7.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 339/3


STANOVISKO KOMISIE

zo 6. novembra 2012

k predbežným opatreniam vlády Nemecka týkajúcim sa svetiel pre záchranné vesty modelu Asteria, ktoré vyrába Sic Divisione Elettronica S.r.l. v Talianskej republike

(Text s významom pre EHP)

2012/C 339/02

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí (1), a najmä na jej článok 13,

keďže:

(1)

Uplatniteľné požiadavky na výkon a konštrukciu svetiel pre záchranné vesty sú v súlade s prílohou A.1 uvedenej smernice stanovené v rezolúcii Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) MSC.48(66) (LSA Code) a uplatniteľné normy na testovanie uvedeného vybavenia sú stanovené v rezolúcii IMO MSC.81(70).

(2)

Nemecký spolkový úrad pre námornú plavbu a hydrografiu (ďalej len „BSH“) informoval listom z 10. marca 2011 Komisiu o predbežných opatreniach, ktoré uvedený úrad prijal v súvislosti so svetlami pre záchranné vesty modelu Asteria (ďalej len „svetlá pre záchranné vesty“), ktoré vyrába Sic Divisione Elettronica S.r.l. v Talianskej republike (ďalej len „výrobca“), pričom svetlá pre záchranné vesty patriace do výrobnej série č. 32210805, ako aj svetlá uvedené na trh od júla 2009, boli stiahnuté z nemeckého trhu z dôvodu ich nesúladu s článkom 5 ods. 1 smernice 96/98/ES.

(3)

K listu bola priložená podrobná správa o dohľade nad trhom z 2. marca 2011 a kópia každého z týchto dokumentov: a) osvedčenia ES o typovej skúške (modul B) svetiel pre záchranné vesty, č. MED094008CS/002, ktoré vydala notifikovaná inštitúcia RINA 3. marca 2008, platného do 2. marca 2013; b) osvedčenia o záruke kvality (modul D) svetiel pre záchranné vesty, č. MED068209TA/005, ktoré vydala notifikovaná inštitúcia RINA 6. novembra 2009, platného do 5. novembra 2012; c) osvedčenia o záruke kvality (modul D) svetiel pre záchranné vesty, č. MED068209TA/003A, ktoré vydala notifikovaná inštitúcia RINA 3. marca 2008, platného do 20. októbra 2009; a d) vyhlásenia o zhode svetiel pre záchranné vesty patriace do výrobnej série č. 32210805 vydaného 13. júla 2010.

(4)

Predbežné opatrenia boli uplatnené potom, ako sa zistilo, že a) svetlá pre záchranné vesty patriace do výrobnej série č. 32210805 počas testov, ktoré vykonal BSH v rámci programu dohľadu nad trhom, nespĺňali uvedené uplatniteľné požiadavky; b) žiarovka používaná vo svetlách pre záchranné vesty bola od júla 2009 nahradená bez ďalšieho schválenia; a c) z ďalších testov vykonaných na 4 vzorkách patriacich do výrobnej série č. 15202001 doručených BSH 6. júla 2010 vyplynulo, že ani tieto vzorky nespĺňajú uplatniteľné požiadavky týkajúce sa svietivosti. Presnejšie povedané, BSH v správe uviedol, že sa testovali dve vzorky z výrobnej série č. 32210805, aby sa overil súlad s požiadavkami ustanovenými v oddiele 2.2.3.1.1 uvedenej rezolúcie MSC.48(66), podľa ktorého musí mať každé svetlo pre záchranné vesty svietivosť z vrchnej pologule najmenej 0,75 kandely (cd) na všetky smery. Z testov vyplynulo, že pri meraní pri teplote okolia svetlo jednej zo vzoriek nedosiahlo požadovanú svietivosť v rozpätí 0° až 25°, zatiaľ čo druhá vzorka nedosiahla požadovanú minimálnu úroveň v rozpätí 0° až 10° vôbec a v rozpätí 10° až 35° iba čiastočne. Z testov uskutočnených na štyroch vzorkách z výrobnej série č. 15202001 vyplynulo, že a) pri meraní svetelného výkonu pri teplote okolia prvá vzorka splnila požiadavky v rozpätí 0° až 20° iba čiastočne, zatiaľ čo druhá vzorka splnila požiadavky v plnej miere; a b) pri meraní pri teplote – 1 °C tretia a štvrtá vzorka splnili požiadavky v rozpätí 0° až 30° iba čiastočne. Pokiaľ ide o nahradenie žiarovky, BSH sa domnieva, že by sa to malo považovať za zmenu schváleného výrobku, ktorá si vyžaduje dodatočné schválenie, pokiaľ by mohla ovplyvniť súlad s požiadavkami alebo predpísanými podmienkami pre používanie výrobku. BSH podotkol, že notifikovaná inštitúcia RINA preto mala byť informovaná, čo sa však nestalo.

