2004R0416 — CS — 15.04.2005 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 416/2004

ze dne 5. března 2004,

kterým se stanoví přechodná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a nařízení (ES) č. 1535/2003 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii

(Úř. věst. L 068, 6.3.2004, p.12)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 550/2005 ze dne 7. dubna 2005,

  L 93

3

12.4.2005
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 416/2004

ze dne 5. března 2004,

kterým se stanoví přechodná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a nařízení (ES) č. 1535/2003 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské uniiKOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na článek 41 první odstavec tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je třeba přijmout přechodná opatření, která umožní, aby se na producenty a zpracovatele v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku Slovinsku a Slovensku (dále jen nové členské státy) vztahovala ustanovení nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny ( 1 ).

(2)

Podle nařízení Komise (ES) č. 1535/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro výrobky zpracované z ovoce a zeleniny ( 2 ), musí být smlouvy pro rajčata, broskve a hrušky uzavírány mezi zpracovateli schválenými příslušnými orgány a uznanými nebo předběžně uznanými seskupeními producentů. Je třeba učinit dočasnou odchylku od časového plánu pro uzavírání smluv, stanoveného v nařízení (ES) č. 1535/2003. Dotyčné strany by jinak nemohly mít v prvním hospodářském roce prospěch z režimu podpory, zejména v případě rajčat, pro která musí být smlouvy uzavřeny do 15. února.

(3)

Mechanismus kontroly dodržování vnitrostátních zpracovatelských prahů stanovených v článku 5 nařízení (ES) č. 2201/96 se pro nové členské státy nepoužije okamžitě. Proto je třeba stanovit přechodná opatření pro jeho použití. V prvním roce jeho používání, kdy nejsou k dispozici žádné údaje pro výpočet, je třeba vyplatit podporu v plné výši. Jako preventivní opatření je však třeba provést předběžné snížení podpory, které se nahradí v případě, že na konci hospodářského roku nedojde k žádnému překročení. Pro následující hospodářské roky je třeba počítat s postupným používáním systému kontroly dodržování prahu.

(4)

Jelikož se podpora pro rajčata zveřejňuje v lednu předcházejícího příslušného hospodářského roku, je také třeba stanovit přechodná opatření pro kontrolu dodržování prahu za účelem stanovení výše podpory pro hospodářský rok 2007/2008.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Aniž je dotčen čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1535/2003, v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku (dále jen nové členské státy) se v hospodářském roce 2004/2005 smlouvy pro rajčata mezi uznanými seskupeními producentů ve smyslu odst. 1 pododst. 1 písm. a) zmíněného nařízení a schválenými zpracovateli uzavírají do 15. července a nejpozději 10 dnů před uskutečněním dodávek.

Článek 2

Pro hospodářský rok 2004/2005 se pro nové členské státy stanoví podpora podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 ve výši:

 25,88 EUR za tunu pro rajčata,

 35,78 EUR za tunu pro broskve,

 121,28 EUR za tunu pro hrušky.

▼M1

Článek 3

1.  Pokud kontrola dodržování prahu pro stanovení podpory pro hospodářský rok 2005/06 ukáže, že nebyl překročen práh Společenství, po skončení hospodářského roku 2004/05 se ve všech nových členských státech vyplatí dodatečná částka ve výši 25 % podpory stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96, s výjimkou rajčat, pro která se dodatečná částka vyplatí tehdy, když se zjistí, že nové členské státy dodržely své vnitrostátní prahy.

2.  Pokud kontrola dodržování prahu pro stanovení podpory pro hospodářský rok 2005/06 ukáže, že byl překročen práh Společenství, po skončení hospodářského roku 2004/05 se dodatečná částka ve výši 25 % podpory stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 vyplatí v těch nových členských státech, v nichž práh nebyl překročen nebo v nichž byl překročen o méně než 25 %, s výjimkou rajčat, pro která se dodatečná částka vyplatí tehdy, když se zjistí, že nové členské státy dodržely své vnitrostátní prahy.

Dodatečná částka uvedená v prvním pododstavci vychází z částky, o kterou byl překročen příslušný vnitrostátní práh a činí maximálně 25 % podpory stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96.

▼B

Článek 4

Při kontrole dodržování vnitrostátních zpracovatelských prahů pro rajčata, broskve a hrušky v nových členských státech se při výpočtu vychází:

a) pro hospodářský rok 2005/2006:

i) u rajčat z množství, na něž byly pro hospodářský rok 2004/2005 podány žádosti o podporu;

ii) u broskví a hrušek z množství, na něž byla v hospodářském roce 2004/2005 skutečně vyplacena podpora;

b) pro hospodářský rok 2006/2007:

i) u rajčat z průměrných množství, na něž byla v hospodářském roce 2004/2005 skutečně vyplacena podpora a množství, na něž byly pro hospodářský rok 2005/2006 podány žádosti o podporu;

ii) u broskví a hrušek z průměrných množství, na něž byla v hospodářských letech 2004/2005 a 2005/2006 skutečně vyplacena podpora;

c) pro hospodářský rok 2007/2008 u rajčat z průměrných množství, na něž byla v hospodářských letech 2004/2005 a 2005/2006 skutečně vyplacena podpora, a z množství, na něž byly pro hospodářský rok 2006/2007 podány žádosti o podporu.

Množství získané při kontrole dodržování vnitrostátního prahu se připočítá k množstvím zjištěným u všech ostatních států, pro účely kontroly dodržování prahu Společenství.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem a s výhradou vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 453/2002 (Úř. věst. L 72, 14.3.2002, s. 9).

( 2 ) Úř. věst. L 218, 30.8.2003, s. 14.