2004R0416 — FI — 15.04.2005 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 416/2004,

annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 ja asetuksen (EY) N:o 1535/2003 soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

(EYV L 068, 6.3.2004, p.12)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 550/2005, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2005,

  L 93

3

12.4.2005
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 416/2004,

annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 ja asetuksen (EY) N:o 1535/2003 soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksiEUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 41 artiklan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Olisi toteutettava siirtymätoimenpiteitä, jotta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian (jäljempänä ”uudet jäsenvaltiot”) jalostajiin voidaan soveltaa hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 ( 1 ) säännöksiä.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesjalostealan tukijärjestelmän osalta 29 päivänä elokuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1535/2003 ( 2 ) mukaisesti tomaatteja, persikoita ja päärynöitä koskevia sopimuksia on tehtävä toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien jalostajien ja hyväksyttyjen tai esihyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden välillä. Olisi poikettava väliaikaisesti asetuksessa (EY) N:o 1535/2003 vahvistetusta, sopimusten allekirjoittamista koskevasta aikataulusta. Muussa tapauksessa ja erityisesti tomaattien osalta, joita koskevat sopimukset on allekirjoitettava ennen 15 päivää helmikuuta, asianomaiset sopimuspuolet eivät voi osallistua tukijärjestelmään ensimmäisen markkinointivuoden aikana.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 5 artiklassa säädettyä kansallisten jalostuskynnysten noudattamista koskevaa laskentamekanismia ei sovelleta heti uusiin jäsenvaltioihin. Sen vuoksi olisi säädettävä soveltamista koskevia siirtymätoimenpiteitä. Mekanismin soveltamista koskevana ensimmäisenä markkinointivuonna, jolle ei ole käytettävissä tietoja laskentaa varten, tuki olisi maksettava kokonaisuudessaan. Varmuuden vuoksi on kuitenkin syytä säätää ennakkovähennyksestä, joka palautetaan, jos kynnys ei ole ylittynyt markkinointivuoden lopussa. Seuraavia markkinointivuosia varten on myös säädettävä siitä, että kynnyksen noudattamista koskevaa tutkintajärjestelmää sovelletaan asteittain.

(4)

Koska tomaatteja koskeva tuki julkaistaan tammikuussa, joka edeltää kyseistä markkinointivuotta, on syytä soveltaa kynnyksen noudattamisen laskemista koskevia siirtymätoimenpiteitä myös tuen vahvistamiseksi markkinointivuotta 2007/2008 varten.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1535/2003 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tuottajaorganisaatioiden ja hyväksyttyjen jalostajien välillä tehtäviä tomaatteja koskevia sopimuksia voidaan allekirjoittaa ainoastaan Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian (jäljempänä ”uudet jäsenvaltiot”) ja markkinointivuoden 2004/2005 osalta viimeistään 15 päivänä heinäkuuta ja vähintään kymmenen päivää ennen sopimusten mukaisten toimitusten alkamista.

2 artikla

Markkinointivuodeksi 2004/2005 ja ainoastaan uusien jäsenvaltioiden osalta asetuksen (EY) N:o 2201/96 4 artiklan 2 kohdassa vahvistettu tuki on:

 25,88 euroa tonnilta tomaattien osalta,

 35,78 euroa tonnilta persikoiden osalta,

 121,28 euroa tonnilta päärynöiden osalta.

▼M1

3 artikla

1.  Jos yhteisön kynnys ei ylity laskettaessa kynnyksen noudattamista markkinointivuoden 2005/2006 tuen vahvistamiseksi, kaikissa uusissa jäsenvaltioissa maksetaan markkinointivuoden 2004/2005 jälkeen lisämäärä, joka on 25 prosenttia asetuksen (EY) N:o 2201/96 4 artiklan 2 kohdassa vahvistetusta tuesta, lukuun ottamatta tomaatteja, joiden osalta lisämäärä maksetaan, kun on vahvistettu, että uudet jäsenvaltiot ovat noudattaneet kansallisia kynnyksiään.

2.  Jos yhteisön kynnys ylittyy laskettaessa tuen noudattamista markkinointivuoden 2005/2006 tuen vahvistamiseksi, niissä uusissa jäsenvaltioissa, joiden kynnys ei ole ylittynyt tai se on ylittynyt alle 25 prosenttia, maksetaan markkinointivuoden 2004/2005 jälkeen lisämäärä, lukuun ottamatta tomaatteja, joiden osalta lisämäärä maksetaan sen jälkeen, kun on vahvistettu, että uudet jäsenvaltiot ovat noudattaneet kansallisia kynnyksiään.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu lisämäärä vahvistetaan kyseessä olevan kansallisen kynnyksen tosiasiallisen ylityksen perusteella enintään 25 prosenttiin asti asetuksen (EY) N:o 2201/96 4 artiklan 2 kohdassa vahvistetusta tuesta.

▼B

4 artikla

Tomaattien, persikoiden ja päärynöiden kansallisten jalostuskynnysten noudattamisen tutkinta tapahtuu ainoastaan uusien jäsenvaltioiden osalta:

a) markkinointivuonna 2005/2006:

i) tomaattien osalta niiden määrien perusteella, joita markkinointivuoden 2004/2005 tukihakemukset koskevat,

ii) persikoiden ja päärynöiden osalta markkinointivuoden 2004/2005 aikana tosiasiallisesti tuettujen määrien perusteella,

b) markkinointivuonna 2006/2007:

i) tomaattien osalta markkinointivuoden 2004/2005 aikana tosiasiallisesti tuettujen määrien keskiarvon ja niiden määrien perusteella, joita markkinointivuoden 2005/2006 tukihakemukset koskevat,

ii) persikoiden ja päärynöiden osalta markkinointivuosina 2004/2005 ja 2005/2006 tosiasiallisesti tuettujen määrien keskiarvon perusteella,

c) markkinointivuonna 2007/2008 tomaattien osalta markkinointivuosina 2004/2005 ja 2005/2006 tosiasiallisesti tuettujen määrien keskiarvon ja niiden määrien perusteella, joita markkinointivuoden 2006/2007 tukihakemukset koskevat.

Kansallisen kynnyksen noudattamista koskevassa tutkinnassa saatu määrä lisätään kaikkien muiden jäsenvaltioiden jäljellä oleviin määriin yhteisön kynnyksen noudattamisen tutkintaa varten.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä sillä edellytyksellä, että kyseinen sopimus tulee voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.( 1 ) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 453/2002 (EYVL L 72, 14.3.2002, s. 9).

( 2 ) EUVL L 218, 30.8.2003, s. 14.