8.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 285/7


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 11. septembra 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – D.M.M.A. Arens-Sikken proti Staatssecretaris van Financiën

(Zadeva C-43/07) (1)

(Prost pretok kapitala - Člena 73b in 73d Pogodbe ES (postala člena 56 ES oziroma 58 ES) - Nacionalna ureditev, ki se nanaša na davek na dediščino in na prenos premoženja in v kateri pri izračunu navedenih davkov ni predviden odbitek dolgov zaradi presežne pridobitve, ki so posledica oporočne delitve zapuščine staršev inter vivos, kadar oseba, po kateri je uvedeno dedovanje, ob svoji smrti ni prebivala v državi članici, v kateri je podedovana nepremičnina - Omejitev - Utemeljitev - Neobstoj - Neobstoj dvostranske konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja - Učinki nižje olajšave v državi članici prebivališča navedene osebe v izogib dvojnemu obdavčevanju na omejitev prostega pretoka kapitala)

(2008/C 285/10)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: D.M.M.A. Arens-Sikken

Tožena stranka: Staatssecretaris van Financiën

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Hoge Raad der Nederlanden – Razlaga členov 56 ES in 58 ES – Nacionalna ureditev o izračunu davka na dedovanje nepremičnin, s katero ni dovoljen odbitek dolgov v zvezi z delitvijo zapuščine od vrednosti nepremičnine, če je zapustnik ob svoji smrti prebival v drugi državi članici – Primerjalna metoda za določitev višine davka na dediščino, če je zapustnik ob svoji smrti prebival v državi članici, v kateri je nepremičnina – Dvostranska konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

Izrek

1.

Člena 73b in 73d Pogodbe ES (postala člena 56 ES in 58 ES) je treba razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni ureditvi, kot je ureditev iz postopka v glavni stvari, ki se nanaša na izračun davka na dediščino in na prenos premoženja, ki ju je treba plačati v zvezi z nepremičnino v državi članici, in v kateri pri izračunu navedenih davkov ni predvidena možnost odbitka dolgov zaradi presežne pridobitve, ki so posledica oporočne delitve zapuščine staršev inter vivos, kadar oseba, po kateri je uvedeno dedovanje, ob svoji smrti ni bila rezident te države, ampak druge države članice, medtem ko je ta možnost odbitka predvidena, kadar je bila ta oseba ob svoji smrti rezident države, v kateri je podedovana nepremičnina, če se uporablja progresivna davčna stopnja in ker ima lahko neupoštevanje navedenih dolgov skupaj s to progresivno stopnjo za posledico večjo davčno obremenitev dedičev, ki se ne morejo sklicevati na takšno možnost odbitka.

2.

Okoliščina, da je v ureditvi države članice, v kateri je ob svoji smrti prebivala oseba, po kateri je uvedeno dedovanje, enostransko predvidena možnost odobritve davčnega odbitka na podlagi davka na dediščino, ki ga je treba plačati v drugi državi članici v zvezi z nepremičninami v tej drugi državi, ne vpliva na odgovor iz točke 1 izreka te sodbe.


(1)  UL C 69, 24.3.2007.