28.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 96/35


Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 12. marts 2007 — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia mod Kommissionen

(Sag T-417/04) (1)

(Annullationssøgsmål - forordning (EF) nr. 1429/2004 - landbrug - fælles markedsordning for vin - ordning for anvendelse af navne på druesorter eller synonymer herfor - tidsmæssig begrænset anvendelse - søgsmål anlagt af en regional eller lokal myndighed - personer, der er individuelt berørt - afvisning)

(2007/C 96/72)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ved avocats E. Bevilacqua og F. Capelli)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved L. Visaggio og E. Righini, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Republikken Ungarn (ved P. Gottfried, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den bestemmelse, der begrænser retten til at anvende navnet »Tocai friulano«, som fremgår af en forklarende note i punkt 103 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 1429/2004 af 9. august 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 753/2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter (EUT L 263, s. 11), til den 31. marts 2007.

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

Sagsøgeren bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber afholdte omkostninger.

3)

Republikken Ungarn bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 300 af 4.12.2004.