28.4.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 96/35


Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 12 maart 2007 — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissie

(Zaak T-417/04) (1)

(„Beroep tot nietigverklaring - Verordening (EG) nr. 1429/2004 - Landbouw - Gemeenschappelijke ordening van wijnmarkt - Regeling voor gebruik van namen van druivenrassen of van synoniemen daarvan - Beperking van gebruik ratione temporis - Beroep ingesteld door decentraal lichaam - Personen die individueel zijn geraakt - Niet-ontvankelijkheid’)

(2007/C 96/72)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (vertegenwoordigers: E. Bevilacqua en F. Capelli, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: L. Visaggio en E. Righini, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van verwerende partij: Republiek Hongarije (vertegenwoordiger: P. Gottfried, gemachtigde)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van de bepaling waarbij het recht om de naam „Tocai friulano ”te gebruiken wordt beperkt tot 31 maart 2007, welke bepaling in de vorm van een toelichting is opgenomen in punt 103 van bijlage I bij verordening (EG) nr. 1429/2004 van de Commissie van 9 augustus 2004 houdende wijziging van verordening (EG) nr. 753/2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad wat betreft de omschrijving, de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de bescherming van bepaalde wijnbouwproducten (PB L 263, blz. 11)

Dictum

1)

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2)

Verzoekster zal haar eigen kosten dragen alsmede die van de Commissie.

3)

De Republiek Hongarije zal haar eigen kosten dragen.


(1)  PB C 300 van 4.12.2004.