27.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 342/21


DECIZIA NR. 123/2014 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 27 iunie 2014

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 848/2012 al Comisiei din 19 septembrie 2012 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește compușii fenilmercurului (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 254/2013 al Comisiei din 20 martie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 340/2008 al Comisiei privind redevențele și drepturile plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (2) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(3)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa II la Acordul privind SEE, capitolul XV se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 12zc [Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32012 R 0848: Regulamentul (UE) nr. 848/2012 al Comisiei din 19 septembrie 2012 (JO L 253, 20.9.2012, p. 5).”

2.

La punctul 12zf [Regulamentul (CE) nr. 340/2008 al Comisiei] se adaugă următorul text:

„, astfel cum a fost modificat prin:

32013 R 0254: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 254/2013 al Comisiei din 20 martie 2013 (JO L 79, 21.3.2013, p. 7).”

Articolul 2

Textele Regulamentului (UE) nr. 848/2012 și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 254/2013 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 28 iunie 2014, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 27 iunie 2014.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Gianluca GRIPPA


(1)  JO L 253, 20.9.2012, p. 5.

(2)  JO L 79, 21.3.2013, p. 7.

(3)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.