4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/7


2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas (Tribunale di Fermo (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš M

(Byla C-398/12) (1)

((Konvencija, įgyvendinanti Šengeno susitarimą - 54 straipsnis - Principas „ne bis in idem“ - Taikymo sritis - Susitariančiosios valstybės teismo nutartis nutraukti bylą nepakankamų įrodymų ir neperduoti bylos nagrinėti teisiamajame posėdyje - Galimybė atnaujinti teisminį tyrimą, jei paaiškėtų naujos faktinės aplinkybės ar įrodymai - Sąvoka „asmuo, kurio teismo procesas galutinai baigtas“ - To paties asmens baudžiamasis persekiojimas už tas pačias veikas kitoje valstybėje narėje - Baudžiamosios bylos negalimumas ir principo „ne bis in idem“ taikymas))

2014/C 253/09

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Fermo

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

M

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Tribunale di Fermo – Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 54 straipsnio aiškinimas – „Ne bis in idem“ principas – „Asmens, kurio procesas pasibaigęs“ sąvoka – Vienos valstybės narės teismo priimtas galutinis sprendimas nutraukti baudžiamąjį procesą

Rezoliucinė dalis

1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl Šengeno susitarimo, 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo, įgyvendinimo 54 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad nutartis neperduoti bylos nagrinėti teisiamajame posėdyje, kuria Susitariančiojoje valstybėje, kurioje ji buvo priimta, užkertamas kelias naujam asmens, dėl kurio buvo priimta minėta nutartis, baudžiamajam persekiojimui dėl tų pačių veikų, išskyrus jei paaiškėja šio asmens kaltę patvirtinančių naujų faktinių aplinkybių arba įrodymų, pripažintina galutiniu sprendimu, kaip jis suprantamas pagal šį straipsnį, tad ja užkertamas kelias pradėti to paties asmens baudžiamąjį persekiojimą dėl tų pačių veikų kitoje Susitariančioje valstybėje.


(1)  OL C 355, 2012 11 17.