7.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 339/3


AVIZUL COMISIEI

din 6 noiembrie 2012

privind măsurile provizorii adoptate de Guvernul Germaniei în ceea ce privește lămpile pentru veste de salvare modelul Asteria fabricate de Sic Divisione Elettronica S.r.l. din Republica Italiană

(Text cu relevanță pentru SEE)

2012/C 339/02

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime (1), în special articolul 13,

întrucât:

(1)

În conformitate cu anexa A.1 la directiva menționată mai sus, cerințele aplicabile privind funcționarea și fabricarea lămpilor pentru veste de salvare sunt prevăzute în Rezoluția MSC.48(66) (Cod LSA) a Organizației Maritime Internaționale (OMI), iar standardele de testare aplicabile echipamentelor menționate sunt prevăzute în Rezoluția MSC.81(70) a OMI.

(2)

Prin scrisoarea din 10 martie 2011, Agenția federală maritimă și hidrografică germană, denumită în continuare „BSH”, a informat Comisia cu privire la măsurile provizorii pe care le-a adoptat în legătură cu lămpile pentru veste de salvare modelul Asteria (în continuare, „lămpi pentru veste de salvare”) fabricate de Sic Divisione Elettronica S.r.l. din Republica Italiană (în continuare, „fabricantul”), prin care lămpile pentru veste de salvare din lotul nr. 32210805, precum și toate lămpile introduse pe piață începând din iulie 2009, au fost retrase de pe piața germană pe motiv de nerespectare a articolului 5 alineatul (1) din Directiva 96/98/CE.

(3)

Scrisoarea a fost însoțită de un raport detaliat de supraveghere a pieței din data de 2 martie 2011 și o copie a următoarelor documente: (a) certificatul de examinare CE de tip (modulul B) pentru lămpile pentru veste de salvare, nr. MED094008CS/002, emis la 3 martie 2008 de către organismul notificat RINA și valabil până la 2 martie 2013; (b) certificatul de asigurare a calității (modulul D) pentru lămpile pentru veste de salvare, nr. MED068209TA/005, emis la data de 6 noiembrie 2009 de către organismul notificat RINA și valabil până la 5 noiembrie 2012; (c) certificatul de asigurare a calității (modulul D) pentru lămpile pentru veste de salvare, nr. MED068209TA/003A, emis la data de 3 martie 2008 de către organismul notificat RINA și valabil până la 20 octombrie 2009; și (d) o declarație de conformitate a lămpilor pentru veste de salvare din lotul nr. 32210805, emis la 13 iulie 2010.

(4)

Măsurile provizorii au fost luate după ce s-a constatat că (a) lămpile pentru veste de salvare din lotul nr. 32210805 nu au îndeplinit cerințele aplicabile, menționate mai sus, în timpul încercărilor care au fost efectuate de BSH în cadrul unui program de supraveghere a pieței; (b) becul de la lămpile pentru veste de salvare au fost înlocuite începând din iulie 2009, fără să se obțină o nouă aprobare; și (c) încercările suplimentare pe 4 mostre din lotul nr. 15202001 (livrate BSH la 6 iulie 2010) au arătat că nici aceste mostre nu îndeplinesc cerințele aplicabile în ceea ce privește intensitatea luminoasă. Mai precis, BSH a raportat că două mostre din lotul nr. 32210805 au fost testate în vederea verificării conformității cu cerințele prevăzute la punctul 2.2.3.1.1 din Rezoluția MSC.48(66), conform căruia fiecare lampă pentru veste de salvare trebuie să aibă o intensitate luminoasă de cel puțin 0,75 candele (cd) în toate direcțiile emisferei superioare. Încercările au arătat că, atunci când a fost măsurată la temperatura ambientală, luminozitatea uneia dintre mostre nu a atins intensitatea necesară în intervalul 0°-25°, în timp ce a doua mostră nu a atins nivelul minim necesar în intervalul 0°-10°și l-a atins doar parțial în intervalul 10°-35°. Încercările care au fost efectuate pe patru mostre din lotul nr. 15202001 au arătat că (a) atunci când a fost măsurată la temperatura ambientală, luminozitatea primei mostre a atins doar parțial cerințele în intervalul 0°-20°, în timp ce a doua mostră a atins cerințele; și (b) atunci când luminozitatea a fost măsurată la – 1 °C, a treia și a patra mostră au atins doar parțial cerințele în intervalul 0°-30°. Din punctul de vedere al BSH, înlocuirea becului ar fi trebuit să fie considerată drept o modificare a produsului omologat care necesită o nouă omologare, deoarece modificarea respectivă ar fi putut să afecteze conformitatea cu cerințele sau condițiile prevăzute pentru utilizarea produsului. BSH a precizat că organismul notificat RINA ar fi trebuit prin urmare să fie informat, ceea ce nu s-a întâmplat.

