8.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 285/7


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 11. septembri 2008. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — D. M. M. A. Arens-Sikken versus Staatssecretaris van Financiën

(Kohtuasi C-43/07) (1)

(Kapitali vaba liikumine - EÜ asutamislepingu artiklid 73b ja 73d (nüüd vastavalt EÜ artiklid 56 ja 58) - Pärandimaksu ja vara ülemineku maksu käsitlevad siseriiklikud õigusnormid, mis ei võimalda nende maksude arvutamisel arvata kinnisasja väärtusest maha testamendis ettenähtud pärandi jagamisest tingitud kompensatsioonivõlgu, kui pärandaja ei elanud oma surma hetkel liikmesriigis, kus asub päritav kinnisasi - Piirang - Õigustatus - Puudumine - Topeltmaksustamise vältimise kahepoolse lepingu puudumine - Isiku elukohaliikmesriigis topeltmaksustamise vältimiseks antava väiksema maksusoodustuse mõju kapitali vaba liikumise piirangule)

(2008/C 285/10)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Hageja: D. M. M. A. Arens-Sikken

Kostja: Staatssecretaris van Financiën

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Hoge Raad der Nederlanden — EÜ artiklite 56 ja 58 tõlgendamine — Kinnisasjade pärandimaksu arvutamist puudutav siseriiklik säte, mis ei luba pärandi jagamisest tingitud võlgade mahaarvamist kinnisasja väärtusest juhul, kui pärandaja elas oma surma hetkel teises liikmesriigis — Võrdlusmeetod, mida kohaldatakse pärandimaksu suuruse määramisel juhul, kui pärandaja elukoht tema surma hetkel oli kinnisasja asukoha liikmesriigis — Kahepoolne topeltmaksustamise vältimise leping

Resolutiivosa

1.

EÜ asutamislepingu artikleid 73b ja 73d (nüüd vastavalt EÜ artiklid 56 ja 58) tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus niisugused siseriiklikud õigusnormid nagu põhikohtuasjas kõne all olevad õigusnormid, mis puudutavad selles liikmesriigis asuvalt kinnisasjalt tasutava pärandimaksu ja vara ülemineku maksu arvutamist ega näe nende maksude arvutamisel ette võimalust testamendis ettenähtud pärandi jagamisest tulenevate kompensatsioonivõlgade mahaarvamiseks, juhul kui pärandaja ei elanud oma surma hetkel mitte liikmesriigis, kus asub kinnisasi, vaid teises liikmesriigis, kusjuures selline mahaarvamine on ette nähtud siis, kui asjassepuutuva isiku elukoht oli tema surma hetkel liikmesriigis, kus asub päritav kinnisasi, kuna sellistes õigusnormides kohaldatakse progresseeruvat maksumäära ja kuna kompensatsioonivõlgade mittearvestamine koos progresseeruva maksumääraga võivad tuua kaasa suurema maksukoormuse pärijatele, kes ei saa tugineda kompensatsioonivõla mahaarvatavusele.

2.

Esimesele küsimusele antud vastust ei mõjuta asjaolu, et liikmesriik, mille territooriumil pärandaja oma surma hetkel elas, võimaldab ühepoolselt oma õigusnormide alusel maksu ümberarvutust seoses teises liikmesriigis asuvalt varalt selles teises riigis tasutava pärandimaksuga.


(1)  ELT C 69, 24.3.2007.