2004R0416 — PL — 15.04.2005 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 416/2004

z dnia 5 marca 2004 r.

ustanawiające środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 i rozporządzenia (WE) nr 1535/2003 ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

(Dz.U. L 068, 6.3.2004, p.12)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 550/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r.

  L 93

3

12.4.2005
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 416/2004

z dnia 5 marca 2004 r.

ustanawiające środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 i rozporządzenia (WE) nr 1535/2003 ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii EuropejskiejKOMISJIA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 2 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności art. 41 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy przyjąć środki przejściowe w celu umożliwienia producentom i przetwórcom w Republice Czeskiej, Estonii, Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, Polsce, Słowenii i Słowacji (dalej zwane nowymi Państwami Członkowskimi) korzystania z przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych ( 1 ).

(2)

Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych ( 2 ) umowy muszą być zawarte dla pomidorów, brzoskwiń i gruszek pomiędzy przetwórcami zatwierdzonymi przez właściwe władze a organizacjami producentów, którym przyznano uznanie lub wstępne uznanie. Należy wprowadzić tymczasowe odstępstwo od harmonogramu zawierania umów ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1535/2003. W szczególności, w przypadku pomidorów, dla których umowy muszą być zawarte przed dniem 15 lutego, zainteresowane strony nie mogą korzystać z systemu pomocy podczas pierwszego roku gospodarczego.

(3)

Mechanizm badania zgodności z krajowymi progami przetworzenia, przewidzianymi w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 nie ma zastosowania bezpośrednio do nowych Państw Członkowskich. Dlatego należy ustanowić środki przejściowe w celu jego stosowania. W pierwszym roku gospodarczym jego stosowania, dla którego nie ma danych do obliczeń, pomoc powinna być wypłacona w całości. Jednakże jako środek ostrożnościowy należy pomniejszyć pomoc o pewną sumę, która będzie zwracana, jeśli nie nastąpi przekroczenie na koniec roku gospodarczego. Dla następnych lat gospodarczych należy przygotować przepisy w celu stopniowego wprowadzania systemu badania zgodności z progiem.

(4)

Ponieważ pomoc dla pomidorów jest publikowana w styczniu poprzedzającym dany rok gospodarczy, należy także ustanowić środki przejściowe dla badania zgodności z progiem w celu ustalenia poziomu pomocy na rok gospodarczy 2007/2008.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Nie naruszając przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1535/2003, w przypadku pomidorów w Republice Czeskiej, Estonii, Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrach, Malcie, Polsce, Słowenii i Słowacji (dalej zwane nowymi Państwami Członkowskimi) podczas roku gospodarczego 2004/05, umowy pomiędzy uznanymi organizacjami producentów w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. a) wspomnianego rozporządzenia i zatwierdzonymi przetwórcami są zawierane przed dniem 15 lipca i przynajmniej 10 dni przed rozpoczęciem dostaw.

Artykuł 2

Pomoc przewidziana art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 w roku gospodarczym 2004/05 dla nowych Państw Członkowskich, wynosi:

 25,88 EUR/tonę pomidorów,

 35,78 EUR/tonę brzoskwiń,

 121,28 EUR/tonę gruszek.

▼M1

Artykuł 3

1.  Gdy badanie zgodności z progiem w celu ustalenia pomocy na rok gospodarczy 2005/2006 wykaże, że próg wspólnotowy nie został przekroczony, dodatkowa kwota równa 25 % pomocy określonej w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 wypłacana jest we wszystkich nowych Państwach Członkowskich na rok gospodarczy 2004/2005, z wyjątkiem przypadku pomidorów, w odniesieniu do których dodatkowa kwota wypłacana jest po stwierdzeniu, że nowe Państwa Członkowskie nie przekroczyły swoich progów krajowych.

2.  Gdy badanie zgodności z progiem w celu ustalenia pomocy na rok gospodarczy 2005/2006 wykaże, że próg wspólnotowy został przekroczony, w tych nowych Państwach Członkowskich, w których próg nie został przekroczony lub w których próg został przekroczony mniej niż 25 %, wypłacana jest dodatkowa kwota na rok gospodarczy 2004/2005, z wyjątkiem przypadku pomidorów, w odniesieniu do których dodatkowa kwota wypłacana jest po stwierdzeniu, że nowe Państwa Członkowskie nie przekroczyły swoich progów krajowych.

Dodatkowa kwota określona w akapicie pierwszym oparta jest na kwocie, o którą krajowy próg został przekroczony, maksymalnie do 25 % pomocy ustanowionej art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96.

▼B

Artykuł 4

Podczas badania zgodności z krajowymi progami przetworzenia dla pomidorów, brzoskwiń i gruszek w nowych Państwach Członkowskich, obliczenia opierają się:

a) w roku gospodarczym 2005/2006:

i) w przypadku pomidorów, na ilościach, dla których złożono wnioski o przyznawanie pomocy na rok gospodarczy 2004/2005;

ii) w przypadku brzoskwiń i gruszek, na ilościach, dla których pomoc została rzeczywiście wypłacona podczas roku gospodarczego 2004/2005;

b) w roku gospodarczym 2006/2007:

i) w przypadku pomidorów, na średnich ilościach dla których pomoc została rzeczywiście wypłacona podczas roku gospodarczego 2004/2005 i ilościach dla których złożono wnioski o przyznanie pomocy na rok gospodarczy 2005/2006;

ii) w przypadku brzoskwiń i gruszek, na średnich ilościach dla których pomoc została rzeczywiście wypłacona podczas roku gospodarczego 2004/2005 i 2005/2006;

c) w roku gospodarczym 2007/2008 w przypadku pomidorów, na średnich ilościach dla których pomoc została rzeczywiście wypłacona podczas roku gospodarczego 2004/2005 i 2005/2006 i ilościach dla których złożono wnioski o przyznanie pomocy na rok gospodarczy 2006/2007.

Ilość otrzymana podczas badania zgodności z krajowym progiem jest dodana do kwot dla wszystkich pozostałych Państw Członkowskich w celu badania zgodności z progiem wspólnotowym.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem i z dniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.( 1 ) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 453/2002 (Dz.U. L 72 z 14.3.2002, str. 9).

( 2 ) Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 14.