27.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 342/21


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 123/2014

z dne 27. junija 2014

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 848/2012 z dne 19. septembra 2012 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij („REACH“) glede fenilživosrebrovih spojin (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 254/2013 z dne 20. marca 2013 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 340/2008 o pristojbinah in taksah, plačljivih Evropski agenciji za kemikalije na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (2), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XV Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 12zc (Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednja alinea:

„—

32012 R 0848: Uredba Komisije (EU) št. 848/2012 z dne 19. septembra 2012 (UL L 253, 20.9.2012, str. 5).“

;

2.

v točki 12zf (Uredba Komisije (ES) št. 340/2008) se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32013 R 0254: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 254/2013 z dne 20. marca 2013 (UL L 79, 21.3.2013, str. 7).“

Člen 2

Besedili Uredbe (EU) št. 848/2012 in Izvedbene uredbe (EU) št. 254/2013 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 28. junija 2014 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 27. junija 2014

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 253, 20.9.2012, str. 5.

(2)  UL L 79, 21.3.2013, str. 7.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.