2004R0416 — LV — 15.04.2005 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 416/2004

(2004. gada 5. marts),

ar ko paredz pārejas posma pasākumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/96 un Regulas (EK) Nr. 1535/2003 piemērošanai sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai

(OV L 068, 6.3.2004, p.12)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 550/2005 (2005. gada 7. aprīlis),

  L 93

3

12.4.2005
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 416/2004

(2004. gada 5. marts),

ar ko paredz pārejas posma pasākumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/96 un Regulas (EK) Nr. 1535/2003 piemērošanai sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas SavienībaiEIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās līgumu, un jo īpaši tā 2. panta 3. punktu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 41. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Jānosaka pārejas posma pasākumi, lai ražotāji un pārstrādātāji Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā (še turpmāk — “jaunās dalībvalstis”) varētu izmantot Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulā (EK) Nr. 2201/96 par augļu un dārzeņu pārstrādes produktu tirgu kopīgo organizāciju ( 1 )paredzētās priekšrocības.

(2)

Saskaņā ar Komisijas 2003. gada 29. augusta Regulu (EK) Nr. 1535/2003, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 2201/96 attiecībā uz atbalsta shēmu augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem ( 2 ), jānoslēdz kompetento iestāžu apstiprināto pārstrādātāju un atzītu vai provizoriski atzītu ražotāju organizāciju līgumi attiecībā uz tomātiem, persikiem un bumbieriem. Jānosaka pagaidu atkāpe no Regulā (EK) Nr. 1535/2003 noteiktā grafika līgumu noslēgšanai. Pretējā gadījumā, un jo īpaši attiecībā uz tomātiem, par kuriem līgumi jānoslēdz līdz 15. februārim, attiecīgās personas nevarēs pirmajā tirdzniecības gadā izmantot atbalsta shēmu.

(3)

Regulas (EK) Nr. 2201/96 5. pantā paredzētais mehānisms valstu pārstrādes sliekšņu ievērošanas pārbaudei nav nekavējoties jāpiemēro jaunajām dalībvalstīm. Tādēļ jānosaka pārejas posma pasākumi tā piemērošanai. Pirmajā tirdzniecības gadā, kurā piemēro minēto mehānismu un par kuru nav datu aprēķinam, atbalsts jāizmaksā pilnībā. Kā drošības pasākums tomēr jānosaka iepriekšējs samazinājums, kas jāatlīdzina, ja tirdzniecības gada beigās limits nav pārsniegts. Attiecībā uz turpmākajiem tirdzniecības gadiem jāparedz sistēmas sliekšņa ievērošanas pārbaudei pakāpeniska piemērošana.

(4)

Sakarā ar to, ka atbalsta apjomu attiecībā uz tomātiem publicē janvārī pirms attiecīgā tirdzniecības gada, jāparedz arī pārejas posma pasākumi sliekšņa ievērošanas pārbaudei, lai varētu noteikt atbalsta apjomu 2007./2008. tirdzniecības gadam.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārstrādes produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Neatkarīgi no Regulas (EK) Nr. 1535/2003 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā (še turpmāk — “jaunajās dalībvalstīs”) attiecībā uz tomātiem 2004./2005. tirdzniecības gadā atzītu ražotāju organizāciju minētās regulas 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē un apstiprinātu pārstrādātāju līgumus noslēdz līdz 15. jūlijam un vismaz 10 dienas līdz piegāžu uzsākšanai.

2. pants

Attiecībā uz 2004./2005. tirdzniecības gadu Regulas (EK) Nr. 2201/96 4. panta 2. punktā paredzētais atbalsts jaunajām dalībvalstīm ir:

 EUR 25,88 par tonnu tomātu,

 EUR 35,78 par tonnu persiku,

 EUR 121,28 par tonnu bumbieru.

▼M1

3. pants

1.  Gadījumos, ja sliekšņa ievērošanas pārbaudē, lai noteiktu atbalsta apjomu 2005./2006. tirdzniecības gadam, konstatēts, ka Kopienas slieksnis nav pārsniegts, visās jaunajās dalībvalstīs pēc 2004./2005. tirdzniecības gada izmaksā papildu summu, kas ir 25 % no Regulas (EK) Nr. 2201/96 4. panta 2. punktā paredzētā atbalsta apjoma, izņemot gadījumus attiecībā uz tomātiem, par kuriem jāmaksā papildu summa, tiklīdz ir konstatēts, ka ir ievēroti jauno dalībvalstu sliekšņi.

2.  Ja sliekšņa ievērošanas pārbaudē, lai noteiktu atbalsta apjomu 2005./2006. tirdzniecības gadam, konstatēts, ka ir pārsniegts Kopienas slieksnis, tām jaunajām dalībvalstīm, kurās slieksnis nav pārsniegts vai kurās slieksnis pārsniegts mazāk par 25 %, papildu summu izmaksā pēc 2004./2005. tirdzniecības gada beigām, izņemot gadījumus attiecībā uz tomātiem, par kuriem jāmaksā papildu summa, tiklīdz ir konstatēts, ka ir ievēroti jauno dalībvalstu sliekšņi.

Pirmajā daļā paredzēto papildu summu nosaka, pamatojoties uz faktisko apjomu, par kādu pārsniegts attiecīgās valsts slieksnis, nepārsniedzot 25 % no atbalsta apjoma, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 2201/96 4. panta 2. punktā.

▼B

4. pants

Pārbaudot valsts pārstrādes sliekšņa ievērošanu jaunajās dalībvalstīs attiecībā uz tomātiem, persikiem un bumbieriem, aprēķinu pamato:

a) 2005./2006. tirdzniecības gadam:

i) attiecībā uz tomātiem — uz daudzumiem, par kādiem iesniegti atbalsta pieprasījumi 2004./2005. tirdzniecības gadam;

ii) attiecībā uz persikiem un bumbieriem — uz daudzumiem, par kādiem faktiski izmaksāts atbalsts 2004./2005. tirdzniecības gadā;

b) 2006./2007. tirdzniecības gadam:

i) attiecībā uz tomātiem — uz daudzumu, par kādiem faktiski izmaksāts atbalsts 2004./2005. tirdzniecības gadā, un daudzumu, par kādiem iesniegti atbalsta pieprasījumi 2005./2006. tirdzniecības gadam, vidējo lielumu;

ii) attiecībā uz persikiem un bumbieriem — uz vidējiem daudzumiem, par kādiem faktiski izmaksāts atbalsts 2004./2005. un 2005./2006. tirdzniecības gadā,

c) 2007./2008. tirdzniecības gadam attiecībā uz tomātiem — uz daudzumu, par kādiem faktiski izmaksāts atbalsts 2004./2005. un 2005./2006. tirdzniecības gadā, un uz daudzumu, par kādiem iesniegti atbalsta pieprasījumi 2006./2007. tirdzniecības gadam, vidējo lielumu.

Daudzumu, kas iegūts, pārbaudot attiecīgās valsts sliekšņa ievērošanu, pievieno visu pārējo dalībvalstu apjomiem, lai pārbaudītu Kopienas sliekšņa ievērošanu.

5. pants

Šī regula stājas spējā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās līguma spēkā stāšanās dienā un saskaņā ar to.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.( 1 ) OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 453/2002 (OV L 72, 14.3.2002., 9. lpp.).

( 2 ) OV L 218, 30.8.2003., 14. lpp.