2004R0416 — RO — 15.04.2005 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 416/2004 AL COMISIEI

din 5 martie 2004

de instituire a măsurilor tranzitorii de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului și Regulamentului (CE) nr. 1535/2003 ca urmare a aderării Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei la Uniunea Europeană

(JO L 068, 6.3.2004, p.12)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 550/2005 AL COMISIEI din 7 aprilie 2005

  L 93

3

12.4.2005
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 416/2004 AL COMISIEI

din 5 martie 2004

de instituire a măsurilor tranzitorii de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului și Regulamentului (CE) nr. 1535/2003 ca urmare a aderării Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei la Uniunea EuropeanăCOMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei, în special articolul 2 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei, în special articolul 41 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Trebuie să se adopte măsuri tranzitorii pentru a permite producătorilor și întreprinderilor de prelucrare din Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia (denumite în continuare „noile state membre”) să beneficieze de dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul produselor prelucrate pe bază de fructe și legume ( 1 ).

(2)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1535/2003 al Comisiei din 29 august 2003 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului în ceea ce privește sistemul de ajutor în sectorul produselor prelucrate pe bază de fructe și legume ( 2 ), în cazul tomatelor, piersicilor și perelor, contractele se încheie între prelucrătorii desemnați de autoritățile competente și organizațiile de producători recunoscute sau prerecunoscute. Trebuie să se facă derogări temporare de la calendarul pentru semnarea contractelor, stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1535/2003. În caz contrar, în special în cazul tomatelor, unde contractele se semnează înainte de 15 februarie, părțile interesate nu ar fi în măsură să participe la sistemul de ajutor în cursul primului an de comercializare.

(3)

Mecanismul de calcul al respectării pragurilor naționale de prelucrare, prevăzut la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2201/96, nu se aplică imediat noilor state membre. Din acest motiv, trebuie să se prevadă măsuri tranzitorii de aplicare. Pentru primul an de comercializare de aplicare, pentru care nu există date disponibile pentru calcul, ajutorul trebuie plătit integral. Cu toate acestea, din rațiuni de precauție, trebuie să se prevadă o reducere prealabilă care urmează a fi rambursată în cazul în care nu se înregistrează depășiri la încheierea anului de comercializare. Pentru următorii ani de comercializare, trebuie să se prevadă, de asemenea, un mecanism de aplicare graduală a sistemului de examinare a respectării pragului.

(4)

Deoarece ajutorul pentru tomate se publică în luna ianuarie anterioară anului de comercializare respectiv, trebuie să se aplice, de asemenea, măsuri tranzitorii pentru calculul respectării pragului, în vederea stabilirii ajutorului pentru anul 2007–2008.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare a produselor prelucrate pe bază de fructe și legume,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1535/2003, în cazul tomatelor, numai în ceea ce privește Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia (denumite în continuare „noile state membre”) și în anul de comercializare 2004–2005, contractele între organizațiile de producători, în sensul articolului 1 alineatul (1) litera (a) din regulamentul respectiv, și întreprinderile de prelucrare autorizate pot fi semnate până la 15 iulie și cu cel puțin zece zile înainte de începerea livrărilor contractuale.

Articolul 2

Pentru anul de comercializare 2004 – 2005 și numai pentru noile state membre, ajutorul stabilit la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96 se stabilește la:

 25,88 EUR/tonă pentru tomate;

 35,78 EUR/tonă pentru piersici;

 121,28 EUR/tonă pentru pere.

▼M1

Articolul 3

(1)  În cazul în care, în urma calculului respectării pragului pentru stabilirea ajutorului corespunzător anului de comercializare 2005/2006, se demonstrează că pragul comunitar nu a fost depășit, se plătește o sumă suplimentară echivalentă cu 25 % din ajutorul stabilit la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96 în toate noile state membre după anul de comercializare 2004/2005, cu excepția roșiilor pentru care suma suplimentară se plătește imediat ce s-a stabilit că noile state membre și-au respectat pragurile naționale.

(2)  În cazul în care, în urma calculului respectării pragului pentru stabilirea ajutorului corespunzător anului de comercializare 2005/2006, se demonstrează că pragul comunitar a fost depășit, în noile state membre în care pragul nu a fost depășit sau a fost depășit cu mai puțin de 25 %, se plătește o sumă suplimentară după anul de comercializare 2004/2005, cu excepția roșiilor pentru care suma suplimentară se plătește imediat ce s-a stabilit că noile state membre și-au respectat pragurile naționale.

Suma suplimentară menționată la primul paragraf se stabilește pe baza depășirii efective a respectivului prag național, până la maximum 25 % din ajutorul stabilit la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96.

▼B

Articolul 4

Pentru examinarea respectării pragurilor naționale de prelucrare pentru tomate, piersici și pere și numai pentru noile state membre, evaluarea se face:

(a) pentru anul de comercializare 2005–2006:

(i) în ceea ce privește tomatele, pe baza cantităților care fac obiectul cererilor de ajutor pentru anul de comercializare 2004–2005;

(ii) în ceea ce privește piersicile și perele, pe baza cantităților pentru care se acordă efectiv ajutor în anul de comercializare 2004–2005;

(b) pentru anul de comercializare 2006–2007:

(i) în ceea ce privește tomatele, pornind de la media cantităților pentru care se acordă efectiv ajutor în anul de comercializare 2004–2005 și a cantităților care au făcut obiectul cererilor de ajutor pentru anul de comercializare 2005–2006;

(ii) în ceea ce privește piersicile și perele, pornind de la media cantităților pentru care se acordă efectiv ajutor pentru anii de comercializare 2004–2005 și 2005–2006;

(c) pentru anul de comercializare 2007–2008 și în ceea ce privește tomatele, pornind de la media cantităților pentru care se acordă efectiv ajutor în anii de comercializare 2004–2005 și 2005–2006 și a cantităților care au făcut obiectul cererilor de ajutor pentru anul de comercializare 2006–2007.

Valoarea obținută în urma verificării respectării pragului național se adaugă la restul valorii tuturor celorlalte state membre pentru evaluarea respectării pragului comunitar.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare la data și sub rezerva intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.( 1 ) JO L 297, 21.11.1996, p. 29. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 453/2002 al Comisiei (JO L 72, 14.3.2002, p. 9).

( 2 ) JO L 218, 30.8.2003, p. 14.