5.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 263/58


2019 m. birželio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Daimler/Komisija

(Byla T-359/19)

(2019/C 263/65)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Daimler AG (Štutgartas, Vokietija), atstovaujama advokatų N. Wimmer, C. Arhold ir G. Ollinger

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2019 m. balandžio 3 d. Europos Komisijos sprendimą C(2019) 2359 (toliau — ginčijamas sprendimas), priimtą remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 443/2009 (1), ypač 8 straipsnio 5 dalies antra pastraipa, tiek, kiek šio sprendimo 1 straipsnio 1 dalyje, kartu su I priedo 1 ir 2 lentelėmis, D skiltyje nurodytas vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis, o I skiltyje — išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas dėl ekologinių naujovių; ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinys grindžiamas šiais pagrindais:

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 725/2011 (2) 12 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, siejamos su Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/158 (3) 1 straipsnio 3 dalimi, pažeidimas

Pateikiant pirmąjį ieškinio pagrindą tvirtinama, kad atsakovė pažeidė Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 725/2011 12 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, siejamą su Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/158 1 straipsnio 3 dalimi, kai atlikdama išmetamo CO2 kiekio ad hoc patikrą nukrypo nuo patvirtintos bandymo metodikos, nes taikė netinkamą Willans koeficientą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 725/2011 12 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, siejamos su Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/158 1 straipsnio 3 dalimi, siejamos su Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 725/2011 6 straipsnio 1 dalimi, pažeidimas

Pateikiant antrąjį ieškinio pagrindą nurodoma, kad atsakovė pažeidė Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 725/2011 12 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, siejamą su Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/158 1 straipsnio 3 dalimi, siejama su Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 725/2011 6 straipsnio 1 dalimi, nes atliko ad hoc patikrą be specifinio parengiamojo kondicionavimo, būtino naudojant atitinkamą bandymo metodą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas: Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 725/2011 12 straipsnio 2 dalies pažeidimas

Pateikiant trečiąjį ieškinio pagrindą pažymima, kad atsakovė pažeidė Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 725/2011 12 straipsnio 2 dalį, nes neatsižvelgė į ankstesnių, t. y. 2017 metų ekologines naujoves, nors šioje nuostatoje aiškiai numatyta, kad galima nuspręsti neatsižvelgti tik dėl kitų kalendorinių metų.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas: teisės būti išklausytam pažeidimas

Pateikiant ketvirtąjį ieškinio pagrindą tvirtinama, kad pažeista ieškovės teisė būti išklausytai, kaip to reikalaujama pagal bendrojo teisės į gynybą užtikrinimo principo ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 2 dalies a punkto reikalavimus.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas: pareigos motyvuoti pažeidimas

Pateikiant penktąjį ieškinio pagrindą teigiama, kad sprendimas nėra motyvuotas, kaip to reikalaujama pagal SESV 296 straipsnio antrą pastraipą ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 2 dalies c punktą. Ginčijamame sprendime atsakovė tik abstrakčiai nurodė, kad nukrypta nuo patvirtintos patikros metodikos, bet neatsako į svarbius klausimus: ar taikant tokį patikros metodą būtinas specifinis parengiamasis kondicionavimas ir kokiu mastu ir ar atsakovė tokį patikros metodą leido taikyti Įgyvendinimo sprendime (ES) 2015/158.


(1)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 443/2009, nustatantis naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (OL L 140, 2009, p. 1).

(2)  2011 m. liepos 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 725/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 nustatoma keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo naujoviškų technologijų pripažinimo ir patvirtinimo sistema (OL L 194, 2011, p. 19).

(3)  2015 m. sausio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/158, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 du „Robert Bosch GmbH“ našieji kintamosios srovės generatoriai patvirtinami kaip naujoviškos keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos (OL L 26, 2015, p. 31).