7.11.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 339/3


KOMISIJAS ATZINUMS

(2012. gada 6. novembris)

par Vācijas valdības veiktajiem pagaidu pasākumiem attiecībā uz glābšanas vestu signāllampiņu modeli Asteria, ko Itālijas Republikā ražo Sic Divisione Elettronica S.r.l.

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 339/02

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 20. decembra Direktīvu 96/98/EK par kuģu aprīkojumu (1) un jo īpaši tās 13. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar minētās direktīvas A.1. pielikumu glābšanas vestu signāllampiņām piemērojamās darbības un konstrukcijas prasības ir noteiktas Starptautiskās jūrniecības organizācijas (SJO) Rezolūcijā Nr. MSC.48(66) (Glābšanas līdzekļu kodekss) un šim aprīkojumam piemērojamie pārbaudes standarti ir noteikti SJO Rezolūcijā Nr. MSC.81(70).

(2)

Vācijas Federālā jūrniecības un hidrogrāfijas aģentūra (turpmāk “BSH”) 2011. gada 10. marta vēstulē informēja Komisiju, ka attiecībā uz glābšanas vestu signāllampiņu modeli Asteria (turpmāk “glābšanas vestu signāllampiņas”), ko Itālijas Republikā ražo Sic Divisione Elettronica S.r.l. (turpmāk “ražotājs”), šī iestāde ir veikusi pagaidu pasākumus, ar kuriem minētās glābšanas vestu signāllampiņas no preču partijas Nr. 32210805, kā arī visas signāllampiņas, kas laistas tirgū kopš 2009. gada jūlija, tiek atsauktas no Vācijas tirgus, jo tās neatbilst Direktīvas 96/98/EK 5. panta 1. punktam.

(3)

Vēstulei bija pievienots sīki izstrādāts 2011. gada 2. marta tirgus uzraudzības ziņojums un šādu dokumentu kopijas: a) glābšanas vestu signāllampiņu EK tipa pārbaudes sertifikāts (B modulis) Nr. MED094008CS/002, ko 2008. gada 3. martā izsniegusi pilnvarotā iestāde RINA un kas derīgs līdz 2013. gada 2. martam; b) glābšanas vestu signāllampiņu kvalitātes nodrošināšanas sertifikāts (D modulis) Nr. MED068209TA/005, ko 2009. gada 6. novembrī izsniegusi pilnvarotā iestāde RINA un kas derīgs līdz 2012. gada 5. novembrim; c) glābšanas vestu signāllampiņu kvalitātes nodrošināšanas sertifikāts (D modulis) Nr. MED068209TA/003A, ko 2008. gada 3. martā izsniegusi pilnvarotā iestāde RINA un kas derīgs līdz 2009. gada 20. oktobrim; d) glābšanas vestu signāllampiņu preču partijas Nr. 32210805 atbilstības deklarācija, kas izsniegta 2010. gada 13. jūlijā.

(4)

Pagaidu pasākumi tika sākti pēc tam, kad a) BSH savās tirgus uzraudzības programmā paredzētajās pārbaudēs konstatēja, ka glābšanas vestu signāllampiņas no preču partijas Nr. 32210805 neatbilst iepriekš minētajām piemērojamām prasībām; b) no 2009. gada jūlija bez turpmāka apstiprinājuma tika aizstāta glābšanas vestu signāllampiņu spuldze; c) turpmākas preču partijas Nr. 15202001 četru paraugu, kas tika piegādāti BSH2010. gada 6. jūlijā, pārbaudes liecināja, ka arī šie paraugi neatbilst piemērojamajām prasībām attiecībā uz gaismas stiprumu. Proti, BSH informēja, ka tika pārbaudīta divu preču partijas Nr. 32210805 paraugu atbilstība iepriekš minētās Rezolūcijas Nr. MSC.48(66) 2.2.3.1.1. punkta prasībām, kurās noteikts, ka katras glābšanas vestu signāllampiņas gaismas stiprumam visos augšējās puslodes virzienos jābūt ne mazākam par 0,75 kandelām (cd). Pārbaudes liecināja, ka, mērot apkārtējās vides temperatūrā, viena parauga gaismas atdeve nesasniedz prasīto gaismas stiprumu temperatūras diapazonā no 0° līdz 25°, bet otra parauga gaismas atdeve nesasniedz prasīto minimālo līmeni temperatūras diapazonā no 0° līdz 10° un tikai daļēji to sasniedz diapazonā no 10° līdz 35°. Pārbaudes, kas tika veiktas četriem paraugiem no preču partijas Nr. 15202001, liecināja, ka a) mērot apkārtējās vides temperatūrā, pirmā parauga gaismas atdeve tikai daļēji sasniedza prasīto gaismas stiprumu temperatūras diapazonā no 0° līdz 20°, bet otrais paraugs atbilst prasībām; b) mērot – 1 °C temperatūrā, trešais un ceturtais paraugs tikai daļēji sasniedza prasīto gaismas stiprumu diapazonā no 0° līdz 30°. Attiecība uz spuldzes aizstāšanu BSH uzskatīja, ka to būtu vajadzējis skatīt kā izmaiņas apstiprinātajā ražojumā, kam nepieciešams papildu apstiprinājums, ja šādas izmaiņas varētu ietekmēt atbilstību prasībām vai ražojuma izmantošanai paredzētajiem nosacījumiem. BSH atzīmēja, ka vajadzēja informēt pilnvaroto iestādi RINA, kas nav ticis izdarīts.

