27.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 342/21


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 123/2014

от 27 юни 2014 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство (Споразумението за ЕИП), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 848/2012 на Комисията от 19 септември 2012 г. за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на фенилживачните съединения (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 254/2013 на Комисията от 20 март 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 340/2008 относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикалите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Поради това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава XV от приложение II към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

В точка 12щв (Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното тире:

„—

32012 R 0848: Регламент (ЕС) № 848/2012 на Комисията от 19 септември 2012 г. (ОВ L 253, 20.9.2012 г., стр. 5)“

.

2.

В точка 12ще (Регламент (ЕО) № 340/2008 на Комисията) се добавя следното:

„, изменен със:

32013 R 0254: Регламент за изпълнение (ЕС) № 254/2013 на Комисията от 20 март 2013 г. (ОВ L 79, 21.3.2013 г., стр. 7)“

.

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 848/2012 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 254/2013 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 28 юни 2014 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2014 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 253, 20.9.2012 г., стр. 5.

(2)  ОВ L 79, 21.3.2013 г., стр. 7.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.