2004R0416 — HU — 15.04.2005 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 416/2004/EK RENDELETE

(2004. március 5.)

a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz való csatlakozása következtében a 2201/96/EK tanácsi rendelet és az 1535/2003/EK rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról

(HL L 068, 6.3.2004, p.12)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG 550/2005/EK RENDELETE (2005. április 7.)

  L 93

3

12.4.2005
▼B

A BIZOTTSÁG 416/2004/EK RENDELETE

(2004. március 5.)

a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz való csatlakozása következtében a 2201/96/EK tanácsi rendelet és az 1535/2003/EK rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításárólAZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrahozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási szerződésére, és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányára, és különösen annak 41. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

Átmeneti intézkedéseket kell elfogadni annak lehetővé tétele érdekében, hogy a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia (a továbbiakban: új tagállamok) termelői és feldolgozói részesüljenek a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendelet ( 1 ) rendelkezéseinek előnyeiből.

(2)

A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek támogatási rendszere tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. augusztus 29-i 1535/2003/EK bizottsági rendelet ( 2 ) szerint az illetékes hatóságok által jóváhagyott feldolgozók és az elismert vagy előzetesen elismert termelői szervezetek között a paradicsomra, az őszibarackra és a körtére vonatkozó szerződéseket meg kell kötni. Átmenetileg el kell térni a szerződéskötéseknek az 1535/2003/EK rendeletben megállapított ütemezésétől. Ellenkező esetben – és különösen a paradicsom esetében, amelyre vonatkozóan a szerződéseket február 15-e előtt meg kell kötni – az érintett felek az első gazdasági év során nem részesülhetnének a támogatási rendszer előnyeiből.

(3)

A 2201/96/EK rendelet 5. cikkében előírt, a nemzeti feldolgozási küszöbérték betartásának ellenőrzésére szolgáló mechanizmust nem kell azonnal alkalmazni az új tagállamokra. Ezért meg kell állapítani az alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedéseket. Az alkalmazás első gazdasági évére – amelyről a számításhoz nem állnak rendelkezésre adatok – a támogatást teljes egészében ki kell fizetni. Elővigyázatosságból azonban előzetes csökkentést kell alkalmazni, amelyet vissza kell téríteni, amennyiben a gazdasági év végén nincs túltermelés. A következő gazdasági évekre célszerű a küszöbérték betartására vonatkozó fokozatos vizsgálati rendszer alkalmazási mechanizmusának meghatározása.

(4)

Mivel a paradicsomra vonatkozó támogatást az érintett gazdasági évet megelőző januárban teszik közzé, a 2007/08-as gazdasági évre vonatkozó támogatás mértékének rögzítése érdekében meg kell állapítani a küszöbértékek betartásának ellenőrzését szabályozó átmeneti intézkedéseket is.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Feldolgozottgyümölcs- és Feldolgozottzöldség-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

Az 1535/2003/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjától eltérően a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában (a továbbiakban: új tagállamok) a 2004/05-ös gazdasági év során a paradicsom esetében az említett rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az elismert termelői szervezetek és a jóváhagyott feldolgozók között megkötendő szerződéseket július 15-ig, és legkésőbb a szállítások megkezdése előtt 10 nappal meg kell kötni.

2. cikk

A 2004/05-ös gazdasági évre és az új tagállamokra vonatkozóan a 2201/96/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében előírt támogatás a következő:

 paradicsom esetében 25,88 euró/tonna,

 őszibarack esetében 35,78 euró/tonna,

 körte esetében 121,28 euró/tonna.

▼M1

3. cikk

(1)  Amennyiben a küszöbértékek betartásának a támogatás 2005/2006-os gazdasági évre történő rögzítése céljából végzett ellenőrzése azt mutatja, hogy a közösségi küszöbértéket nem lépték túl, a 2004/2005-ös gazdasági év végét követően az összes új tagállamban a 2201/96/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében előírt támogatás 25 %-ával egyenlő kiegészítő összeget kell kifizetni, kivéve a paradicsom esetében, amelyre a kiegészítő összeg kifizetésére akkor kerül sor, amikor megállapításra került, hogy az új tagállamok tiszteletben tartották nemzeti küszöbértékeiket.

(2)  Amennyiben a küszöbértékek betartásának a támogatás 2005/2006-os gazdasági évre történő rögzítése céljából végzett ellenőrzése azt mutatja, hogy a közösségi küszöbértéket túllépték, azokban az új tagállamokban, amelyekben a küszöbértéket nem lépték túl, vagy amelyekben a küszöbérték túllépésének mértéke 25 %-nál alacsonyabb, a 2004/2005-ös gazdasági év végét követően kiegészítő összeget kell kifizetni, kivéve a paradicsom esetében, amelyre a kiegészítő összeg kifizetésére akkor kerül sor, amikor megállapításra került, hogy az új tagállamok tiszteletben tartották nemzeit küszöbértékeiket.

Az első albekezdésben említett kiegészítő összeg rögzítéséhez azt a mennyiséget veszik alapul, amellyel a szóban forgó nemzeti küszöbértéket túllépték, mértéke pedig legfeljebb a 2201/96/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésében megállapított támogatás 25 %-áig terjed.

▼B

4. cikk

Az új tagállamokban a paradicsomra, az őszibarackra és a körtére vonatkozó nemzeti feldolgozási küszöbértékek betartásának ellenőrzésekor a számítás a következőkön alapul:

a) a 2005/2006-os gazdasági évre:

i. a paradicsom esetében azok a mennyiségek, amelyekre vonatkozóan a 2004/2005-ös gazdasági évben támogatás iránti kérelmet nyújtottak be;

ii. az őszibarack és a körte esetében azok a mennyiségek, amelyek után a 2004/2005-ös gazdasági évben ténylegesen támogatást fizettek;

b) a 2006/2007-es gazdasági évre:

i. a paradicsom esetében azon mennyiségek átlaga, amelyek után a 2004/2005-ös gazdasági évben ténylegesen támogatást fizettek, illetve amelyekre vonatkozóan a 2005/2006-os gazdasági évben támogatás iránti kérelmet nyújtottak be;

ii. az őszibarack és a körte esetében azon mennyiségek átlaga, amelyek után a 2004/2005-ös és a 2005/2006-os gazdasági évben ténylegesen támogatást fizettek;

c) a 2007/2008-as gazdasági évben a paradicsom esetében azon mennyiségek átlaga, amelyek után a 2004/2005-ös és a 2005/2006-os gazdasági évben ténylegesen támogatást fizettek, illetve amelyekre vonatkozóan a 2006/2007-es gazdasági évben támogatás iránti kérelmet nyújtottak be.

A nemzeti küszöbértékek betartásának ellenőrzése során nyert összeget a közösségi küszöbérték betartásának ellenőrzése céljából hozzá kell adni az összes többi új tagállamra vonatkozó összeghez.

5. cikk

Ez a rendelet kizárólag a Cseh Köztársaságnak, Észtországnak, Ciprusnak, Lettországnak, Litvániának, Magyarországnak, Máltának, Lengyelországnak, Szlovéniának és Szlovákiának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződéssel együtt, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.( 1 ) HL L 297., 1996.11.21., 29. o. A legutóbb a 453/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 72., 2002.3.14., 9. o.) módosított rendelet.

( 2 ) HL L 218., 2003.8.30., 14. o.