(5)

Pēc BSH vēstules saņemšanas Komisija sāka apspriešanos ar ražotāju, paziņotājas dalībvalsts Itālijas valdību un iepriekš minēto pilnvaroto iestādi, kas Itālijas valdības uzdevumā bija izsniegusi attiecīgos tipa pārbaudes sertifikātus (turpmāk kopā sauktas par “pusēm”). Komisija uzdeva katrai pusei specifiskus jautājumus un aicināja puses iesniegt arī citus komentārus, ko tās uzskatītu par vajadzīgiem.

(6)

Komisijas apspriešanās gaitā sniegtajā atbildē ražotājs apgalvoja, ka: a) glābšanas vestu signāllampiņu atsaukšana nav notikusi drošības apsvērumu dēļ, bet gan ar reputāciju saistītu apsvērumu dēļ un ka viņi uzskata BSH darbības par negodīgām; b) visas ražotāja izmantotās spuldzes ir pārbaudītas un apstiprinātas sertificētā laboratorijā un šīs izmaiņas nav radījušas nekādu būtisku ietekmi uz signāllampiņu funkcionalitāti; c) tas neapstrīdēja BSH veiktās pārbaudes; d) glābšanas vestu signāllampiņas neapdraudētu apkalpes vai pasažieru veselību un/vai drošību, jo minēto glābšanas vestu signāllampiņu gaismas stiprums bija vidēji lielāks nekā 0,75 cd un punktus, kuriem tika konstatēts mazāks gaismas stiprums, kompensētu tie punkti, kuru gaismas stiprums ir lielāks par šo vērtību, un tas būtu atbilstīgi, jo cilvēki jūrā atrodas kustībā, nevis ir nekustīgi; e) šo vidējo vērtību pieeju izmantotu daudzi ražotāji;

(7)

Atbildē Komisijai RINA apgalvoja, ka: a) RINA izsniedza B moduļa sertifikātu Nr. MED81802CS 2003. gada 7. martā un pēc tam, kad no ražotāja tika saņemta deklarācija, ka apstiprinātajam aprīkojumam nav veiktas nekādas izmaiņas, šo sertifikātu atjaunoja un aizstāja ar B moduļa sertifikātu Nr. MED094008CS/002; b) šis sertifikāts tika atsaukts 2011. gada 14. aprīlī pēc ražotāju pieprasījuma, jo glābšanas vestu signāllampiņu modelis Asteria tika aizstāts ar modeli Asteria LED, kuram tajā pašā dienā tika izsniegts cits sertifikāts; c) tā nav apstrīdējusi BSH veikto pārbaužu rezultātus; d) pēc informācijas saņemšanas no BSH Itālijas valdība sadarbībā ar RINA sāka izmeklēšanu, lai noteiktu atbilstīgus pasākumus; e) ja tiktu konstatēts, ka signāllampiņas ir nederīgas, tās būtu jāizņem no tirgus; f) tā varētu formulēt savu galīgo atzinumu pēc Itālijas administrācijas veikto pasākumu ņemšanas vērā.

(8)

Pēc Komisijas lūguma Itālijas administrācija atbildēja, ka: a) viņi principā piekrīt, ka ražojuma neatbilstība prasībām nav pieļaujama; b) paužot savu sākotnēju izpratni un nostāju, viņi principā pieņem BSH veikto pārbaužu rezultātus; c) viņi uzskata lūgumu izņemt norādītās preču partijas no Eiropas tirgus par atbilstīgu; d) viņi informēs Komisiju par savu galīgo izpratni un saistīto lēmumu, kad tiks apkopoti visi dokumenti.

