7.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/3


KOMISIJOS NUOMONĖ

2012 m. lapkričio 6 d.

dėl laikinųjų priemonių, kurių Vokietijos vyriausybė ėmėsi dėl „Asteria“ modelio gelbėjimosi liemenių žibintų (gamintojas – Italijos Respublikos įmonė „Sic Divisione Elettronica S.r.l.“)

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 339/02

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 96/98/EB dėl laivų įrenginių (1), ypač į jos 13 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal minėtos direktyvos A.1 priedą taikomi gelbėjimosi liemenių žibintų eksploataciniai ir konstrukcijos reikalavimai nustatyti Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) rezoliucijoje MSC.48(66) (Gelbėjimosi priemonių kodekse), o taikomi minėtos įrangos bandymo standartai – TJO rezoliucijoje MSC.81(70);

(2)

2011 m. kovo 10 d. raštu Vokietijos institucija (Federalinė jūrų ir hidrografijos agentūra, toliau – BSH (vok. Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie)) informavo Komisiją apie laikinąsias priemones, kurių ji ėmėsi dėl Italijos Respublikos įmonės „Sic Divisione Elettronica S.r.l.“ (toliau – gamintojas) pagamintų „Asteria“ modelio gelbėjimosi liemenių žibintų (toliau – gelbėjimosi liemenių žibintai) ir kuriomis partijos Nr. 32210805 gelbėjimosi liemenių žibintai, taip pat nuo 2009 m. liepos mėn. rinkai tiekti gelbėjimosi liemenių žibintai buvo išimti iš prekybos Vokietijos rinkoje dėl neatitikties Direktyvos 96/98/EB 5 straipsnio 1 daliai;

(3)

kartu su raštu buvo pateikta 2011 m. kovo 2 d. išsami rinkos stebėsenos ataskaita ir toliau nurodytų dokumentų kopijos: a) gelbėjimosi liemenių žibintų EB tipo tyrimo sertifikato (B modulio) Nr. MED094008CS/002, kurį 2008 m. kovo 3 d. išdavė paskelbtoji įstaiga RINA ir kuris galioja iki 2013 m. kovo 2 d.; b) gelbėjimosi liemenių žibintų kokybės užtikrinimo sertifikato (D modulio) Nr. MED068209TA/005, kurį 2009 m. lapkričio 6 d. išdavė paskelbtoji įstaiga RINA ir kuris galioja iki 2012 m. lapkričio 5 d.; c) gelbėjimosi liemenių žibintų kokybės užtikrinimo sertifikato (D modulio) Nr. MED068209TA/003A, kurį 2008 m. kovo 3 d. išdavė paskelbtoji įstaiga RINA ir kuris galioja iki 2009 m. spalio 20 d.; ir d) partijos Nr. 32210805 gelbėjimosi liemenių žibintų atitikties deklaracijos, išduotos 2010 m. liepos 13 d.;

(4)

laikinosios priemonės pritaikytos po to, kai BSH pagal rinkos priežiūros programą atliko bandymus ir nustatė, kad partijos Nr. 32210805 gelbėjimosi liemenių žibintai neatitinka minėtų jiems taikomų reikalavimų; b) nuo 2009 m. liepos mėn. gelbėjimosi liemenių žibintuose naudojama kita lemputė be papildomo patvirtinimo; ir c) atlikus papildomus bandymus su 4 partijos Nr. 15202001 pavyzdžiais, kurie buvo pristatyti BSH 2010 m. liepos 6 d., nustatyta, kad ir šie pavyzdžiai neatitiko taikomų šviesos stiprio reikalavimų. Konkrečiau BSH pranešė, kad buvo patikrinti du partijos Nr. 32210805 pavyzdžiai siekiant nustatyti, ar jie atitinka pirmiau nurodytos rezoliucijos MSC.48(66) 2.2.3.1.1 skirsnio reikalavimą, pagal kurį kiekvieno gelbėjimosi liemenės žibinto šviesos stipris turi būti ne mažesnis nei 0,75 kandelos (cd) visomis viršutinio pusrutulio kryptimis. Atliekant bandymus paaiškėjo, kad išmatavus pavyzdžių parametrus aplinkos temperatūroje, vieno iš dviejų pavyzdžių skleidžiama šviesa nesiekė reikalaujamo intensyvumo 0°–25° intervale, o antrojo pavyzdžio skleidžiama šviesa nesiekė reikalaujamo minimalaus lygio 0°–10° intervale ir tik iš dalies siekė 10°–35° intervale. Atlikus bandymus su keturiais partijos Nr. 15202001 pavyzdžiais nustatyta, kad: a) išmatavus pavyzdžių parametrus aplinkos temperatūroje, pirmojo pavyzdžio skleidžiama šviesa tik iš dalies atitiko reikalavimus 0°–20° intervale, o antrasis pavyzdys reikalavimus atitiko; b) atlikus matavimus – 1 °C temperatūroje, trečiasis ir ketvirtasis pavyzdžiai tik iš dalies atitiko reikalavimus 0°–30° intervale. Dėl lemputės pakeitimo BSH laikėsi nuomonės, kad tai turėjo būti laikoma patvirtinto produkto pakeitimu, dėl ko reikėjo gauti papildomą patvirtinimą, jei toks pakeitimas galėjo daryti poveikį reikalavimų arba nustatytų produkto naudojimo sąlygų laikymuisi. BSH nurodė, kad apie tai turėjo būti pranešta paskelbtajai įstaigai RINA, tačiau tai nebuvo padaryta;

