27.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 342/21


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 123/2014 HATÁROZATA

(2014. június 27.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a fenil-higany vegyületek tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. szeptember 19-i 848/2012/EU bizottsági rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról szóló 340/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2013. március 20-i 254/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (2) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(3)

Az EGT-megállapodás II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás II. mellékletének XV. fejezete a következőképpen módosul:

1.

A 12zc. pont (1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32012 R 0848: a Bizottság 2012. szeptember 19-i 848/2012/EU rendelete (HL L 253., 2012.9.20., 5. o.)”

.

2.

A 12zf. pont (340/2008/EK bizottsági rendelet) a következő szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

32013 R 0254: a Bizottság 2013. március 20-i 254/2013/EU végrehajtási rendelete (HL L 79., 2013.3.21., 7. o.)”

.

2. cikk

A 848/2012/EU rendeletnek és a 254/2013/EU végrehajtási rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2014. június 28-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 27-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Gianluca GRIPPA


(1)  HL L 253., 2012.9.20., 5. o.

(2)  HL L 79., 2013.3.21., 7. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.