2004R0416 — BG — 15.04.2005 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 416/2004 НА КОМИСИЯТА

от 5 март 2004 година

относно определяне на преходни мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1535/2003 поради присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз

(ОВ L 068, 6.3.2004, p.12)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 550/2005 НА КОМИСИЯТА от 7 април 2005 година

  L 93

3

12.4.2005
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 416/2004 НА КОМИСИЯТА

от 5 март 2004 година

относно определяне на преходни мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1535/2003 поради присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюзКОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и по-специално член 41, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Уместно е да бъдат приети преходни мерки, за да се позволи на производителите и преработвателите от Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (наричани по-нататък „новите държави-членки“) да се ползват от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазарите на продукти от преработени плодове и зеленчуци ( 1 ).

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1535/2003 на Комисията от 29 август 2003 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2201/96 по отношение на режима на помощи за продукти от преработени плодове и зеленчуци ( 2 ) в случая с домати, праскови и круши между одобрените от компетентните органи преработватели и признатите или предварително признатите организации на производители следва да се сключат договори. Уместно е да се предвиди временна дерогация от графика за сключване на договорите, установен в Регламент (ЕО) № 1535/2003. В противен случай, и по-специално когато става дума за домати, за които договорите следва да се подпишат до 15 февруари, заинтересованите страни не биха били в състояние да се включат в режима на помощи в рамките на първата пазарна година.

(3)

Механизмът за изчисляване спазването на националните прагове на преработка, предвиден в член 5 от Регламент (ЕО) № 2201/96, няма незабавно прилагане спрямо новите държави-членки. Поради това е уместно да се предвидят преходни мерки за прилагането му. За първата пазарна година на прилагане, за която липсват данни за нуждите на изчисляването, помощта би трябвало да се изплати цялостно. Въпреки това от съображения за предпазливост е необходимо да се предвиди предварително намаление, което ще бъде възстановено, ако в края на пазарната година няма превишаване. За следващите пазарни години е уместно също така да се предвиди механизъм за постепенно прилагане на системата за изследване спазването на прага.

(4)

Тъй като помощта за домати се публикува през месец януари преди съответната пазарна година, е необходимо също така да се приложат преходни мерки за изчисляване спазването на прага, за да може да се определи помощта за 2007—2008 пазарна година.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за продуктите от преработени плодове и зеленчуци,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Независимо от член 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1535/2003, в рамките на 2004—2005 пазарна година, само в случая с домати от Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (наричани по-нататък „новите държави-членки“), договорите между признатите организации на производители, по смисъла на член 1, параграф 1, буква а) от посочения регламент, и одобрените преработватели ще могат да се сключват най-късно до 15 юли и поне десет дни преди началото на договорените доставки.

Член 2

За 2004—2005 пазарна година и само по отношение на новите държави-членки помощта, определена в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2201/96, е в размер на:

 25,88 EUR/тон за домати,

 35,78 EUR/тон за праскови,

 121,28 EUR/тон за круши.

▼M1

Член 3

1.  Ако проверката на спазването на прага при определянето на помощта за пазарната година 2005—2006 показва, че прагът на Общността не е надхвърлен, се изплаща допълнителна сума, равна на 25 % от помощта, предвидена в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2201/96, във всички нови държави-членки след пазарната година 2004—2005, освен в случая с доматите, за които допълнителната сума се изплаща, след като се установи, че новите държави-членки са спазили своите национални прагове.

2.  Ако проверката на спазването на прага при определянето на помощта за 2005—2006 пазарна година показва, че прагът на Общността е надхвърлен, в новите държави-членки, в които прагът не е надхвърлен или в които прагът е надхвърлен с по-малко от 25 %, се изплаща допълнителна сума след края на 2004—2005 пазарна година, освен в случая с доматите, за които допълнителната сума се изплаща, след като се установи, че новите държави-членки са спазили своите национални прагове.

Допълнителната сума, предвидена в първата алинея, се основава на действителната сума, с която е надхвърлен съответния национален праг, до максимум от 25 % от помощта, предвидена в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2201/96.

▼B

Член 4

С цел изследване спазването на националните прагове на преработка за домати, праскови и круши само за новите държави-членки изчисляването става:

а) за 2005—2006 пазарна година:

i) по отношение на доматите, на базата на количествата, за които се отнасят молбите за помощ за 2004—2005 пазарна година;

ii) по отношение на прасковите и крушите, на базата на количествата, за които през 2004—2005 пазарна година действително е получена помощ;

б) за 2006—2007 пазарна година:

i) по отношение на доматите, като се изхожда от средната стойност на количествата, за които през 2004—2005 пазарна година действително е получена помощ и количествата, за които се отнасят молбите за помощ за 2005—2006 пазарна година;

ii) по отношение на прасковите и крушите, като се изхожда от средната стойност на количествата, за които през 2004—2005 и 2005—2006 пазарни години действително е получена помощ;

в) за 2007—2008 пазарна година и по отношение на доматите, като се изхожда от средната стойност на количествата, за които през 2004—2005 и 2005—2006 пазарни години действително е получена помощ и количествата, за които се отнасят молбите за помощ за 2006—2007 пазарна година.

Получената сума при изследване спазването на националния праг се добавя към останалите суми на всички други държави-членки за целите на изследването на спазването на общностния праг.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия и при условие че последният влезе в сила.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.( 1 ) ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 29. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 453/2002 на Комисията (ОВ L 72, 14.3.2002 г., стр. 9).

( 2 ) ОВ L 218, 30.8.2003 г., стр. 14.