27.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 342/21


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 123/2014

ze dne 27. června 2014,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 848/2012 ze dne 19. září 2012, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o sloučeniny fenylrtuti (1), má být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 254/2013 ze dne 20. března 2013, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (2), má být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kapitola XV přílohy II Dohody o EHP se mění takto:

1)

V bodě 12zc (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32012 R 0848: nařízení Komise (EU) č. 848/2012 ze dne 19. září 2012 (Úř. věst. L 253, 20.9.2012, s. 5).“

2)

V bodě 12zf (nařízení Komise (ES) č. 340/2008) se doplňují nová slova a odrážka, které znějí:

„ve znění:

32013 R 0254: prováděcího nařízení Komise (EU) č. 254/2013 ze dne 20. března 2013 (Úř. věst. L 79, 21.3.2013, s. 7).“

Článek 2

Znění nařízení (EU) č. 848/2012 a prováděcího nařízení (EU) č. 254/2013 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 28. června 2014 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 27. června 2014.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Úř. věst. L 253, 20.9.2012, s. 5.

(2)  Úř. věst. L 79, 21.3.2013, s. 7.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.