7.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 339/3


MNENJE KOMISIJE

z dne 6. novembra 2012

o začasnih ukrepih, ki jih je sprejela nemška vlada v zvezi z lučmi za rešilne jopiče modela Asteria, ki jih je proizvedlo podjetje Sic Divisione Elettronica S.r.l. v Italijanski republiki

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 339/02

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o pomorski opremi (1), zlasti člena 13 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Prilogo A.1 k zgoraj navedeni direktivi so veljavne zahteve za delovanje in zasnovo luči za rešilne jopiče opredeljene v resoluciji MSC.48(66) (Kodeks LSA) Mednarodne pomorske organizacije (v nadaljnjem besedilu: IMO), veljavni standardi za preskušanje navedene opreme pa v resoluciji MSC.81(70) IMO.

(2)

Nemška Zvezna agencija za pomorstvo in hidrografijo (v nadaljnjem besedilu: BSH) je z dopisom z dne 10. marca 2011 Komisijo obvestila o začasnih ukrepih, ki jih je sprejela v zvezi z lučmi za rešilne jopiče modela Asteria (v nadaljnjem besedilu: luči za rešilne jopiče), ki jih je proizvedlo podjetje Sic Divisione Elettronica S.r.l. v Italijanski republiki (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec), v skladu s katerimi so bile luči za rešilne jopiče iz serije št. 32210805 in luči, dane v promet od julija 2009, odpoklicane z nemškega trga zaradi neskladnosti s členom 5(1) Direktive 96/98/ES.

(3)

Dopisu je bilo priloženo podrobno poročilo o tržnem nadzoru z dne 2. marca 2011 in izvodi naslednjih dokumentov: (a) ES-spričevala o pregledu tipa (modul B) za luči za rešilne jopiče št. MED094008CS/002, ki ga je 3. marca 2008 izdal priglašeni organ RINA in velja do 2. marca 2013; (b) spričevala o kakovosti (modul D) za luči za rešilne jopiče št. MED068209TA/005, ki ga je 6. novembra 2009 izdal priglašeni organ RINA in velja do 5. novembra 2012; (c) spričevala o kakovosti (modul D) za luči za rešilne jopiče št. MED068209TA/003A, ki ga je 3. marca 2008 izdal priglašeni organ RINA in je veljalo do 20. oktobra 2009; ter (d) izjave o skladnosti luči za rešilne jopiče za serijo št. 32210805, ki je bila izdana 13. julija 2010.

(4)

Začasni ukrepi so bili uvedeni po tem, ko je bilo ugotovljeno, da (a) luči za rešilne jopiče iz serije št. 32210805 v času preskusov, ki jih je BSH opravila v okviru programa tržnega nadzora, niso izpolnjevale zgoraj navedenih veljavnih zahtev; (b) je bila žarnica luči za rešilne jopiče od julija 2009 zamenjana brez dodatne odobritve; ter (c) so dodatni preskusi na štirih primerkih iz serije št. 15202001, dostavljenih BSH 6. julija 2010, pokazali, da tudi ti primerki niso izpolnjevali veljavnih zahtev glede svetilnosti. Natančneje je BSH poročala, da je bila skladnost z zahtevami, opredeljenimi v oddelku 2.2.3.1.1 zgoraj navedene resolucije MSC.48(66), v skladu s katerimi mora biti svetilnost vsake luči za rešilne jopiče vsaj 0,75 kandele (cd) v vseh smereh zgornje poloble, najprej preverjena pri dveh primerkih iz serije št. 32210805. Preskusi pri meritvah, opravljenih pri sobni temperaturi, so pokazali, da oddana svetloba enega od primerkov ni dosegla zahtevane svetilnosti v meritvenem območju od 0° do 25°, drugi primerek pa ni dosegel zahtevane minimalne ravni v meritvenem območju od 0° do 10°, v meritvenem območju od 10° do 35° pa jo je dosegel le delno. Preskusi, ki so bili opravljeni na štirih primerkih iz serije št. 15202001, so pokazali, da (a) je pri meritvah, opravljenih pri sobni temperaturi, oddana svetloba prvega primerka le delno dosegla zahteve v meritvenem območju od 0° do 20°, drugi primerek pa je zahteve dosegel; in (b) pri meritvah, opravljenih pri – 1 °C, sta tretji in četrti primerek le delno dosegla zahteve v meritvenem območju od 0° do 30°. BSH meni, da bi bilo treba zamenjavo žarnice obravnavati kot spremembo odobrenega izdelka, ki zahteva dodatno odobritev, če bi lahko takšne spremembe vplivale na izpolnjevanje zahtev ali predpisanih pogojev za uporabo izdelka. BSH je opozorila, da bi zato moral biti priglašeni organ RINA obveščen, vendar se to ni zgodilo.