(9)

Tajā pašā atbildē Itālijas administrācija arī apgalvoja, ka viņi ir organizējuši tikšanos ar ražotāju un pilnvaroto iestādi, kurā pilnvarotā iestāde apgalvoja, ka spuldzes nomaiņai nebija būtiskas ietekmes uz signāllampiņas gaismas stiprumu, un atkārtoti pauda Komisijai jau sniegtos argumentus, kas minēti 6. apsvērumā. Minētās tikšanās laikā notika vienošanās par darbības plānu, saskaņā ar kuru: a) tiktu veikts spuldzes nomaiņas tehniskais novērtējums; b) tiktu noskaidrotas un identificētas neatbilstīgas preču partijas, kas nav preču partija Nr. 32210805; c) tiktu nodrošināti pierādījumi identificēto nederīgo partiju atsaukšanai; d) tiktu apturēta glābšanas vestu signāllampiņu ražošana. Komisija norādīja, ka nav sniegta precīza informācija par to, kas būtu atbildīgs par šā darbības plāna īstenošanu, un par to, vai glābšanas vestu signāllampiņu ražošana tiktu efektīvi pārtraukta vai tiktu tikai apturēta līdz minētā darbības plāna rezultātu iegūšanai.

(10)

Komisija lūdza BSH izteikt viedokli par saņemtajiem komentāriem. Atbildē BSH apgalvoja, ka: a) tas, ka visas glābšanas vestu signāllampiņas nevar sasniegt gaismas stiprumu 0,75 cd, neatbilst patiesībai, jo četru citu modeļu paraugu pārbaude bija veiksmīga; b) tam, ka gaismas stipruma prasība ir ievērota tikai vidēji, nav nozīmes, jo netika ievērotas dažas piemērojamās prasības; c) ražotājs nebija norādījis spuldzes aizstāšanas precīzu datumu, lai gan BSH bija atkārtoti lūguši ražotājam sniegt šo informāciju; d) RINA apstiprināja, ka viņi netika informēti par spuldzes aizstāšanu; e) pēc šīm izmaiņām pilnvarotajai iestādei būtu bijis atkārtoti jāpārbauda pārbaudes standarta prasību izpilde; f) pārbaužu rezultāti liecināja, ka pat pēc spuldzes nomaiņas gaismas stipruma minimālās prasības joprojām netika izpildītas. BSH secināja, ka ražotāja un pilnvarotās iestādes iesniegtie komentāri nav uzskatāmi par pamatu sākotnējā novērtējuma mainīšanai un ka BSH skatījumā ražojuma atsaukšanas iemesli joprojām ir spēkā.

(11)

Otrajā paziņojumā Komisijai Itālijas administrācija iesniedza ražotāja sagatavotu ziņojumu par pārbaudēm, kurā bija iekļauti glābšanas vestu signāllampiņu tipa Asteria turpmāku pārbaužu rezultāti, un šīs pārbaudes bija veikusi Florences Nacionālā pētniecības centra Fotometrijas un apgaismojuma inženierijas laboratorija. Saskaņā ar Itālijas administrācijas sniegto informāciju pārbaužu rezultātos tika uzrādīts būtiski lielāks gaismas stiprums nekā prasītais minimums 0,75 cd, tomēr nesasniedzot obligāto pārklājumu. Tādējādi Itālijas administrācija apstiprināja BSH konstatējumu pareizību, un tā neceltu iebildumus, ja ražojums tiktu atsaukts no Eiropas tirgus.

(12)

BSH rīkojās saskaņā ar glābšanas vestu signāllampiņu tirgus uzraudzības programmu atbilstīgi Direktīvas 96/98/EK 12. pantam.

(13)

Ražotāju informēja par iepriekš minēto pārbaužu rezultātiem, un, pirms minētā iestāde pieņēma ar attiecīgo ražojumu saistītus pasākumus, BSH ražotājam deva iespēju iesniegt komentārus un aizstāvēt tā nostāju. Informēja arī pilnvaroto iestādi, un arī tai BSH deva iespēju sniegt komentārus.

(14)

Komisijai pieejamā informācija un pierādījumi neļauj apšaubīt BSH veiktās pārbaudes, kuru rezultātus puses neapstrīdēja. Gluži pretēji – Itālijas iestāžu turpmāk veiktās pārbaudes apstiprināja iepriekšējo pārbaužu rezultātus.

(15)

Gan Itālijas iestādes, gan pilnvarotā iestāde piekrita, ka Vācijas iestāžu veiktais pasākums, proti, glābšanas vestu signāllampiņu atsaukšana no Vācijas tirgus, bija atbilstīgs. Turklāt Itālijas iestādes piekrita plašākas atsaukšanas piemērotībai.

