27.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 342/21


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 123/2014

z 27. júna 2014,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 848/2012 z 19. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o zlúčeniny fenylortuti (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 254/2013 z 20. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 340/2008 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola XV prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 12zc [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 R 0848: nariadenie Komisie (EÚ) č. 848/2012 z 19. septembra 2012 (Ú. v. EÚ L 253, 20.9.2012, s. 5).“

2.

V bode 12zf [nariadenie Komisie (ES) č. 340/2008] sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32013 R 0254: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 254/2013 z 20. marca 2013 (Ú. v. EÚ L 79, 21.3.2013, s. 7).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 848/2012 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 254/2013 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 28. júna 2014 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 27. júna 2014

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 253, 20.9.2012, s. 5.

(2)  Ú. v. EÚ L 79, 21.3.2013, s. 7.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.