20.7.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 184/10


BESLUIT Nr. 1/2018 VAN DE ASSOCIATIERAAD EU-TURKIJE

van 27 maart 2018

tot wijziging van het aan Besluit nr. 1/98 betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten gehechte Protocol nr. 2 [2018/1029]

DE ASSOCIATIERAAD EU-TURKIJE,

Gezien de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije (1),

Gezien het aanvullend protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije (2), en met name artikel 35,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije (3) is de regeling voor de preferentiële handel in landbouwproducten tussen de Unie en Turkije vastgesteld. Protocol nr. 2 bij dat besluit bevat bijzonderheden over de preferentiële regeling voor de invoer in Turkije van landbouwproducten van oorsprong uit de Unie, met inbegrip van een preferentiële regeling voor de invoer van bevroren rundvlees.

(2)

De Unie en Turkije hebben overleg gepleegd en zijn overeengekomen de preferentiële regeling voor de invoer in Turkije van rundvlees van oorsprong uit de Unie te wijzigen, om het bestaande, in de bijlage bij Protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 vastgestelde tariefcontingent met vers en gekoeld rundvlees uit te breiden.

(3)

Protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij het onderhavige besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 27 maart 2018.

Voor de Associatieraad EU-Turkije

De voorzitter

F. MOGHERINI


(1)  PB L 361 van 31.12.1977, blz. 29.

(2)  PB L 361 van 31.12.1977, blz. 60.

(3)  Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije van 25 februari 1998 betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten (98/223/EG) (PB L 86 van 20.3.1998, blz. 1).


BIJLAGE

De vermeldingen voor GN-code 0202 20 in de bijlage bij protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 worden vervangen door:

„GN-code

Omschrijving

Verlaging t.o.v. het voor de meest begunstigde naties geldende recht (%)

Tariefcontingent (ton nettogewicht)

0201 20

0202 20

Andere delen van vlees van runderen, met been, vers of gekoeld, of bevroren

Verlaging met 50 % en maximumrecht van 30 %

5 000

0201 20

0202 20

Andere delen van vlees van runderen, met been, vers of gekoeld, of bevroren

Verlaging met 30 % en maximumrecht van 43 %

14 100 ”