(5)

gavusi BSH raštą, Komisija pradėjo konsultacijas su gamintoju, su Italijos, kaip pranešančiosios valstybės narės, vyriausybe ir su pirmiau nurodyta paskelbtąja įstaiga, kuri išdavė minėtus tipo patvirtinimo sertifikatus pastarosios vardu (toliau kartu – šalys). Kiekvienai šaliai Komisija uždavė konkrečių klausimų ir paragino jas pateikti visas kitas jų nuomone svarbias pastabas;

(6)

atsiliepdamas į Komisijos konsultacijose išreikštą prašymą, gamintojas pateikė tokią informaciją: a) gelbėjimosi liemenių žibintai buvo išimti iš rinkos ne dėl saugumo priežasčių, bet dėl įvaizdžio, ir gamintojas laikosi nuomonės, kad BSH veiksmai yra šališki; b) visos seniau naudotos lemputės buvo patikrintos ir patvirtintos jų sertifikuotoje laboratorijoje, o pradėjus naudoti naująją lemputę, žibintų veikimas reikšmingai nepakito; c) gamintojas neginčijo BSH atliktų bandymų rezultatų; d) gelbėjimosi liemenių žibintai nesukeltų pavojaus įgulos narių ar keleivių sveikatai ir (arba) saugai, nes minėtų gelbėjimosi liemenių žibintų šviesos stipris vidutiniškai buvo didesnis nei 0,75 cd, o nustatyto mažesnio šviesos stiprio sritis, atsvertų sritys, kuriose šviesos stipris didesnis už šią vertę, ir tai būtų teisinga, nes žmonės jūroje nėra statiški – jie juda; ir e) šią vidutinių verčių nuostatą taikytų daugelis gamintojų;

(7)

savo atsakyme Komisijai RINA nurodė, kad: a) B modulio sertifikatą Nr. MED81802CS ji išdavė 2003 m. kovo 7 d., o gavusi gamintojo deklaraciją, kad patvirtintoje įrangoje nebuvo padaryta jokių pakeitimų, ji atnaujino šį sertifikatą, ir jis buvo pakeistas B modulio sertifikatu Nr. MED094008CS/002; b) šis sertifikatas panaikintas 2011 m. balandžio 14 d. gamintojo prašymu, nes „Asteria“ modelio gelbėjimosi liemenių žibintas pakeistas modeliu „Asteria LED“, kuriam tą pačią dieną išduotas kitas sertifikatas; c) paskelbtoji įstaiga BSH atliktų bandymų rezultatų neginčijo; d) gavusi BSH informaciją, Italijos vyriausybė kartu su RINA pradėjo tyrimą, kad nustatytų, kokių veiksmų imtis; e) jei būtų nustatyta, kad žibintai turi defektų, juos reikėtų išimti iš rinkos; ir f) atsižvelgdama į Italijos administracijos veiksmus, Italijos vyriausybė galėtų priimti galutinę nuomonę;

(8)

Komisijos prašymu, Italijos administracija pateikė atsakymą, patvirtindama, kad: a) ji iš esmės sutiktų su tuo, kad yra nepriimtina, jog produktas neatitinka reikalavimų; b) remdamasi preliminariais duomenimis, ji iš esmės sutiktų su BSH atliktų bandymų rezultatais; c) ji mano, kad reikalavimas išimti nustatytas partijas iš Europos rinkos yra pagrįstas; ir d) ji informuotų Komisiją apie savo galutinę nuomonę ir susijusį sprendimą po to, kai bus surinkti visi dokumentai;

(9)