(16)

Direktīvas 96/98/EK B pielikuma pirmās sadaļas (EK tipa pārbaude (B modulis)) 6. punkts paredz, ka ražotājam ir jāinformē pilnvarotā [izziņotā] iestāde, kura glabā tehnisko dokumentāciju par EK tipa pārbaudes sertifikātu, par visām apstiprinātā produkta izmaiņām, par ko ir jāsaņem papildu apstiprinājums, ja šādas izmaiņas var ietekmēt atbilstību prasībām vai ražojuma izmantošanai paredzētajiem nosacījumiem. Ja tiek aizstāta ražojuma detaļa, to var uzskatīt par ražojuma izmaiņām tikai, ja aizstājošās detaļas specifikācijas neatbilst precīzam aizstātās detaļas aprakstam tehniskajā dokumentācijā, ko izmanto tipa pārbaudei. Tikai šādā vai šaubu gadījumā ražotāja pienākums ir informēt pilnvaroto iestādi.

(17)

Konkrētajā gadījumā Komisijai tika iesniegta šāda tehniskā informācija par glābšanas vestu signāllampiņu spuldzēm: a) tehniskajā dokumentācijā par EK tipa apstiprinājuma sertifikātu spuldzes tika aprakstītas kā 4 voltu un 300 miliampēru spuldzes; b) no preču partijas Nr. 32210805 ņemto paraugu spuldzes bija ražojis Philips, un tās bija marķētas šādi: “4,8V 300mA” (t. i., 4,8 volti, 300 miliampēri); c) no preču partijas Nr. 15202001 ņemto paraugu spuldzes bija ražojis Walter Schrickel GmbH (saskaņā ar ražotāja sniegto informāciju BSH), un spuldzes bija marķētas šādi: “4VO3W” (t. i., 4 volti, 3 vati, kas atbilst 750 miliampēriem). No šīs informācijas jāsecina, ka nedz no partijas Nr. 32210805 ņemtajās glābšanas vestu signāllampiņās ievietotās spuldzes, nedz no partijas Nr. 15202001 ņemtajās glābšanas vestu signāllampiņās ievietotās spuldzes faktiski neatbilst apstiprinātā tipa specifikācijām un ka tas var ietekmēt lampiņu darbību. Ir arī jāatzīmē, ka ražotājs nevienā brīdī neinformēja pilnvaroto iestādi par šo faktu. Saskaņā ar informāciju, ko ražotāji sniedza BSH, aizstājošā spuldze pirmoreiz tika izmantota preču partijā Nr. 32210805, kuras paraugs tika piegādāts BSH2009. gada 27. jūlijā. Tomēr BSH konstatēja, ka no šīs partijas ņemto glābšanas vestu signāllampiņu paraugu spuldzes bija ražojis Philips. Tāpēc ir saprātīgi pieņemt, ka spuldzes aizstāšana ir notikusi nezināmā laika brīdī preču partijas Nr. 32210805 ražošanas laikā un ne agrāk kā 2009. gada jūlijā.

(18)

Saskaņā ar iepriekš minētās direktīvas B pielikuma sadaļas “EK tipa pārbaude (B modulis)” 6. punktu, ja bija plānots ievietot spuldzi, kas neatbilst oriģinālā spuldzes tipa specifikācijām, ražotājam bija jāinformē pilnvarotā iestāde, lai saņemtu jaunu apstiprinājumu glābšanas vestu signāllampiņām. Ražotāja arguments, ka viņu izmantotās aizstājošās spuldzes tika pārbaudītas un apstiprinātas sertificētā laboratorijā, nav pieņemams, jo minētā laboratorija nav pilnvarota iestāde, kas ir atbilstīgi pilnvarota veikt atbilstības novērtēšanas procedūras saskaņā ar direktīvu, un tāpēc minētās pārbaudes rezultātā netika izsniegts jauns tipa apstiprinājuma sertifikāts.

(19)

Attiecībā uz pārbaudīto signāllampiņu darbību ražotāja arguments, ka vidējais gaismas stiprums bija lielāks nekā 0,75 cd, ka gaismas avots ūdenī pārvietojas un ka tāpēc vidējo gaismas stiprumu var uzskatīt par apmierinošu rādītāju, arī nav pieņemams. Iepriekš minētās darbības prasības konkrēti paredz, ka nepieciešamais gaismas stiprums jāsasniedz nevis vidēji, bet visos augšējās puslodes virzienos. Apgalvojums, ka visi ražotāji izmanto vidējos gaismas stipruma rādītājus, nav būtisks, lai noteiktu atbilstību minētajām prasībām, un to neapstiprina Vācijas iestāžu veikto pārbaužu rezultāti attiecībā uz četriem citiem glābšanas vestu signāllampiņu modeļiem.