(5)

Po doručení listu od BSH začala Komisia konzultácie s výrobcom, vládou Talianska ako s oznamujúcim členským štátom a s uvedenou notifikovanou inštitúciou, ktorá vydala predmetné osvedčenie o typovej skúške v mene vlády Talianska (ďalej iba súhrnne „strany“). Komisia položila každej strane viaceré konkrétne otázky a vyzvala ich k predloženiu akýchkoľvek pripomienok, ktoré by mohli považovať za vhodné.

(6)

Na konzultáciu Komisie výrobca odpovedal, že: a) stiahnutie svetiel pre záchranné vesty sa neuskutočnilo z bezpečnostných dôvodov, ale kvôli zachovaniu dobrého mena, pričom opatrenia BSH považuje za nespravodlivé; b) všetky použité žiarovky boli otestované a schválené v jeho certifikovanom laboratóriu a náhrada nespôsobila žiadne významné zmeny vo fungovaní svetiel; c) nevzniesol námietky proti testom, ktoré vykonal BSH; d) svetlá pre záchranné vesty by nepredstavovali nebezpečenstvo z hľadiska zdravia a/alebo z hľadiska bezpečnosti posádky alebo cestujúcich, keďže svietivosť uvedených svetiel pre záchranné vesty bola v priemere vyššia ako 0,75 cd a body so zistenou zníženou svietivosťou by boli kompenzované bodmi so svietivosťou vyššou ako uvedená hodnota, čo by bolo postačujúce, keďže ľudia v mori sú v pohybe a nie sú nehybní; a e) túto koncepciu priemerných hodnôt uplatňujú mnohí výrobcovia.

(7)

Notifikovaná inštitúcia RINA vo svojej odpovedi pre Komisiu uviedla, že a) osvedčenie č. MED81802CS modul B vydala RINA 7. marca 2003 a po vyhlásení výrobcu, že schválené vybavenie nepodstúpilo žiadne zmeny, sa toto osvedčenie obnovilo a nahradilo ho osvedčenie č. MED094008CS/002 modul B; b) toto osvedčenie bolo na žiadosť výrobcu odobrané 14. apríla 2011, keďže model svetla pre záchranné vesty Asteria nahradil model Asteria LED, pre ktorý bolo vydané iné osvedčenie v ten istý deň; c) nenapadla výsledky testov, ktoré vykonal BSH; d) po získaní informácií od BSH začala talianska vláda v spolupráci s RINA prešetrovanie s cieľom prijať adekvátne opatrenia; e) ak sa svetlá vyhlásia za chybné, mali by sa stiahnuť z trhu; a f) že bude schopná vyhlásiť svoje konečné stanovisko po zohľadnení opatrení prijatých talianskymi úradmi.

(8)

Na výzvu Komisie talianske orgány odpovedali, že a) v zásade súhlasia s tým, že nesúlad výrobku s predpísanými požiadavkami by bol neakceptovateľný; b) za predbežnú dohodu a stanovisko by v zásade prijali výsledky testov, ktoré vykonal BSH; c) by žiadosť o stiahnutie uvedených výrobných sérií z európskeho trhu považovali za primeranú; a d) oznámia Komisii svoje konečné závery a rozhodnutie v tejto veci po tom, ako sa zhromaždí celá dokumentácia.