Italijos administracija tame pačiame atsakyme taip pat teigė, kad ji buvo susitikusi su gamintoju ir paskelbtąja įstaiga ir kad pirmasis tvirtino, jog lemputės pakeitimas neturėjo didelio poveikio žibinto šviesos stipriui ir laikėsi argumentų, kurie jau buvo pateikti Komisijai ir kurie išvardyti 6 konstatuojamojoje dalyje. Tame posėdyje susitarta dėl veiksmų plano, pagal kurį: a) būtų techniškai įvertintas lemputės pakeitimas; b) būtų siekiama nustatyti, ar, be partijos Nr. 32210805, yra kitų partijų, kurios neatitinka reikalavimų; c) būtų pateikti įrodymai, kad buvo imtasi veiksmų iš rinkos pašalinti produktų su defektais partijas; ir d) gelbėjimosi liemenių žibintų gamyba būtų sustabdyta. Komisija pažymėjo, kad nebuvo pateikta jokios tikslios informacijos nei kas bus atsakingas už šio veiksmų plano įgyvendinimą, nei ar gelbėjimosi liemenių žibintų gamyba bus galutinai nutraukta, ar tik sustabdyta tol, kol bus sulaukta minėto veiksmų plano įgyvendinimo rezultatų;

(10)

Komisija paprašė BSH pateikti nuomonę apie gautas pastabas. Savo atsakyme BSH pareiškė, kad: a) neteisinga tvirtinti, kad visiems gelbėjimosi liemenių žibintams būdinga problema nesiekti 75 cd šviesos stiprio, nes bandymų su keturių kitų modelių pavyzdžiais rezultatai yra geri; b) tai, kad šviesos stiprio reikalavimas buvo įvykdytas tik pagal vidutines vertes, nėra svarbu, nes kai kurie taikomi reikalavimai nebuvo įvykdyti; c) gamintojas nenurodė tikslios datos, kada buvo pradėta naudoti kita lemputė, nepaisant to, kad BSH kelis kartus prašė gamintojo pateikti šią informaciją; d) RINA patvirtino, kad jiems apie lemputės pakeitimą nebuvo pranešta; e) pakeitus lemputę, paskelbtoji įstaiga turėjo vėl patikrinti, ar žibintas atitinka bandymo standarto reikalavimus; f) iš bandymo rezultatų matyti, kad net pakeitus lemputę minimalūs šviesos stiprio reikalavimai nebuvo įvykdyti. BSH išvada: remiantis gamintojo ir paskelbtosios įstaigos pateiktomis pastabomis negalima pagrįsti pradinio vertinimo pakeitimo ir, BSH nuomone, produkto atšaukimo priežastys tebegalioja;

(11)

antrajame pranešime Komisijai Italijos administracija pateikė jai gamintojo perduotą bandymo ataskaitą, kurioje nurodyti Florencijos nacionalinio tyrimų centro Fotometrijos ir apšvietimo inžinerijos laboratorijos atliktų papildomų bandymų su „Asterija“ tipo gelbėjimosi liemenių žibintais rezultatai. Kaip nurodo Italijos administracija, rezultatai rodė daug didesnį nei mažiausią privalomą 0,75 cd šviesos stiprį, tačiau privalomas šviesos stipris visomis kryptimis nebuvo pasiektas. Atitinkamai, Italijos administracija patvirtino BSH rezultatų tikslumą ir neprieštarautų, jei produktas būtų išimtas iš Europos rinkos;

(12)

BSH veikė pagal gelbėjimosi liemenių žibintų rinkos priežiūros programą, remdamasi Direktyvos 96/98/EB 12 straipsniu;

(13)

gamintojas buvo informuotas apie pirmiau nurodytų bandymų rezultatus, taip pat BSH jam suteikė galimybę pateikti savo pastabas ir apsiginti prieš minėtai institucijai imantis kokių nors priemonių dėl aptariamo gaminio. BSH taip pat informavo paskelbtąją įstaigą ir suteikė jai galimybę pateikti pastabas;

(14)

jokia Komisijai pateikta informacija ir jokie įrodymai neleidžia jai abejoti BSH atliktais bandymais, kurių nė viena iš šalių neginčijo. Priešingai, Italijos valdžios institucijų vėliau atliktų bandymų rezultatai atitiko BSH bandymų rezultatus;

(15)

ir Italijos valdžios institucijos, ir paskelbtoji įstaiga sutiko su tuo, kad Vokietijos valdžios institucijų veiksmai, konkrečiai minėtų partijų gelbėjimosi liemenių žibintų atšaukimas iš Vokietijos rinkos, buvo tinkami. Be to, Italijos valdžios institucijos sutiko, kad šie žibintai turėtų būti išimti iš rinkos platesnėje teritorijoje;

