2004R0416 — SL — 15.04.2005 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 416/2004

z dne 5. marca 2004

o določitvi prehodnih ukrepov za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 in Uredbe (ES) št. 1535/2003 zaradi pristopa Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji

(UL L 068, 6.3.2004, p.12)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 550/2005 z dne 7. aprila 2005

  L 93

3

12.4.2005
▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 416/2004

z dne 5. marca 2004

o določitvi prehodnih ukrepov za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 in Uredbe (ES) št. 1535/2003 zaradi pristopa Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski unijiKOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške ter zlasti člena 2(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške ter zlasti prvega odstavka člena 41 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Treba je sprejeti prehodne ukrepe, da bi proizvajalcem in predelovalcem iz Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (v nadaljnjem besedilu „nove države članice“) omogočili izkoristiti določbe Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za predelano sadje in zelenjavo ( 1 ).

(2)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1535/2003 z dne 29. avgusta 2003 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 v zvezi s programom pomoči za predelano sadje in zelenjavo ( 2 ) je treba skleniti pogodbe za paradižnik, breskve in hruške med predelovalci, ki so jih odobrili pristojni organi, in priznanimi ali začasno priznanimi organizacijami proizvajalcev. Začasno je treba odstopiti od časovnega razporeda za sklepanje pogodb, določenega v Uredbi (ES) št. 1535/2003. Sicer zadevne stranke v prvem tržnem letu ne bi mogle imeti koristi od programa pomoči, predvsem v primeru paradižnika, za katerega je treba pogodbe skleniti pred 15. februarjem.

(3)

Mehanizem za preverjanje skladnosti z nacionalnim pragom za predelavo, predvidenim v členu 5 Uredbe (ES) št. 2201/96, se v novih državah članicah ne začne takoj uporabljati. Zato je treba določiti prehodne ukrepe za uporabo tega mehanizma. V prvem tržnem letu, za katerega ne obstajajo podatki za izračunavanje, je treba izplačati poln znesek pomoči. Vendar je treba kot varnostni ukrep opraviti predhodno zmanjšanje, ki se povrne, če na koncu tržnega leta ni prekoračitve. V naslednjih tržnih letih je treba predvideti postopno uporabo sistema za preverjanje skladnosti s pragom.

(4)

Ker se pomoč za paradižnik objavi januarja pred zadevnim tržnim letom, je treba določiti tudi prehodne ukrepe za preverjanje skladnosti s pragom za določanje stopnje pomoči za tržno leto 2007/08.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za predelano sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

Ne glede na člen 6(1)(a) Uredbe (ES) št. 1535/2003 se v primeru paradižnika iz Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (v nadaljevanju „nove države članice“), v tržnem letu 2004/05 pogodbe med priznanimi organizacijami proizvajalcev v smislu odstavka 1(1)(a) navedene uredbe in predelovalci z dovoljenjem sklenejo do 15. julija in vsaj 10 dni pred tem, ko se prične dobava.

Člen 2

Za tržno leto 2004/05 in za nove države članice pomoč, predvidena v členu 4(2) Uredbe (ES) št. 2201/96, znaša:

 25,88 evra na tono za paradižnik,

 35,78 evra na tono za breskve,

 121,28 evra na tono za hruške.

▼M1

Člen 3

1.  V primeru, da se po preverjanju skladnosti s pragom za določanje pomoči za tržno leto 2005-2006 izkaže, da prag Skupnosti ni bil presežen, se dodatni znesek, ki ustreza 25 % pomoči, določene v členu 4(2) Uredbe (ES) št. 2201/96, izplača vsem novim državam članicam po tržnem letu 2004-2005, razen za paradižnike, kjer se dodatni znesek izplača po tem, ko se ugotovi, da so nove države članice spoštovale skladnost z nacionalnim pragom.

2.  V primeru, da se po preverjanju skladnosti s pragom za določanje pomoči za tržno leto 2005-2006 izkaže, da je bil prag Skupnosti presežen, se dodatni znesek tistim novim državam članicam, v katerih prag ni bil presežen ali v katerih je bil prag presežen za manj kot 25 %, izplača po tržnem letu 2004-2005, razen za paradižnike, kjer se dodatni znesek izplača po tem, ko se ugotovi, da so nove države članice spoštovale skladnost z nacionalnim pragom.

Dodatni znesek iz prvega pododstavka je določen na podlagi dejanskega presežka zadevnega nacionalnega praga, in znaša največ 25 % pomoči, določene v členu 4(2) Uredbe (ES) št. 2201/96.

▼B

Člen 4

Pri preverjanju skladnosti z nacionalnim pragom za predelavo paradižnika, breskev in hrušk v novih državah članicah, izračunavanje temelji:

(a) v tržnem letu 2005/06:

(i) v primeru paradižnika na količinah, za katere so bili predloženi zahtevki za pomoč za tržno leto 2004/05;

(ii) v primeru breskev in hrušk na količinah, za katere je bila pomoč v tržnem letu 2004/05 dejansko izplačana;

(b) v tržnem letu 2006/07:

(i) v primeru paradižnika na povprečju količin, za katere je bila pomoč v tržnem letu 2004/05 dejansko izplačana, in količin, za katere so bili predloženi zahtevki za pomoč za tržno leto 2005/06;

(ii) v primeru breskev in hrušk na povprečju količin, za katere je bila pomoč v tržnih letih 2004/05 in 2005/06 dejansko izplačana;

(c) v tržnem letu 2007/08 v primeru paradižnika na povprečju količin, za katere je bila pomoč v tržnih letih 2004/05 in 2005/06 dejansko izplačana, in količin, za katere so bili predloženi zahtevki za pomoč za tržno leto 2006/07.

Količina, ugotovljena pri preverjanju skladnosti z nacionalnim pragom, se prišteje h količinam za vse druge države članice za preverjanje skladnosti s pragom Skupnosti.

Člen 5

Ta uredba začne veljati ob upoštevanju in z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.( 1 ) UL L 297, 21.11.1996, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 453/2002 (UL L 72, 14.3.2002, str. 9).

( 2 ) UL L 218, 30.8.2003, str. 14.