(5)

După primirea scrisorii din partea BSH, Comisia a consultat fabricantul, Guvernul Italiei, în calitatea sa de stat membru care a trimis notificarea, precum și organismul notificat menționat mai sus, care a emis certificatele de examinare de tip în cauză în numele acestuia din urmă (denumite în continuare în mod colectiv „părțile”). Comisia a adresat fiecărei părți o serie de întrebări specifice și a invitat-o să prezinte orice observație pe care o consideră necesară.

(6)

Ca răspuns la întrebările Comisiei, fabricantul susține că: (a) retragerea lămpilor pentru veste de salvare nu a fost efectuată din motive de siguranță, ci din rațiuni de imagine, iar măsurile adoptate de BSH i se par injuste; (b) toate becurile utilizate fuseseră testate și aprobate în laboratorul său certificat, iar înlocuirea nu a dus la o modificare semnificativă a funcționalității lămpilor; (c) nu a contestat încercările efectuate de BSH; (d) lămpile pentru veste de salvare nu ar reprezenta un pericol pentru sănătatea și/sau siguranța echipajelor sau a pasagerilor deoarece intensitatea luminoasă a lămpilor pentru veste de salvare este în medie mai mare de 0,75 cd, iar punctele cu intensitate luminoasă mai slabă ar fi compensate de cele a căror intensitate este mai mare decât această valoare, ceea ce ar fi corect, dat că persoanele din mare sunt în mișcare și nu imobile; și (e) acest concept al valorilor medii ar fi aplicat de mulți fabricanți.

(7)

În răspunsul său adresat Comisiei, RINA a declarat că: (a) la 7 martie 2003, a emis certificatul nr. MED81802CS modulul B și, după ce a primit de la fabricant o declarație în sensul că nu au fost aduse modificări echipamentelor omologate, a reînnoit certificatul în cauză și l-a înlocuit cu certificatul nr. MED094008CS/002 modulul B; (b) acest certificat a fost la rândul său retras la 14 aprilie 2011 la cererea fabricantului, deoarece modelul Asteria de lampă pentru veste de salvare fusese înlocuit de modelul Asteria LED, pentru care a fost emis un alt certificat în aceeași zi; (c) fabricantul nu a contestat rezultatele încercărilor efectuate de BSH; (d) după ce a primit informațiile de la BSH, guvernul italian, în colaborare cu RINA, a întreprins o anchetă pentru a stabili măsurile corespunzătoare; (e) dacă lămpile se dovedeau defectuoase, acestea trebuiau retrase de pe piață; și (f) va fi în măsură să își elaboreze avizul final după luarea în considerare a măsurilor stabilite de administrația italiană.

(8)

Administrația italiană a răspuns Comisiei că: (a) în principiu, este de acord că neconformitatea produsului cu cerințele nu este acceptabilă; (b) ca acord și poziție preliminară, aceasta acceptă, în principiu, rezultatele încercărilor efectuate de BSH; (c) ar considera adecvată o solicitare de retragere a loturilor indicate de pe piața europeană; și (d) ar informa Comisia cu privire la acordul său și decizia sa finală după obținerea întregii documentații.