(16)

Direktyvos 96/98/EB B priedo pirmo skyriaus (EB tipo tyrimas (B modulis) 6 dalyje reikalaujama, kad gamintojas paskelbtajai įstaigai, turinčiai visų patvirtinto gaminio modifikacijų su EB tipo tyrimo sertifikatu susijusius techninius dokumentus, privalo pranešti apie visus patvirtintame gaminyje padarytus pakeitimus, kurie turi būti patvirtinti dar kartą, jeigu šie pakeitimai turėtų įtakos reikalavimų arba nustatytų naudojimo sąlygų laikymuisi. Kai yra pakeičiama produkto dalis, tai gali būti laikoma produkto pakeitimu tik tada, kai naujosios dalies specifikacijos nesutampa su tiksliu pakeistosios dalies apibūdinimu techninėje dokumentacijoje, kuri yra naudojama tipo tyrimui. Gamintojas privalo informuoti paskelbtąją įstaigą tik šiuo atveju arba iškilus abejonėms;

(17)

nagrinėjamu atveju Komisijai buvo pateikta toliau nurodyta techninė informacija apie gelbėjimosi liemenių žibintų lemputes: a) techninėje dokumentacijoje dėl EB tipo patvirtinimo sertifikato lemputės buvo apibūdintos kaip 4 voltų, 300 miliamperų lemputės; b) iš partijos Nr. 32210805 pavyzdžių paimtos lemputės buvo pagamintos „Philips“ bendrovės ir pažymėtos „4,8V 300mA“ (t. y. 4,8 volto, 300 miliamperų); c) iš partijos Nr. 15202001 paimtos lemputės pagamintos „Walter Schrickel GmbH“ (tai BSH nurodė gamintojas) ir pažymėtos „4VO3W“ (t. y. 4 voltų, 3 vatų, o tai atitinka 750 miliamperų). Remiantis šia informacija darytina išvada, kad nei lemputės, įmontuotos į gelbėjimosi liemenių žibintus, paimtus iš partijos Nr. 32210805, nei lemputės, įmontuotos į gelbėjimosi liemenių žibintus, paimtus iš partijos Nr. 15202001, faktiškai neatitiko patvirtinto tipo specifikacijų ir kad tai galėjo daryti poveikį žibintų veikimui. Reikia taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad gamintojas šio fakto paskelbtajai įstaigai nenurodė. Remiantis informacija, kurią gamintojas pateikė BSH, nauja lemputė pirmą kartą buvo panaudota partijos Nr. 32210805 gelbėjimosi liemenių žibintuose – ši partija buvo pristatyta BSH 2009 m. liepos 27 d. Tačiau BSH nustatė, kad iš partijos paimtų gelbėjimosi liemenių žibintų lemputės buvo pagamintos „Philips“ bendrovėje. Todėl yra pagrįsta manyti, kad lemputė tikriausiai buvo pakeista nežinomu momentu partijos Nr. 32210805 gaminimo laikotarpiu, tačiau ne anksčiau kaip 2009 m. liepos mėn.;

(18)

remiantis pirmiau minėtos direktyvos B priedo skyriaus „EB tipo tyrimas (B modulis)“ 6 dalimi, gamintojas, naudodamas originalaus tipo specifikacijų neatitinkančią lemputę, turėjo informuoti paskelbtąją įstaigą, kad gautų naują gelbėjimosi liemenių žibintų patvirtinimą. Gamintojo tvirtinimas, kad naująsias jo naudotas lemputes patikrino ir patvirtino jo sertifikuota laboratorija, nėra priimtinas, nes ta laboratorija nėra paskelbtoji įstaiga, kuri buvo tinkamai informuota atlikti atitikties įvertinimo procedūras pagal direktyvą, ir todėl, atlikus minėtą bandymą, naujo tipo patvirtinimo sertifikatas nebuvo išduotas;

(19)

kalbant apie bandytų žibintų veikimą, gamintojo tvirtinimas, kad vidutinis šviesos stipris buvo didesnis nei 0,75 cd ir kad šviesos šaltinis juda vandenyje ir todėl vidutinis šviesos stipris galėtų būti laikomas tinkamu rezultatu, taip pat negali būti priimtas. Pirmiau nurodytuose veikimo reikalavimuose yra konkrečiai nurodyta, kad reikalaujamas šviesos stipris turi būti ne vidutinis, bet visomis viršutinio pusrutulio kryptimis. Teiginys, kad visi gamintojai naudojasi vidutinio šviesos stiprio matavimais, nesusijęs su atitikties minėtiems reikalavimams nustatymu, be to, jo nepatvirtina ir Vokietijos valdžios institucijų atliktų bandymų su kitų modelių keturiais gelbėjimosi liemenių žibintais rezultatai;

