27.11.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/21


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 123/2014

af 27. juni 2014

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 848/2012 af 19. september 2012 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår phenylkviksølvforbindelser (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XV i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led indsættes i punkt 12zc (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006):

»—

32012 R 0848: Kommissionens forordning (EU) nr. 848/2012 af 19. september 2012 (EUT L 253 af 20.9.2012, s. 5).«

2)

Følgende tekst indsættes i punkt 12zf (Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2008):

»som ændret ved:

32013 R 0254: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 254/2013 af 20. marts 2013 (EUT L 79 af 21.3.2013, s. 7).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 848/2012 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 254/2013, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 28. juni 2014, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2014.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 253 af 20.9.2012, s. 5

(2)  EUT L 79 af 21.3.2013, s. 7

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.