(5)

Po prejemu dopisa BSH je Komisija začela posvetovanja s proizvajalcem, vlado Italije kot priglasitveno državo članico in zgoraj navedenim priglašenim organom, ki je v imenu slednje izdal spričevalo o pregledu tipa (v nadaljnjem besedilu skupaj: stranke). Komisija je vsaki stranki zastavila več specifičnih vprašanj in jo pozvala, naj predloži še kakršne koli druge pripombe, ki se ji zdijo pomembne.

(6)

V odgovor na posvetovanje Komisije je proizvajalec navedel, da: (a) luči za rešilne jopiče niso bile umaknjene iz varnostnih razlogov, temveč zaradi videza in da meni, da so ukrepi BSH neupravičeni; (b) so bile vse žarnice, ki jih je uporabljal, preskušene in odobrene v njegovem certificiranem laboratoriju ter da zamenjava žarnic ni povzročila nobenih pomembnih sprememb funkcionalnosti luči; (c) ne spodbija preskusov, ki jih je opravila BSH; (d) luči za rešilne jopiče niso nevarne za zdravje in/ali varnost posadk ali potnikov, ker je svetilnost navedenih luči za rešilne jopiče v povprečju večja od 0,75 cd, in da se točke, na katerih je bila ugotovljena manjša svetilnost, izravnajo s točkami, na katerih je svetilnost večja od te vrednosti, kar je pravilno, ker se osebe v morju gibljejo in niso negibne; ter (e) da ta koncept povprečnih vrednosti uporabljajo številni proizvajalci.

(7)

RINA je v svojem odgovoru Komisiji odgovorila, da (a) je spričevalo za modul B št. MED81802CS izdala dne 7. marca 2003 in da je bilo to spričevalo po prejemu izjave proizvajalca, da na odobreni opremi ni bilo sprememb, podaljšano in nadomeščeno s spričevalom za modul B št. MED094008CS/002; (b) je bilo to spričevalo 14. aprila 2011 na zahtevo proizvajalca preklicano, ker je bila luč za rešilni jopič modela Asteria zamenjana z modelom Asteria LED, za katerega je bilo istega dne izdano drugo spričevalo; (c) ne spodbija izsledkov preskusov, ki jih je opravila BSH; (d) je italijanska vlada po prejemu informacij od BSH v sodelovanju z RINA izvedla preiskavo, da bi uvedla ustrezne ukrepe; (e) če bo ugotovljeno, da so luči pomanjkljive, jih bo treba umakniti s trga; ter (f) da bo lahko končno mnenje oblikovala po preučitvi ukrepov, ki jih bo uvedla italijanska uprava.

(8)

Na zahtevo Komisije je italijanska uprava odgovorila, da (a) se načeloma strinja, da neskladnost izdelka z zahtevami ni sprejemljiva; (b) bo kot predhodno soglasje in stališče načeloma sprejela izsledke preskusov, ki jih je opravila BSH; (c) bo obravnavala zahtevo za umik opredeljenih serij z evropskega trga kot ustrezno; ter (d) bo Komisijo obvestila o svojem končnem soglasju in ustreznem sklepu, ko bo zbrala vso dokumentacijo.

