używania w czasie - Skarga wniesiona przez jednostkę wchodzącą w skład państwa - Osoby, których akt dotyczy indywidualnie - Niedopuszczalność)

(2007/C 96/72)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (przedstawiciele: E. Bevilacqua i F. Capelli, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot europejskich (przedstawiciele: L. Visaggio i E. Righini, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Republika Węgierska (przedstawiciel: P. Gottfried, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności przepisu ograniczającego od dnia 31 marca 2007 r. prawo używania nazwy „Tocai friulano ”ujętego w postaci uwagi wyjaśniającej w pkt 103 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1429/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina (Dz.U. L 263, str. 11).

Sentencja postanowienia

1)

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2)

Skarżąca pokrywa koszty własne i koszty poniesione przez Komisję.

3)

Republika Węgierska pokrywa swe własne koszty.


(1)  Dz.U. C 300 z 4.12.2004.