(9)

În răspunsul respectiv, administrația italiană a declarat, de asemenea, că a ținut o reuniune cu fabricantul și cu organismul notificat, în cursul căreia fabricantul a afirmat că schimbarea becului nu avusese un impact semnificativ asupra intensității luminoase a lămpii și a insistat pe argumentele transmise deja Comisiei și enumerate la considerentul 6 de mai sus. În cadrul reuniunii respective, s-a adoptat un plan de acțiune care prevedea următoarele: (a) va avea loc o evaluare tehnică a înlocuirii becului; (b) loturile neconforme, altele decât lotul nr. 32210805, vor fi căutate și identificate; (c) vor fi furnizate dovezi ale retragerii loturilor defectuoase identificate; și (d) producția de lămpi pentru veste de salvare va fi oprită. Comisia a constatat că nu se preciza cine este responsabil de punerea în aplicare a acestui plan de acțiune sau dacă producția lămpilor pentru veste de salvare va înceta efectiv sau va fi pur și simplu suspendată în așteptarea rezultatelor respectivului plan de acțiune.

(10)

Comisia a solicitat BSH să își exprime opinia cu privire la observațiile primite. În răspunsul său, BSH a declarat că: (a) nu este corect să se afirme că toate lămpile pentru veste de salvare au aceeași problemă în a atinge intensitatea luminoasă de 75 cd, deoarece unele mostre din cele patru alte modele au trecut încercările; (b) faptul că cerința legată de intensitatea luminoasă a fost îndeplinită ca medie nu este relevant, deoarece unele dintre cerințele aplicabile nu au fost respectate; (c) fabricantul nu a precizat data exactă a înlocuirii becului, în ciuda cererilor repetate de informații pe care BSH le-a adresat fabricantului; (d) RINA a confirmat faptul că nu a fost informată cu privire la înlocuirea becului; (e) după această schimbare, organismul notificat ar fi trebuit să reverifice respectarea cerințelor normelor de încercare; (f) rezultatele încercărilor au arătat că, chiar și după înlocuirea becului, cerințele minime privind intensitatea luminoasă tot nu erau respectate. BSH a concluzionat că observațiile prezentate de fabricant și de organismul notificat nu justificau modificarea evaluării inițiale și că motivele retragerii produsului rămâneau, în opinia sa, valabile.

(11)

Într-o a doua comunicare adresată Comisiei, administrația italiană a prezentat un raport de încercare pe care l-a primit de la fabricant și care conținea rezultatele unor încercări suplimentare efectuate pe mostre de lămpi pentru veste de salvare modelul Asteria de laboratorul de fotometrie și iluminare al Centrului național de cercetare din Florența. Conform administrației italiene, rezultatele au arătat o intensitate luminoasă semnificativ mai mare decât valoarea minimă necesară de 0,75 cd, fără a atinge totuși acoperirea obligatorie. În consecință, administrația italiană a confirmat exactitatea constatărilor BSH și nu ar ridica obiecții în cazul în care produsul ar fi retras de pe piața europeană.

(12)

BSH a acționat în cadrul unui program de supraveghere a pieței lămpilor pentru veste de salvare, în conformitate cu articolul 12 din Directiva 96/98/CE.

(13)

Fabricantul a fost informat despre rezultatele încercărilor menționate mai sus, iar BSH i-a dat posibilitatea să își prezinte observațiile și să își apere poziția înainte ca autoritatea respectivă să adopte măsuri referitoare la produsul în cauză. Organismul notificat a fost la rândul său informat, iar BSH i-a dat posibilitatea să își prezinte observațiile.

(14)

Nimic din informațiile și dovezile aflate la dispoziția Comisiei nu justifică punerea în discuție a încercărilor efectuate de BSH, care nu au fost contestate de către părți. Dimpotrivă, încercările realizate ulterior de autoritățile italiene au confirmat primele rezultate.

