27.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 342/21


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 123/2014

2014 m. birželio 27 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. rugsėjo 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 848/2012, kuriuo dėl fenilgyvsidabrio junginių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (1);

(2)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. kovo 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 254/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (2);

(3)

todėl EEE susitarimo II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo II priedo XV skyrius iš dalies keičiamas taip:

1.

12zc punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006) papildomas šia įtrauka:

„—

32012 R 0848: 2012 m. rugsėjo 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 848/2012 (OL L 253, 2012 9 20, p. 5).“

2.

12zf punktas (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 340/2008) papildomas taip:

„su pakeitimais, padarytais:

32013 R 0254: 2013 m. kovo 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 254/2013 (OL L 79, 2013 3 21, p. 7).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini Reglamento (ES) Nr. 848/2012 ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 254/2013 tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2014 m. birželio 28 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 27 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Gianluca GRIPPA


(1)  OL L 253, 2012 9 20, p. 5.

(2)  OL L 79, 2013 3 21, p. 7.

(3)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.