(20)

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus un Komisijai iesniegtos pierādījumus, var pamatoti secināt, ka glābšanas vestu signāllampiņu modelis Asteria, ko ražojis Sic Divisione Elettronica S.r.l., no preču partijām Nr. 32210805 un Nr. 15202001 neatbilst šim aprīkojuma tipam piemērojamajām prasībām. Turklāt jāsecina, ka glābšanas vestu signāllampiņu ražojumu nezināma daļa, uz kuriem attiecas tipa apstiprinājuma sertifikāti Nr. MED094008CS/002 un Nr. MED81802CS, neatkarīgi no preču partijas vai ražošanas datuma neatbilst tipam tādas spuldzes izmantošanas dēļ, kas neatbilst attiecīgajām specifikācijām. Nav zināms, kurās preču partijās bez iepriekš minētajām tika izmantotas šādas spuldzes.

(21)

Glābšanas vestu signāllampiņas ir svarīgas drošības ierīces, ko izmanto ārkārtas situācijās. Signāllampiņu gaismas stiprumam var būt izšķirīga nozīme. Tas īpaši attiecas uz gadījumiem, kad krēslā vai tumsā ir jāatrod briesmās nonākuši cilvēki. Pārāk mazs gaismas stiprums cilvēku atrašanu var apgrūtināt. Tāpēc ir noteiktas minimālās prasības, un cilvēkiem, kas nonākuši briesmās, glābējiem un jūrniekiem būtu jāvar paļauties uz ražojuma atbilstību šīm prasībām.

(22)

Komisija atzīmē, ka a) ražojuma atsaukšana attiecās tikai uz Vācijas tirgu; b) nav zināms, kādos un kuru valstu karoga kuģos izplatītie ražojumi ir nonākuši; c) saskaņā ar RINA sniegto informāciju ražojumu tipa apstiprinājuma sertifikāti ir atsaukti kopš 2011. gada 14. aprīļa.

(23)

Šajā gadījumā atsaukšanas termiņš nav jānosaka līdz brīdim, kad tiks veikti pasākumi, ar kuriem tiks nodrošināta signāllampiņu atbilstība piemērojamajām prasībām, un kad tās varēs atkal laist tirgū, jo modelis Asteria jau ir aizstāts ar citu modeli,

IR PIEŅĒMUSI ŠO ATZINUMU.

1.

Pagaidu pasākumi, par ko 2011. gada 25. marta vēstulē Komisijai paziņoja Vācijas valdība, attiecībā uz glābšanas vestu signāllampiņu modeļa Asteria, ko Itālijas Republikā ražo Sic Divisione Elettronica S.r.l., preču partiju Nr. 32210805 vai šā modeļa signāllampiņām, kas laistas Vācijas tirgū no 2009. gada jūlija, tostarp preču partiju Nr. 15202001, ir atbilstīgi un samērīgi, lai garantētu kuģošanas drošības aizsardzību, un tāpēc pamatoti. Komisija iesaka dalībvalstīm nodrošināt, lai minētā modeļa glābšanas vestu signāllampiņas no minētajām preču partijām vai tādas, kas laistas to tirgū no 2009. gada jūlija, tiktu izņemtas no to tirgiem.

2.

Komisija iesaka dalībvalstīm veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai no to karoga kuģiem noņemtu minētās glābšanas vestu signāllampiņas un tās aizstātu ar citām glābšanas vestu signāllampiņām, kas atbilst Direktīvas 96/98/EK 5. panta 1. punkta prasībām.

3.

Komisija ierosina dalībvalstīm un pilnvarotajai iestādei RINA veikt vajadzīgos pasākumus, lai pārbaudītu, vai glābšanas vestu signāllampiņu modelis Asteria, ko ražojis Sic Divisione Elettronica S.r.l. un kas nav 1.–3. punktā minētās signāllampiņas, atbilst Direktīvas 96/98/EK 5. panta 1. punkta prasībām.

4.

Dalībvalstīm būtu pēc iespējas drīz jāinformē Komisija un pārējās dalībvalstis par visiem pasākumiem, kas veikti, ņemot vērā šo atzinumu.

Briselē, 2012. gada 6. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 46, 17.2.1997., 25. lpp.