(15)

Autoritățile italiene și organismul notificat au convenit că măsurile luate de autoritățile germane, și anume retragerea lămpilor pentru veste de salvare din loturile menționate de pe piața germană a fost adecvată. În plus, autoritățile italiene au fost de acord că o retragere de mai mare amploare ar fi adecvată.

(16)

Conform primei secțiuni alineatul (6) din anexa B la Directiva 96/98/CE (examinare CE de tip – modulul B), fabricantul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare CE de tip cu privire la toate modificările aduse produsului omologat, care trebuie să primească o omologare suplimentară în cazurile în care astfel de modificări pot afecta îndeplinirea cerințelor sau a condițiilor prescrise pentru utilizarea produsului. În cazul în care se înlocuiește o piesă a produsului, produsul este considerat modificat dacă specificațiile piesei de schimb nu corespunde descrierii exacte a piesei înlocuite din documentația tehnică utilizată pentru examinarea de tip. Numai în acest caz sau în cazul în care există dubii, fabricantul are obligația de a informa organismul notificat.

(17)

În cazul de față, următoarele detalii tehnice au fost furnizate Comisiei cu privire la becurile lămpilor pentru veste de salvare: (a) în documentația tehnică privind certificatul de omologare CE de tip, becurile au fost descrise ca fiind de 4 volți și 300 de miliamperi; (b) becurile mostrelor provenite din lotul nr. 32210805 au fost fabricate de Philips și au fost marcate cu „4,8V 300mA” (adică, 4,8 volți, 300 de miliamperi); (c) fabricantul becurilor provenite din lotul nr. 15202001 era Walter Schrickel GmbH (conform informațiilor transmise BSH de fabricant), iar becurile erau marcate cu „4VO3W” (adică 4 volți, 3 wați, ceea ce echivalează cu 750 de miliamperi). Din aceste informații rezultă că nici becurile utilizate în lămpile pentru veste de salvare provenind din lotul nr. 32210805 și nici becurile care fuseseră instalate în lămpile pentru veste de salvare provenind din lotul nr. 15202001 nu respectau de fapt specificațiile tipului aprobat și că această situație ar putea afecta funcționarea lămpilor. Trebuie observat, de asemenea, că fabricantul nu a adus niciodată acest fapt la cunoștința organismului notificat. Conform informațiilor furnizate BSH de către fabricant, becul de înlocuire a fost utilizat pentru prima dată în lotul nr. 32210805, care a fost livrat BSH la 27 iulie 2009. Cu toate acestea, BSH a descoperit că becul din mostrele de lămpi pentru veste de salvare provenind din respectivul lot a fost fabricat de Philips. Prin urmare, se poate presupune în mod rezonabil că înlocuirea becului a avut loc la un moment dat în timpul producției lotului nr. 32210805, însă nu înainte de iulie 2009.

(18)

Conform secțiunii „examinare CE de tip” (modulul B) alineatul (6) din anexa B la directiva mai sus menționată, fabricantul ar fi trebuit să informeze organismul notificat pentru a obține o nouă aprobare a lămpilor pentru veste de salvare dacă se utiliza un bec care nu respecta specificațiile modelului inițial. Argumentul fabricantului conform căruia noile becuri utilizate au fost supuse cu succes unor încercări în laboratorul său certificat nu poate fi acceptat, deoarece nu este vorba de un organism notificat în mod corespunzător pentru a realiza proceduri de evaluare a conformității în temeiul directivei, iar încercările respective nu au avut ca rezultat emiterea unui nou certificat de omologare de tip.

(19)

În ceea ce privește performanțele lămpilor supuse încercărilor, argumentul fabricantului conform căruia intensitatea luminoasă medie a fost de peste 0,75 cd și că sursa de lumină se mișca în apă și deci intensitatea luminoasă medie putea fi considerată satisfăcătoare nu poate fi nici el acceptat. Cerințele de performanță menționate mai sus prevăd în mod expres că luminozitatea trebuie să atingă intensitatea necesară în toate direcțiile emisferei superioare și nu în medie. Afirmația că măsurarea intensității luminoase medii este utilizată de toți fabricanții nu este relevantă pentru scopul stabilirii conformității cu cerințele menționate; în plus, aceasta este contrazisă de încercările efectuate de autoritățile germane pe patru alte lămpi pentru veste de salvare de alte modele.

