ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 137

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
25. toukokuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 778/2006, annettu 24 päivänä toukokuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 779/2006, annettu 24 päivänä toukokuuta 2006, Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista annetun asetuksen (EY) N:o 488/2005 muuttamisesta (1)

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 780/2006, annettu 24 päivänä toukokuuta 2006, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI muuttamisesta

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 781/2006, annettu 24 päivänä toukokuuta 2006, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

15

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

 

EFTAn valvontaviranomainen

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen suositus, N:o 59/05/KOL, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2005, rehujen yhteensovitetusta tarkastusohjelmasta vuodeksi 2005

19

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.