28.4.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 96/35


Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 12. března 2007 – Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia v. Komise

(Věc T-417/04) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Nařízení (ES) č. 1429/2004 - Zemědělství - Společná organizace trhu s vínem - Režim užívání názvů odrůd révy nebo jejich synonym - Časové omezení užívání - Žaloba podaná celkem působícím pod úrovní státu - Osobně dotčené osoby - Nepřípustnost“)

(2007/C 96/72)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (zástupci: E. Bevilacqua a F. Capelli, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: L. Visaggio a E. Righini, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Maďarská republika (zástupce: G. Péter, zmocněnec)

Předmět věci

Návrh na zrušení ustanovení omezujícího ke dni 31. března 2007 právo užívat název „Tocai friulano “uvedeného ve formě vysvětlující poznámky v bodu 103 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 1429/2004 ze dne 9. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označení, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktù (Úř. věst. L 263, s. 11),

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Žalobce ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady Komise.

3)

Maďarská republika ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 300, 4.12.2004.