(9)

Talianske úrady v tej istej odpovedi zároveň uviedli, že usporiadali stretnutie s výrobcom a s notifikovanou inštitúciou, kde výrobca uviedol, že výmena žiarovky nemala výrazný vplyv na svietivosť svetla a trval na argumentoch poskytnutých Komisii a vymenovaných v odôvodnení 6. Na uvedenom stretnutí sa prijal akčný plán, podľa ktorého a) sa uskutoční technické posúdenie výmeny žiarovky; b) budú vyhľadané a identifikované nevyhovujúce výrobné série iné ako výrobná séria č. 32210805; c) bude predložený dôkaz o stiahnutí identifikovaných chybných výrobných sérií; a d) výroba svetiel pre záchranné vesty sa zastaví. Komisia poznamenala, že sa neupresnilo, kto bude zodpovedný za implementáciu tohto opatrenia, ani či výroba svetiel pre záchranné vesty naozaj skončí alebo sa len pozastaví, kým nebudú známe výsledky uvedeného akčného plánu.

(10)

Komisia požiadala BSH o jeho stanovisko k doručeným pripomienkam. Vo svojej odpovedi BSH uviedol, že: a) nie je pravda, že všetky svetlá pre záchranné vesty mali rovnaký problém dosiahnuť svietivosť 75 cd, keďže vzorky štyroch iných modelov prešli testami úspešne; b) nie je dôležité, že požiadavka na svietivosť bola dodržaná len v priemere, keďže niektoré uplatniteľné požiadavky sa nedodržali; c) výrobca neuviedol presný dátum nahradenia žiarovky napriek opakovaným žiadostiam o získanie tejto informácie, ktoré mu BSH zaslal; d) RINA potvrdila, že ju neinformovali o výmene žiarovky; e) po tejto výmene mala notifikovaná inštitúcia opätovne overiť súlad s požiadavkami testovacích noriem; f) z výsledkov testov vyplynulo, že ani po nahradení žiarovky sa nesplnili požiadavky na svietivosť. BSH z toho vyvodil, že pripomienky, ktoré predložili výrobca a notifikovaná inštitúcia, nie sú dôvodom na zmeny pôvodného posúdenia a že dôvody stiahnutia výrobku podľa názoru BSH aj naďalej platia.

(11)

V druhom oznámení Komisii predložili talianske úrady správu o testoch, ktorú im poskytol výrobca a ktorá obsahovala výsledky ďalších testov, ktoré uskutočnilo Laboratórium pre fotometriu a osvetľovaciu techniku Národného centra pre výskum vo Florencii na vzorkách svetiel pre záchranné vesty typu Asteria. Podľa talianskych úradov výsledky poukázali na výrazne vyššiu svietivosť ako vyžadovaná minimálna hodnota 0,75 cd avšak bez toho, aby sa dosiahlo povinné pokrytie. Talianske úrady preto potvrdili správnosť záverov BSH a nebudú namietať, ak bude potrebné výrobok stiahnuť z európskeho trhu.

(12)

BSH konal vo veci svetiel pre záchranné vesty v rámci programu dohľadu nad trhom v súlade s článkom 12 smernice 96/98/ES.

(13)

Výrobca bol o výsledkoch uvedených testov informovaný a dostal od BSH možnosť predložiť pripomienky a obhájiť sa skôr, než tento orgán prijme akékoľvek opatrenie v súvislosti s predmetným výrobkom. Podobne bola informovaná a dostala možnosť predložiť pripomienky aj notifikovaná inštitúcia.

(14)

Žiadne informácie ani dôkazový materiál, ktoré má Komisia k dispozícii, nie sú dôvodom na spochybnenie testov vykonaných úradom BSH, proti ktorým žiadna zo strán nevzniesla námietky. Naopak testy, ktoré následne vykonali talianske orgány, potvrdzujú predchádzajúce výsledky.

(15)

Talianske orgány aj notifikovaná inštitúcia súhlasili, že opatrenie prijaté nemeckými orgánmi, t. j. stiahnuť svetlá pre záchranné vesty z uvedených výrobných sérií z nemeckého trhu, je primerané. Talianske orgány dokonca uznali, že by bolo primerané stiahnutie aj z ďalších trhov.