(20)

Pe baza considerațiilor de mai sus și a dovezilor prezentate Comisiei, este rezonabil să se concluzioneze că lămpile pentru veste de salvare modelul Asteria fabricate de Sic Divisione Elettronica S.r.l. și aparținând loturilor nr. 32210805 și nr. 15202001 nu sunt conforme cu cerințele aplicabile acestui tip de echipament. În plus, de desprinde concluzia că o proporție necunoscută din producția de lămpi pentru veste de salvare acoperită de certificatele de omologare de tip nr. MED094008CS/002 și nr. MED81802CS, indiferent de lot sau de data de fabricație, nu este conformă cu tipul, ca urmare a instalării unui un bec care nu respectă specificațiile relevante. Nu se cunoaște în ce loturi, în afară de cele menționate, au fost instalate aceste becuri.

(21)

Lămpile pentru veste de salvare sunt dispozitive de siguranță importante, utilizate în situații de urgență. Intensitatea luminoasă a lămpilor respective poate avea o importanță crucială. Acest lucru este valabil mai ales în situațiile în care este necesar să se localizeze persoane aflate în dificultate în condiții de semiobscuritate sau pe întuneric. O intensitate luminoasă prea scăzută poate împiedica localizarea acestora. Pentru aceste motive au fost stabilite cerințe minime, iar persoanele aflate în dificultate, salvatorii și navigatorii trebuie să poată avea încredere că cerințele respective sunt respectate.

(22)

Comisia constată că: (a) retragerea produsului nu viza decât piața germană; (b) nu se cunosc navele cărora le-au fost distribuite produsele și nici pavilioanele arborate de acestea și (c) certificatele de omologare de tip pentru produs au fost retrase din 14 aprilie 2011, după cum a raportat RINA.

(23)

În acest caz, nu este necesar să se limiteze durata retragerii până în momentul în care se vor lua măsuri pentru ca lămpile să fie conforme cu cerințele aplicabile și să poată fi introduse din nou pe piață, deoarece modelul Asteria a fost deja înlocuit cu un alt model,

ADOPTĂ PREZENTUL AVIZ:

1.

Măsurile provizorii notificate de guvernul german Comisiei prin scrisoarea din 25 martie 2011, în ceea ce privește lămpile pentru veste de salvare modelul Asteria, fabricate de Sic Divisione Elettronica S.r.l. în Republica Italiană și aparținând lotului nr. 32210805 sau introduse pe piața germană din iulie 2009, inclusiv lotul nr. 15202001, sunt adecvate și proporționale cu obiectivul garantării siguranței maritime și, prin urmare, justificate. Comisia recomandă ca statele membre să se asigure că lămpile pentru veste de salvare din respectivul model și aparținând respectivelor loturi sau introduse pe piețele lor începând din iulie 2009 sunt retrase de pe piețele lor.

2.

Comisia recomandă ca statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a retrage de pe navele care arborează pavilionul lor respectivele lămpi pentru veste de salvare și a le înlocui cu alte lămpi pentru veste de salvare care respectă cerințele de la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 96/98/CE.

3.

Comisia recomandă ca statele membre și organismul notificat RINA să ia măsurile necesare pentru a verifica dacă lămpile pentru veste de salvare din modelul Asteria fabricate de Sic Divisione Elettronica S.r.l., altele decât cele menționate la alineatele (1)-(3), respectă cerințele de la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 96/98/CE.

4.

Statele membre trebuie să informeze Comisia și celelalte state membre, în cel mai scurt timp posibil, cu privire la toate măsurile adoptate ca urmare a prezentului aviz.

Adoptat la Bruxelles, 6 noiembrie 2012.

Pentru Comisie

Siim KALLAS

Vicepreședinte


(1)  JO L 46, 17.2.1997, p. 25.