(9)

V istem odgovoru je italijanska uprava navedla tudi, da se je sestala s proizvajalcem in priglašenim organom, pri čemer je proizvajalec navedel, da sprememba žarnice ni imela pomembnega vpliva na svetilnost luči, ter vztrajal na argumentih, ki jih je že predložil Komisiji in so navedeni v uvodni izjavi 6 zgoraj. Na tem sestanku je bil dogovorjen akcijski načrt, v skladu s katerim (a) bo izvedena tehnična ocena spremembe žarnice; (b) bodo poleg serije št. 32210805 poiskane in opredeljene druge neskladne serije; (c) bo predloženo dokazilo o ukrepih za umik ugotovljenih pomanjkljivih serij; ter (d) bo ustavljena proizvodnja luči za rešilne jopiče. Komisija je ugotovila, da ni na voljo natančnih informacije o tem, kdo bo odgovoren za izvajanje tega akcijskega načrta, in ali bo rezultat navedenega akcijskega načrta dejanska ustavitev ali le začasna prekinitev proizvodnje luči za rešilne jopiče.

(10)

Komisija je BSH pozvala, naj predloži svoja stališča glede prejetih pripomb. BSH je v svojem odgovoru navedla, da: (a) ni res, da obstaja problem doseganja svetilnosti 75 cd pri vseh lučeh za rešilne jopiče, saj so primerki štirih drugih modelov uspešno opravili preskuse; (b) ni ustrezno, da je zahteva glede svetilnosti dosežena le v povprečju, ker nekatere veljavne zahteve niso izpolnjene; (c) proizvajalec ni navedel točnega datuma zamenjave žarnice, čeprav je BSH od njega večkrat zahtevala informacije; (d) je RINA potrdila, da ni bila obveščena o zamenjavi žarnice; (e) bi moral priglašeni organ po tej spremembi ponovno preveriti izpolnjevanje zahtev iz standarda za preskušanje; (f) so izsledki preskusov pokazali, da minimalne zahteve glede svetilnosti tudi po zamenjavi žarnice niso izpolnjene. BSH je zaključila, da pripombe proizvajalca in priglašenega organa ne zadostujejo za spremembo začetne presoje ter da po njenem mnenju še vedno obstajajo razlogi za odpoklic izdelka.

(11)

V drugem sporočilu Komisiji je italijanska uprava predložila poročilo o preskusu, ki ga je prejela od proizvajalca, z izsledki dodatnih preskusov, ki jih je na primerkih luči za rešilne jopiče tipa Asteria opravil Laboratorij za fotometrijo in razsvetljavo Nacionalnega raziskovalnega središča v Firencah. Po mnenju italijanske uprave so izsledki pokazali znatno večjo svetilnost od minimalne zahteve 0,75 cd, vendar niso dosegli obvezne pokritosti. Zato je italijanska uprava potrdila, da so ugotovitve BSH točne, in ne bo nasprotovala, če bo treba izdelek odpoklicati z evropskega trga.

(12)

BSH je ukrepala v okviru programa tržnega nadzora za luči za rešilne jopiče v skladu s členom 12 Direktive 96/98/ES.

(13)

Proizvajalec je bil obveščen o izsledkih zgoraj navedenih preskusov, BSH pa mu je dala možnost, da predstavi svoje pripombe in zagovor, še preden je navedeni organ sprejel kakršne koli ukrepe v zvezi z zadevnim izdelkom. Obveščen je bil tudi priglašeni organ in tudi njemu je BSH dala možnost, da predstavi svoje pripombe.

(14)

Informacije in dokazila, ki so na voljo Komisiji, ne zadostujejo za dvom o preskusih, ki jih je opravila BSH in jih stranki nista spodbijali. Nasprotno, preskusi, ki so jih pozneje opravile italijanske oblasti, potrjujejo izsledke BSH.

(15)

Italijanske oblasti in priglašeni organ so se strinjali, da je bil ukrep, ki so ga sprejele nemške oblasti, in sicer odpoklic luči za rešilne jopiče iz navedenih serij z nemškega trga, ustrezen. Italijanske oblasti so se tudi strinjale, da je primeren širši odpoklic.

