2004R0416 — SV — 15.04.2005 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 416/2004

av den 5 mars 2004

om övergångsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 2201/96 och förordning 1535/2003 med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

(EGT L 068, 6.3.2004, p.12)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 550/2005 av den 7 april 2005

  L 93

3

12.4.2005
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 416/2004

av den 5 mars 2004

om övergångsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 2201/96 och förordning 1535/2003 med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionenEUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen, särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 41 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

Det bör fastställas övergångsbestämmelser för att låta producenter och bearbetningsföretag från Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (nedan kallade ”de nya medlemsstaterna”) omfattas av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker ( 1 ).

(2)

Med tillämpning av kommissionens förordning (EG) nr 1535/2003 av den 29 augusti 2003 om tilllämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller stödordningen för bearbetade produkter av frukt och grönsaker ( 2 ), skall avtal om tomater, persikor och päron slutas mellan bearbetningsföretag som godkänts av de behöriga myndigheterna och godkända eller förhandsgodkända producentorganisationer. Ett tillfälligt undantag bör införas för den tidpunkt då avtalen enligt förordning (EG) nr 1535/2003 får undertecknas. Om detta inte sker kommer de berörda parterna, särskilt när det gäller tomater för vilka avtal skall slutas före den 15 februari, inte att kunna omfattas av stödordningen för det första regleringsåret.

(3)

Den beräkningsmetod för de nationella bearbetningströsklarna som föreskrivs i artikel 5 i förordning (EG) nr 2201/96, är inte omedelbart tillämplig för de nya medlemsstaterna. Följaktligen bör övergångsbestämmelser fastställas. För det första regleringsåret för vilket det inte finns några tillgängliga uppgifter för beräkningen bör stödet betalas ut i sin helhet. För säkerhets skull bör det dock föreskrivas en sänkning i förhand som kommer att återbetalas om det inte sker någon överskridning i slutet av regleringsåret. För efterföljande regleringsår bör det föreskrivas en gradvis metod för granskningen av tröskeln.

(4)

Eftersom stödet för tomater offentliggjordes i januari innan regleringsåret i fråga hade inletts bör övergångsåtgärderna tillämpas för beräkning av tröskeln vid fastställandet av stödet för regleringsåret 2007/08.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för produkter beredda av frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Genom undantag från artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1535/2003 får avtalen om tomater för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (nedan kallade ”de nya medlemsstaterna”) under regleringsåret 2004/05 slutas mellan producentorganisationer i enlighet med artikel 1.1 a i denna förordning och godkända bearbetningsföretag senast den 15 juli och senast tio dagar innan avtalsleveranserna inleds.

Artikel 2

För regleringsåret 2004/05 skall det stöd som avses i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2201/96 för de nya medlemsstaterna uppgå till

 25,88 euro/ton för tomater,

 35,78 euro/ton för persikor,

 121,28 euro/ton för päron.

▼M1

Artikel 3

1.  Om gemenskapströskeln inte har överskridits vid beräkningen av tröskeln för fastställande av stöd för regleringsåret 2005/06 får en extra utbetalning göras på 25 % av det stöd som fastställs i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2201/96 i alla de nya medlemsstaterna efter regleringsåret 2004/05, utom i de fall där extrautbetalningen görs så snart det har fastställts att de nya medlemsstaterna har följt sina nationella trösklar.

2.  Om gemenskapströskeln har överskridits vid beräkningen av tröskeln för fastställande av stöd för regleringsåret 2005/06 får en extra utbetalning göras efter regleringsåret 2004/05 i de nya medlemsstater där tröskeln inte har överskridits eller där den överskridits med mindre än 25 %, utom i de fall där extrautbetalningen görs så snart det har fastställts att de nya medlemsstaterna har följt sina nationella trösklar.

Extrautbetalningen skall fastställas på grundval av det faktiska överskridandet av den nationella tröskeln, upp till högst 25 % av det stöd som avses i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2201/96.

▼B

Artikel 4

För granskning av om de nationalla trösklarna för bearbetning av tomater, persikor och päron har respekterats i de nya medlemsstaterna skall beräkningen göras

a) för regleringsåret 2005/06

i) när det gäller tomater, på grundval av de kvantiteter som omfattas av stödansökningar för regleringsåret 2004/05,

ii) när det gäller persikor och päron, på grundval av de kvantiteter som faktiskt fått stöd under regleringsåret 2004/05,

b) för regleringsåret 2006/07

i) när det gäller tomater, på grundval av den genomsnittliga kvantitet som faktiskt fått stöd under regleringsåret 2004/05 och de kvantiteter som omfattas av stödansökningar för regleringsåret 2005/06,

ii) när det gäller persikor och päron, på grundval av de genomsnittliga kvantiteter som faktiskt fått stöd under regleringsåren 2004/05 och 2005/06,

c) för regleringsåret 2007/08, när det gäller tomater, på grundval av den genomsnittliga kvantitet som faktiskt fått stöd under regleringsåren 2004/05 och 2005/06 och de kvantiteter som omfattas av stödansökningar för regleringsåret 2006/07.

Det belopp som erhålls vid granskningen av om den nationella tröskeln har respekterats skall läggas till beloppen för de övriga medlemsstaterna för granskning av om gemenskapströskeln har respekterats.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den på dagen för och under förutsättning att fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.( 1 ) EGT L 297, 21.11.1996, s. 29. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 453/2002 (EGT L 72, 14.3.2002, s. 9).

( 2 ) EUT L 218, 30.8.2003, s. 14.