(16)

V odseku 6 prvého oddielu prílohy B k smernici 96/98/ES (ES typová skúška – modul B) sa od výrobcu vyžaduje, aby informoval notifikovanú inštitúciu, ktorá uchováva technickú dokumentáciu týkajúcu sa osvedčenia o typovej skúške ES, o všetkých zmenách schváleného výrobku, ktoré si vyžadujú dodatočné schválenie, pokiaľ takéto zmeny môžu ovplyvniť súlad s požiadavkami alebo predpísanými podmienkami pre používanie výrobku. Náhrada časti výrobku sa môže považovať za úpravu výrobku iba vtedy, keď sa špecifikácie náhradnej časti nezhodujú s presným opisom nahradenej časti v technickej dokumentácii použitej pri typovej skúške. Výrobca má povinnosť informovať notifikovanú inštitúciu iba v uvedenom prípade alebo v prípade pochybností.

(17)

V prešetrovanom prípade sa Komisii poskytli tieto technické údaje týkajúce sa žiaroviek pre svetlá pre záchranné vesty: a) v technickej dokumentácii týkajúcej sa osvedčenia typového schválenia ES bolo v opise žiaroviek uvedené: 4 volty a 300 miliampérov; b) žiarovky vzoriek odobratých z výrobnej série č. 32210805 vyrobila firma Philips a označila ich údajmi „4,8V 300mA“ (t. j. 4,8 V, 300 mA); c) výrobcom žiaroviek z výrobnej série č. 15202001 bol Walter Schrickel GmbH (ako to uviedol výrobca úradu BSH) a označil ich údajmi „4VO3W“ (t. j. 4 volty, 3 watty, čomu zodpovedá 750 miliampérov). Z týchto informácií vyplýva, že ani žiarovky svetiel pre záchranné vesty z výrobnej série č. 32210805 ani žiarovky svetiel pre záchranné vesty z výrobnej série č. 15202001 v skutočnosti nezodpovedali špecifikáciám schváleného typu a že to mohlo ovplyvniť výkon svetiel. Zároveň treba podotknúť, že výrobca tento fakt nikdy neoznámil notifikovanej inštitúcii. Podľa informácií, ktoré poskytol výrobca úradu BSH, sa náhradné žiarovky použili prvýkrát vo výrobnej sérii č. 32210805, ktorú dodal úradu BSH 27. júla 2009. BSH však zistil, že žiarovku zo vzoriek svetiel pre záchranné vesty odobratých z uvedenej výrobnej série, vyrobila firma Philips. Preto je vhodné predpokladať, že sa náhrada žiarovky uskutočnila v neurčitý čas počas výroby výrobnej série č. 32210805 a nie skôr ako v júli 2009.

(18)

V súlade s odsekom 6 oddielu „ES typová skúška (modul B)“ prílohy B k uvedenej smernici mal výrobca informovať notifikovanú inštitúciu, keďže mal v úmysle použiť žiarovky, ktoré sa nezhodujú so špecifikáciami pôvodného typu, s cieľom získať nové schválenie pre svetlá pre záchranné vesty. Nemožno uznať argument výrobcu, podľa ktorého náhradné žiarovky, ktoré použil, otestovalo a schválilo jeho certifikované laboratórium, keďže nejde o notifikovanú inštitúciu riadne oprávnenú na vykonávanie posúdení zhody podľa smernice a uvedené testy teda nemohli umožniť vydanie nového osvedčenia typového schválenia.

(19)

Pokiaľ ide o výkon testovaných svetiel, nemožno uznať ani argument výrobcu, podľa ktorého priemerná svietivosť prevyšovala hodnotu 0,75 cd a tým že sa svetelný zdroj vo vode hýbal, priemerná svietivosť mohla byť považovaná za dostačujúcu. Vo vyššie uvedených požiadavkách na výkon sa presne uvádza, že vyžadovaná svietivosť nemôže byť priemernou hodnotou, ale že musí byť dosiahnutá vo všetkých smeroch vrchnej pologule. Tvrdenie, podľa ktorého parametre priemernej svietivosti používajú všetci výrobcovia, je nerelevantné na účely určenia súladu s uvedenými požiadavkami a okrem toho sa to nepotvrdilo výsledkami testov, ktoré vykonali nemecké orgány na štyroch ďalších svetlách pre záchranné vesty iných modelov.