(16)

Odstavek 6 prvega oddelka Priloge B k Direktivi 96/98/ES (ES-pregled tipa – modul B) zahteva, da mora proizvajalec priglašeni organ, ki ima v lasti vso dokumentacijo glede ES-spričevala o pregledu tipa, obveščati o vseh spremembah odobrenega izdelka, ki morajo pridobiti dodatno odobritev, če bi te spremembe lahko vplivale na usklajenost z zahtevami predpisanih pogojev za uporabo izdelka. Kadar se nadomesti del izdelka, se to lahko šteje za spremembo izdelka le, če specifikacije nadomestnega dela ne ustrezajo točnemu opisu nadomeščenega dela v tehnični dokumentaciji, uporabljeni za pregled tipa. Proizvajalec je dolžan priglašeni organ obvestiti le v tem primeru ali primeru dvoma.

(17)

V obravnavani zadevi so bile Komisiji v zvezi z žarnicami luči za rešilne jopiče na voljo naslednje tehnične podrobnosti: (a) v tehnični dokumentaciji o ES-spričevalu o odobritvi tipa so bile žarnice opisane kot 4-voltne, 300-miliamperske; (b) žarnice primerkov, odvzetih iz serije št. 32210805, je proizvedel Philips in so bile označene s „4,8V 300mA“ (kar pomeni 4,8 volta, 300 miliamperov); (c) proizvajalec žarnic, odvzetih iz serije št. 15202001, je bilo (kot je proizvajalec sporočil BSH) podjetje Walter Schrickel GmbH, žarnice pa so bile označene s „4VO3W“ (tj. 4 volte, 3 vate, kar ustreza 750 miliamperom). Na podlagi teh informacij je treba zaključiti, da dejansko niti žarnice, ki so bile pritrjene v lučeh za rešilne jopiče, odvzetih iz serije št. 32210805, niti žarnice, ki so bile pritrjene v lučeh za rešilne jopiče, odvzetih iz serije št. 15202001, ne izpolnjujejo specifikacij odobrenega tipa in da to lahko vpliva na delovanje luči. Opozoriti je treba tudi, da proizvajalec tega dejstva nikoli ni razkril priglašenemu organu. V skladu z informacijami, ki jih je proizvajalec zagotovil BSH, je bila nadomestna žarnica prvič uporabljena v seriji št. 32210805, ki je bila BSH dostavljena 27. julija 2009. Vendar je BSH ugotovila, da je žarnice iz primerkov luči za rešilne jopiče, odvzetih iz navedene serije, proizvedel Philips. Zato je logično predpostavljati, da je morala biti žarnica zamenjana v neznanem trenutku med proizvodnjo serije št. 32210805 in ne pred julijem 2009.

(18)

Če je bilo treba pritrditi žarnico, ki ne izpolnjuje specifikacij prvotnega tipa, bi moral proizvajalec v skladu z odstavkom 6 oddelka „ES-pregled tipa (Modul B)“ Priloge B k zgoraj navedeni direktivi obvestiti priglašeni organ z namenom, da pridobi novo odobritev za luči za rešilne jopiče. Proizvajalčevega argumenta, da so bile zamenjane žarnice, ki jih je uporabljal, preskušene in odobrene v njegovem certificiranem laboratoriju, ni mogoče sprejeti, ker to ni priglašeni organ, ki bi bil pravilno priglašen za opravljanje postopkov ocenjevanja skladnosti v skladu z Direktivo, in zato na podlagi navedenega preskušanja ni bilo izdano novo spričevalo o odobritvi tipa.

(19)

Tudi proizvajalčevega argumenta v zvezi z delovanjem preskušenih luči, namreč da je povprečna svetilnost višja od 0,75 cd, da se svetlobni vir giblje v vodi in da se zato lahko povprečna svetilnost šteje za zadovoljiv rezultat, ni mogoče sprejeti. Zgoraj navedene zahteve glede delovanja posebej predvidevajo doseganje zahtevane svetilnosti v vseh smereh zgornje poloble in ne le v povprečju. Navedba, da meritve povprečne svetilnosti uporabljajo vsi proizvajalci, za ugotavljanje skladnosti z navedenimi zahtevami ni pomembna in tudi ni podprta s preskusi, ki so jih opravile nemške oblasti na štirih drugih lučeh za rešilne jopiče drugih modelov.

