28.4.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 96/35


Esimese Astme Kohtu 12. märtsi 2007. aasta määrus — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia versus komisjon

(Kohtuasi T-417/04) (1)

(Tühistamiskaebus - Määrus (EÜ) nr 1429/2004 - Põllumajandus - Veinituru ühine korraldus - Viinamarjasortide nimede ja nende sünonüümide kasutamise kord - Kasutamise ajaline piirang - Riigisisese üksuse esitatud hagi - Isiklikult puudutatud isikud - Vastuvõetamatus)

(2007/C 96/72)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (esindajad: advokaadid E. Bevilacqua ja F. Capelli)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: L. Visaggio ja E. Righini)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Ungari Vabariik (esindaja: P. Gottfried)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni 9. augusti 2004. aasta määruse (EÜ) nr 1429/2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 753/2002, milles sätestatakse teatavad nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 rakenduseeskirjad veinisektori toodete kirjeldamise, nimetamise, esitlemise ja kaitse osas (ELT L 263, lk 11), I lisa punktis 103 selgitava märkusena toodud norm, mis lubab nime „Tocai friulano ”kasutada üksnes kuni 31. märtsini 2007.

Määruse resolutiivosa

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja komisjoni kohtukulud.

3.

Jätta Ungari Vabariigi kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 300, 4.12.2004.