2004R0416 — SK — 15.04.2005 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 416/2004

z 5. marca 2004,

ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 a nariadenia (ES) č. 1535/2003 v dôsledku pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii

(Ú. v. ES L 068, 6.3.2004, p.12)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 550/2005 zo 7. apríla 2005,

  L 93

3

12.4.2005
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 416/2004

z 5. marca 2004,

ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 a nariadenia (ES) č. 1535/2003 v dôsledku pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej úniiKOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, najmä na jej článok 2 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, najmä na jeho článok 41 ods. 1,

keďže:

(1)

Je potrebné prijať prechodné opatrenia, ktoré umožnia, aby výrobcovia a spracovatelia v Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Slovinsku a na Slovensku (ďalej len nové členské štáty) mali prospech z ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami spracovanými z ovocia a zeleniny ( 1 ).

(2)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1535/2003 z 29. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o systéme pomoci pre výrobky spracované z ovocia a zeleniny ( 2 ), sa musia zmluvy pre rajčiny, broskyne a hrušky uzatvárať medzi spracovateľmi schválenými príslušnými orgánmi a uznanými alebo predbežne uznanými organizáciami výrobcov. Mala by sa urobiť dočasná výnimka z časového plánu pre uzatváranie zmlúv stanoveného v nariadení (ES) č. 1535/2003. Dotyčné strany by inak nemohli mať v prvom hospodárskom roku prospech zo systému podpory, najmä v prípade rajčín, pre ktoré ss zmluvy musia uzatvoriť do 15. februára.

(3)

Mechanizmus kontroly dodržiavania vnútroštátnych spracovateľských prahov stanovených v článku 5 nariadenia (ES) č. 2201/96 sa na nové členské štáty ihneď neuplatní. Preto je potrebné určiť prechodné opatrenia na jeho uplatňovanie. V prvom roku jeho uplatňovania, pre ktorý nie sú k dispozícii žiadne údaje pre výpočet, mala by sa pomoc vyplatiť v plnej výške. Ako preventívne opatrenie malo by sa však vykonať predbežné zníženie podpory, ktoré sa nahradí v prípade, že na konci hospodárskeho roka nedôjde k žiadnemu prevýšeniu. Pre nasledujúce hospodárske roky by sa malo prijať opatrenie na postupné uplatňovanie systému kontroly dodržiavania prahu.

(4)

Pretože pomoc pre rajčiny sa zverejňuje v januári predchádzajúceho príslušného hospodárskeho roka, mali by sa taktiež stanoviť prechodné opatrenia na kontrolu dodržiavania prahu na účely stanovenia výšky podpory pre hospodársky rok 2007/2008.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre výrobky spracované z ovocia a zeleniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1535/2003, v Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Slovinsku a na Slovensku (ďalej len nové členské štáty) sa v hospodárskom roku 2004/2005 zmluvy pre rajčiny medzi uznanými organizáciami výrobcov v zmysle ods. 1 pododseku 1 písm. a) uvedeného nariadenia a schválenými spracovateľmi uzatvárajú do 15. júla a najneskôr 10 dní pred uskutočnením dodávok.

Článok 2

Pre hospodársky rok 2004/2005 a pre nové členské štáty sa podpora stanoví podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96 vo výške:

 25,88 EUR za tonu pre rajčiny,

 35,78 EUR za tonu pre broskyne,

 121,28 EUR za tonu pre hrušky.

▼M1

Článok 3

1.  Pokiaľ sa pri kontrole dodržiavania prahu na účely stanovenia pomoci na hospodársky rok 2005/2006 ukáže, že nedošlo k prekročeniu prahu Spoločenstva, vo všetkých nových členských štátoch sa vyplatí dodatočná čiastka vo výške 25 % finančnej pomoci, stanovenej v článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96, po hospodárskom roku 2004/2005 okrem rajčiakov, v prípade ktorých sa vyplatí dodatočná čiastka po tom, čo sa stanoví, že nové členské štáty dodržali svoje vnútroštátne prahové hodnoty.

2.  Pokiaľ sa pri kontrole dodržiavania prahu na účely stanovenia pomoci na hospodársky rok 2005/2006 ukáže, že došlo k prekročeniu prahu Spoločenstva, vo všetkých nových členských štátoch, ktorých prah nebol prekročený alebo ktorých prah bol prekročený o menej než 25 %, sa vyplatí dodatočná čiastka po hospodárskom roku 2004/2005 okrem rajčiakov, v prípade ktorých sa vyplatí dodatočná čiastka po tom, čo sa stanoví, že nové členské štáty dodržali svoje vnútroštátne prahové hodnoty.

Dodatočná čiastka uvedená v prvom pododseku je stanovená na základe skutočného prekročenia príslušného vnútroštátneho prahu do maximálnej výšky 25 % pomoci, stanovenej v článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96.

▼B

Článok 4

Pri kontrole dodržiavania vnútroštátnych spracovateľských prahov pre rajčiny, broskyne a hrušky sa v nových členských štátoch pri výpočte vychádza:

a) pre hospodársky rok 2005/2006:

i) pri rajčinách z množstiev, na ktoré boli pre hospodársky rok 2004/2005 podané žiadosti o pomoc;

ii) pri broskyniach z množstiev, na ktoré bola pre hospodársky rok 2004/2005 skutočne vyplatená finančná pomoc;

b) pre hospodársky rok 2006/2007:

i) pri rajčinách z priemerných množstiev, na ktoré bola v hospodárskom roku 2004/2005 skutočne vyplatená finančná pomoc, a množstiev, na ktoré boli pre hospodársky rok 2005/2006 podané žiadosti o pomoc;

i) pri broskyniach a hruškách z priemerných množstiev, na ktoré bola v hospodárskych rokoch 2004/2005 a 2005/2006 skutočne vyplatená finančná pomoc;

c) pre hospodársky rok 2007/2008 pri rajčinách z priemerných množstiev, na ktoré bola v hospodárskych rokoch 2004/2005 a 2005/2006 skutočne vyplatená podpora, a z množstiev, na ktoré boli pre hospodársky rok 2006/2007 podané žiadosti o pomoc.

Množstvo získané pri kontrole dodržiavania vnútroštátneho prahu sa pripočíta k množstvám zisteným u všetkých ostatných štátov na účely kontroly dodržiavania prahu spoločenstva.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť s podmienkou nadobudnutia platnosti a v deň nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 453/2002 (Ú. v. EÚ L 72, 14.3.2002, s. 9).

( 2 ) Ú. v. EÚ L 218, 30.8.2003, s. 14.