8.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 285/7


Решение на Съда (трети състав) от 11 септември 2008 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — D.M.M.A. Arens-Sikken/Staatssecretaris van Financiën

(Дело C-43/07) (1)

(Свободно движение на капитали - Член 73б и член 73г от Договора за ЕО (понастоящем съответно член 56 ЕО и член 58 ЕО) - Национална правна уредба, свързана с данъка върху наследството и данъка при прехвърлянето, която не предвижда при изчисляването на тези данъци да се приспадат задълженията, свързани с превишаване на полученото при делба чрез завещание от възходящ, когато лицето, чието наследство е открито, не е пребивавало към момента на смъртта си в държавата-членка, в която е разположен недвижимият имот, който е предмет на наследяване - Ограничаване - Обосноваване - Липса - Липса на двустранна спогодба за избягване на двойно данъчно облагане - Последици върху ограничаването на свободното движение на капитали от по-малка по размер компенсация с цел избягване на двойното данъчно облагане в държавата-членка по пребиваване на посоченото лице)

(2008/C 285/10)

Език на производството: нидерландски

Препращаща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Ищец: D.M.M.A. Arens-Sikken

Ответник: Staatssecretaris van Financiën

Предмет

Преюдициално запитване — Hoge Raad der Nederlanden — Тълкуване на членове 56 и 58 ЕО — Национална правна уредба, свързана с изчисляването на данък върху наследство за недвижимите имоти, която не разрешава приспадането от стойността на даден недвижим имот на свързани с делба по наследство задължения, в случай на пребиваване на наследодателя в друга държава-членка по време на неговата смърт — Метод за сравнение, за да се определи размера на данъка върху наследството в случай на пребиваване на наследодателя по време на неговата смърт в държавата-членка, където се намира недвижимият имот — Двустранна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане

Диспозитив

1.

Член 73б и член 73г от Договора за ЕО (понастоящем съответно член 56 ЕО и член 58 ЕО) трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба като тази по главното производство относно изчисляването на дължимите данък върху наследството и данък при прехвърляне за недвижим имот, разположен в държава-членка, която при изчисляването на посочените данъци не предвижда приспадането на задълженията, свързани с превишаване на полученото вследствие на делба чрез завещание от възходящ, когато лицето, чието наследство е открито, не е било местно лице в тази държава, а в друга държава-членка, докато това приспадане е предвидено, когато това лице към същия момент е било местно лице в държавата, в която е разположен недвижимият имот, предмет на наследяване, доколкото такава правна уредба прилага прогресивна ставка на облагане и поради това неотчитането на посочените задължения в съчетание с прогресивната ставка би могло да доведе до по-голяма данъчна тежест за наследниците, които не могат да се позовават на такова приспадане.

2.

Отговорът, даден на първия въпрос, не се засяга от обстоятелството, че правната уредба на държавата-членка, в която лицето, чието наследство е открито, е пребивавало към момента на смъртта си, едностранно предвижда възможност за предоставяне на данъчен кредит във връзка с дължимия данък върху наследството в друга държава-членка за недвижимите имоти, разположени в тази друга държава.


(1)  ОВ C 69, 24.3.2007 г.