(20)

Z uvedených odôvodnení a dôkazového materiálu predloženého Komisii vyplýva, že model svetiel pre záchranné vesty Asteria vyrobený firmou Sic Divisione Elettronica S.r.l. a patriaci do výrobných sérií č. 32210805 a č. 15202001 nie je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na tento typ vybavenia. Okrem toho treba skonštatovať, že neurčitá časť výroby svetiel pre záchranné vesty výroby, na ktorú sa vzťahujú osvedčenia typového schválenia č MED094008CS/002 a č. MED81802CS bez ohľadu na výrobnú sériu alebo dátum výroby nie je v súlade s typom, keďže sa pri nej použila žiarovka, ktorá nespĺňa zodpovedajúce špecifikácie. Nie je známe, v ktorých iných výrobných sériách okrem uvedených sérií, sa takéto žiarovky použili.

(21)

Svetlá pre záchranné vesty sú dôležitými bezpečnostnými zariadeniami, ktoré sa používajú v núdzových situáciách. Svietivosť týchto svetiel môže mať rozhodujúci význam. Platí to najmä v prípadoch, keď sa ľudia v nebezpečenstve musia lokalizovať pri zotmievaní alebo v tme. Príliš nízka svietivosť môže brániť určeniu ich polohy. Z týchto dôvodov boli stanovené minimálne požiadavky a ľudia nachádzajúci sa v nebezpečenstve, záchranári a námorníci sa musia vedieť spoľahnúť na to, že sa tieto požiadavky plnia.

(22)

Komisia poznamenáva, že a) stiahnutie výrobku sa týkalo iba nemeckého trhu; b) nie je známe, na ktoré lode a pod akými vlajkami sa tieto výrobky šírili ďalej; a c) osvedčenia typového schválenia boli podľa RINA stiahnuté od 14. apríla 2011.

(23)

Trvanie stiahnutia z trhu v tomto konkrétnom prípade sa nemusí obmedzovať dovtedy, kým nebudú prijaté opatrenia, aby svetlá spĺňali uplatniteľné požiadavky, a môžu sa znovu uvádzať na trh, pretože model Asteria už bol nahradený iným modelom,

PRIJALA TOTO STANOVISKO:

1.

Predbežné opatrenia oznámené nemeckou vládou Komisii listom z 25. marca 2011 v súvislosti so svetlami pre záchranné vesty modelu Asteria vyrobeného firmou Sic Divisione Elettronica S.r.l. v Talianskej republike a patriaceho do výrobnej série č. 32210805 alebo uvedeného na nemecký trh od júla 2009 vrátane výrobnej série č. 15202001 sú dostatočné a primerané na ochranu námornej bezpečnosti, a preto sú oprávnené. Komisia členským štátom odporúča, aby zabezpečili stiahnutie svetiel pre záchranné vesty uvedeného modelu patriace do uvedených výrobných sérií alebo uvedené na ich trhy od júla 2009 zo svojich trhov.

2.

Komisia členským štátom odporúča, aby prijali všetky potrebné opatrenia na to, aby odstránili uvedené svetlá pre záchranné vesty z lodí plaviacich sa pod ich vlajkou a nahradili ich inými svetlami pre záchranné vesty spĺňajúcimi požiadavky článku 5 ods. 1 smernice 96/98/ES.

3.

Komisia odporúča členským štátom a notifikovanej inštitúcii RINA, aby prijali potrebné opatrenia na overenie toho, či sú svetlá pre záchranné vesty modelu Asteria vyrobeného firmou Sic Divisione Elettronica S.r.l., iné ako svetlá uvedené v odsekoch 1 až 3, v súlade s požiadavkami článku 5 ods. 1 smernice 96/98/ES.

4.

Členské štáty by mali čo najskôr informovať Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých opatreniach prijatých podľa tohto stanoviska.

V Bruseli 6. novembra 2012

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 46, 17.2.1997, s. 25.