8.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 285/7


2008 m. rugsėjo 11 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) D.M.M.A. Arens-Sikken prieš Staatssecretaris van Financiën

(Byla C-43/07) (1)

(Laisvas kapitalo judėjimas - EB sutarties 73b ir 73d straipsniai (dabar atitinkamai EB 56 ir EB 58 straipsniai) - Nacionalinės teisės aktas dėl paveldimo ir perleidžiamo turto mokesčių apskaičiavimo, nenumatantis galimybės apskaičiuojant šiuos mokesčius iš turto vertės atskaityti skolų, susijusių su aukštutinės linijos giminaičių atliekamu palikimo paskirstymu, kai palikėjo gyvenamoji vieta jo mirties momentu buvo kitoje valstybėje narėje - Apribojimas - Pateisinimas - Nebuvimas - Sutarties dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo nebuvimas - Valstybėje, kurioje šis asmuo gyvena, siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo mokamos mažesnės kompensacijos pasekmės laisvo kapitalo judėjimo apribojimui)

(2008/C 285/10)

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: D.M.M.A. Arens-Sikken

Atsakovė: Staatssecretaris van Financiën

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Hoge Raad der Nederlanden — EB 56 ir 58 straipsnių aiškinimas — Nacionalinės teisės aktas dėl paveldimo nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimo, neleidžiantis iš nekilnojamojo turto vertės atskaityti skolų, susijusių su tėvų atliekamu palikimo paskirstymu, kai de cujus gyvenamoji vieta jo mirties momentu buvo kitoje valstybėje narėje — Palyginimo metodas, taikomas nustatant paveldimo turto mokesčio dydį, kai de cujus gyvenamoji vieta jo mirties momentu buvo valstybėje narėje, kurioje yra nekilnojamasis turtas — Dvišalis susitarimas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo

Rezoliucinė dalis

1.

EB sutarties 73b ir 73d straipsnius (dabar atitinkamai EB 56 ir EB 58 straipsniai) reikia aiškinti taip, kad jie draudžia tokius nacionalinės teisės aktus, kokie aptariami pagrindinėje byloje, reglamentuojančius šios valstybės narės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto paveldėjimo ir perleidžiamo turto mokesčius, kurie nenumato galimybės apskaičiuojant šį mokestį atskaityti palikimo perviršį, atsiradusį dėl taisyklės, kad testamentu paliktą turtą paskirsto aukštutinės linijos giminaičiai, jei palikėjo nuolatinė gyvenamoji vieta jo mirties momentu buvo ne šitoje valstybėje narėje, o kitoje valstybėje narėje, nors tokia atskaita leidžiama, jei tokio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta jo mirties momentu buvo valstybėje, kurioje yra šis nekilnojamasis turtas, jei tokie nacionalinės teisės aktai numato progresinį mokesčių tarifą ir dėl to neatsižvelgimas į šias skolas kartu su tokiu progresiniu mokesčio tarifu teisės į tokią atskaitą neturintiems paveldėtojams gali reikšti didesnę mokesčių naštą.

2.

Aplinkybė, jog valstybės narės, kurioje palikimą palikęs asmuo savo mirties momentu turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą, teisės aktai vienašališkai numato galimybę suteikti mokesčio kreditą kitoje valstybėje narėje už joje esantį nekilnojamąjį turtą mokėtiniems paveldimo turto mokesčiams, neturi įtakos šio sprendimo 1 rezoliucinėje dalyje pateiktam atsakymui.


(1)  OL C 69, 2007 3 24.