ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 137

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
25 maj 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 778/2006 av den 24 maj 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 779/2006 av den 24 maj 2006 om ändring av förordning (EG) nr 488/2005 om arvoden och avgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (1)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 780/2006 av den 24 maj 2006 om ändring av bilaga VI till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 781/2006 av den 24 maj 2006 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

15

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

 

Eftas övervakningsmyndighet

 

*

Eftas övervakningsmyndighets rekommendation nr 59/05/KOL av den 5 april 2005 om det samordnade kontrollprogram som skall genomföras på foderområdet 2005

19

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.