27.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/21


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 123/2014

z dnia 27 czerwca 2014 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 848/2012 z dnia 19 września 2012 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do związków fenylortęci (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 254/2013 z dnia 20 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (2).

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 12zc (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32012 R 0848: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 848/2012 z dnia 19 września 2012 r. (Dz.U. L 253 z 20.9.2012, s. 5).”

;

2)

w pkt 12zf (rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008) dodaje się, co następuje:

„, zmienione:

32013 R 0254: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 254/2013 z dnia 20 marca 2013 r. (Dz.U. L 79 z 21.3.2013, s. 7).”

.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 848/2012 i rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 254/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2014 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gianluca GRIPPA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 253 z 20.9.2012, s. 5.

(2)  Dz.U. L 79 z 21.3.2013, s. 7.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.