(20)

Na podlagi zgornjih preudarkov in dokazil, predloženih Komisiji, je logično zaključiti, da luči za rešilne jopiče modela Asteria iz serij št. 32210805 in št. 15202001, ki jih proizvaja Sic Divisione Elettronica S.r.l., ne izpolnjujejo veljavnih zahtev za tovrstno opremo. Zaključiti je treba tudi, da neznani del proizvodnje luči za rešilne jopiče, ki jih vsebujeta spričevali o odobritvi tipa št. MED094008CS/002 in MED81802CS, ne glede na serijo ali datum proizvodnje, zaradi pritrditve žarnice, ki ne izpolnjuje ustreznih specifikacij, ni skladen s tipom. V katerih serijah poleg navedenih so bile pritrjene takšne žarnice, ni znano.

(21)

Luči za rešilne jopiče so pomembne varnostne naprave, ki se uporabljajo v nujnih primerih. Svetilnost teh luči je lahko ključnega pomena. Še posebej to velja v primerih, kadar je treba ponesrečence iskati v mraku ali temi. Premajhna svetilnost lahko oteži iskanje. To je razlog za določitev minimalnih zahtev, ljudem v stiski, reševalcem in pomorščakom pa bi bilo treba zagotoviti, da so te minimalne zahteve tudi izpolnjene.

(22)

Komisija ugotavlja, da (a) se je odpoklic izdelka nanašal le na nemški trg; (b) ni znano, na katere ladje so bili ti izdelki naprej razposlani in pod katerimi zastavami plujejo te ladje; ter (c) kot je sporočila RINA, so bila spričevala o odobritvi tipa za izdelek od 14. aprila 2011 preklicana.

(23)

Trajanja odpoklica v tem specifičnem primeru ni treba omejiti do sprejetja ukrepov, v skladu s katerimi bo zagotovljena skladnost teh luči z veljavnimi zahtevami in bodo lahko ponovno dane na trg, ker je bil model Asteria medtem že nadomeščen z drugim modelom –

SPREJELA NASLEDNJE MNENJE:

1.

Začasni ukrepi, ki jih je nemška vlada Komisiji priglasila v dopisu z dne 25. marca 2011 glede luči za rešilne jopiče modela Asteria iz serije št. 32210805 ali luči, ki so bile dane na nemški trg od julija 2009, vključno s serijo št. 15202001, in jih je proizvedlo podjetje Sic Divisione Elettronica S.r.l. v Italijanski republiki, so ustrezni in sorazmerni za zagotovitev varnosti na morju ter zato tudi upravičeni. Komisija priporoča, da države članice luči za rešilne jopiče navedenega modela in serij ali luči, dane na njihov trg od julija 2009, umaknejo s svojih trgov.

2.

Komisija priporoča, da države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za umik navedenih luči za rešilne jopiče z ladij, ki plujejo pod njihovo zastavo, in jih nadomestijo z drugimi lučmi za jopiče, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1) Direktive 96/98/ES.

3.

Komisija priporoča, da države članice in priglašeni organ RINA sprejmejo potrebne ukrepe, da preverijo, ali so luči za rešilne jopiče modela Asteria, ki jih je proizvedel Sic Divisione Elettronica S.r.l., razen tistih iz odstavkov od 1 do 3, skladne z zahtevami iz člena 5(1) Direktive 96/98/ES.

4.

Države članice bi morale Komisijo in druge države članice čim prej obvestiti o vseh ukrepih, ki so jih sprejele v zvezi s tem mnenjem.

V Bruslju, 6. novembra 2012

Za Komisijo

Siim KALLAS

Podpredsednik


(1)  UL L 46, 17.2.1997, str. 25.