(20)

remiantis pirmiau nurodytais teiginiais ir Komisijos pateiktais įrodymais, pagrįsta daryti išvadą, kad „Sic Divisione Elettronica S.r.l.“ pagaminti „Asteria“ modelio partijų Nr. 32210805 ir Nr. 15202001 gelbėjimosi liemenių žibintai neatitinka šio tipo įrangai taikomų reikalavimų. Be to reikia daryti išvadą, kad nežinoma dalis pagamintų gelbėjimosi liemenių žibintų, kuriems išduoti tipo patvirtinimo sertifikatai Nr. MED094008CS/002 ir Nr. MED81802CS, nesvarbu iš kokios partijos tie žibintai būtų ar kokia būtų jų pagaminimo data, neatitinka nustatyto tipo todėl, kad juose panaudota susijusių specifikacijų neatitinkanti lemputė. Nėra žinoma, ar tokios lemputės, be minėtų partijų, buvo panaudotos kitose partijose;

(21)

gelbėjimosi liemenių žibintai yra svarbūs avariniais atvejais naudojami saugos įtaisai. Tų žibintų šviesos stipris gali būti lemtingai svarbus. Ypač tai aktualu tais atvejais, kai į nelaimę patekusius žmones reikia surasti prieblandoje arba tamsoje. Jei žibintų šviesos stipris yra pernelyg mažas, gali būti sunku tuos žmones surasti. Dėl šių priežasčių nustatyti minimalūs reikalavimai, o į nelaimę patekę žmonės, gelbėtojai ir jūrininkai turi galėti pasitikėti, kad šių reikalavimų laikomasi;

(22)

Komisija pažymi, kad: a) produktas išimamas tik iš Vokietijos rinkos; b) nežinoma, į kokius ir kur registruotus laivus šie produktai galėjo patekti; ir c) kaip pranešė RINA, tipo patvirtinimo sertifikatai panaikinti 2011 m. balandžio 14 d.;

(23)

šiuo konkrečiu atveju išėmimo iš prekybos trukmė neturi būti ribojama iki tol, kol bus imtasi priemonių, kad gelbėjimosi liemenių žibintai atitiktų taikomus reikalavimus ir vėl galėtų būti tiekiami rinkai, nes „Asteria“ modelis jau pakeistas kitu modeliu,

PRIĖMĖ ŠIĄ NUOMONĘ:

1.

Laikinosios priemonės, apie kurias Vokietijos vyriausybė pranešė Komisijai 2011 m. kovo 25 d. raštu ir kurios yra taikomos Italijos Respublikoje įsisteigusios „Sic Divisione Elettronica S.r.l.“ bendrovės pagamintiems „Asteria“ modelio partijos Nr. 32210805 gelbėjimosi liemenių žibintams arba Vokietijos rinkai nuo 2009 m. liepos mėn. tiekiamiems gelbėjimosi liemenių žibintams, įskaitant žibintus iš partijos Nr. 15202001, yra tinkamos ir proporcingos siekiant užtikrinti saugą jūroje, todėl yra pagrįstos. Komisija rekomenduoja valstybėms narėms užtikrinti, kad minėto modelio gelbėjimosi liemenių žibintai, pateikti iš minėtų partijų arba jų rinkoms tiekti nuo 2009 m. liepos mėn., būtų išimti iš prekybos jų rinkose.

2.

Komisija rekomenduoja valstybėms narėms imtis tinkamų veiksmų, kad minėti gelbėjimosi liemenių žibintai būtų pašalinti iš jose registruotų laivų ir pakeisti kitais gelbėjimosi liemenių žibintais, kurie atitiktų Direktyvos 96/98/EB 5 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

3.

Komisija rekomenduoja valstybėms narėms ir paskelbtajai įstaigai RINA imtis reikiamų veiksmų, kad būtų patikrinta, ar „Sic Divisione Elettronica S.r.l.“ bendrovės pagaminti „Asteria“ modelio gelbėjimosi liemenių žibintai, išskyrus minėtus 1–3 dalyse, atitinka Direktyvos 96/98/EB 5 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

4.

Apie visas priemones, kurių imtasi pagal šią nuomonę, valstybės narės turi kuo greičiau informuoti Komisiją ir kitas valstybes nares.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 46, 1997 2 17, p. 25.