7.11.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 339/3


KOMISSION LAUSUNTO,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2012,

Saksan hallituksen toteuttamista, Sic Divisione Elettronica S.r.l:n Italian tasavallassa valmistamia Asteria-mallisia pelastusliivivaloja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 339/02

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon laivavarusteista 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/98/EY (1) ja erityisesti sen 13 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Edellä mainitun direktiivin liitteen A.1 mukaisesti pelastusliivivaloihin sovellettavat suoritus- ja rakennevaatimukset vahvistetaan Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) päätöslauselmassa MSC.48(66) (LSA Code) ja kyseisiin varusteisiin sovellettavat testausstandardit IMO:n päätöslauselmassa MSC.81(70).

(2)

Saksan viranomaiset (Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie, jäljempänä ’BSH’) ilmoittivat komissiolle 10 päivänä maaliskuuta 2011 päivätyllä kirjeellä väliaikaisista toimenpiteistä, jotka ne olivat toteuttaneet Sic Divisione Elettronica S.r.l:n, jäljempänä ’valmistaja’, Italian tasavallassa valmistamien Asteria-mallisten pelastusliivivalojen, jäljempänä ’pelastusliivivalot’, suhteen ja joilla erään nro 32210805 kuuluvat pelastusliivivalot ja heinäkuusta 2009 alkaen markkinoille saatetut pelastusliivivalot vedettiin pois Saksan markkinoilta, koska ne eivät täyttäneet direktiivin 96/98/EY 5 artiklan 1 kohdan vaatimuksia.

(3)

Kirjeen liitteenä oli 2 päivänä maaliskuuta 2011 päivätty yksityiskohtainen markkinavalvontaraportti sekä jäljennökset seuraavista asiakirjoista: a) ilmoitetun laitoksen RINA:n 3 päivänä maaliskuuta 2008 pelastusliivivaloille myöntämä EY-tyyppitarkastustodistus (B moduuli) nro MED094008CS/002, joka on voimassa 2 päivään maaliskuuta 2013; b) ilmoitetun laitoksen RINA:n pelastusliivivaloille 6 päivänä marraskuuta 2009 myöntämä laatusertifikaatti (D moduuli) nro MED068209TA/005, joka on voimassa 5 päivään marraskuuta 2012 asti; c) ilmoitetun laitoksen RINA:n pelastusliivivaloille 3 päivänä maaliskuuta 2008 myöntämä laatusertifikaatti (D moduuli) nro MED068209TA/003A, joka oli voimassa 20 päivään lokakuuta 2009; ja d) pelastusliivivalojen vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka oli annettu 13 päivänä heinäkuuta 2010 erälle nro 32210805.

(4)

Väliaikaiset toimenpiteet toteutettiin sen jälkeen, kun todettiin, että a) erään nro 32210805 kuuluvat pelastusliivivalot eivät täyttäneet edellä mainittuja vaatimuksia BSH:n markkinavalvontaohjelman yhteydessä tekemässä testauksessa; b) pelastusliivivaloihin oli asennettu heinäkuusta 2009 alkaen erilainen lamppu, jota ei ollut hyväksytty; ja c) BSH:lle 6 päivänä heinäkuuta 2010 toimitetuille, erään nro 15202001 kuuluville neljälle testikappaleelle tehtyjen lisätestien mukaan myöskään nämä testikappaleet eivät täyttäneet valaisutehokkuudelle asetettuja vaatimuksia. Tarkemmin sanottuna BSH ilmoitti, että kaksi erään nro 32210805 kuuluvaa testikappaletta oli testattu sen tarkastamiseksi, täyttävätkö ne IMO:n päätöslauselmassa MSC.48(66) olevan 2.2.3.1.1, jakson vaatimukset, joiden mukaan kunkin pelastusliivivalon valaisutehokkuuden on oltava vähintään 0,75 kandelaa (cd) kaikissa pallon ylemmän puolikkaan suunnissa. Testit osoittivat, että huoneenlämmössä mitattuna yhden testikappaleen valoteho ei saavuttanut vaadittua valaisutehokkuutta vaihteluvälillä 0–25°, kun taas toinen testikappale ei saavuttanut vaadittua vähimmäistasoa vaihteluvälillä 0–10° ja saavutti sen ainoastaan osittain vaihteluvälillä 10–35°. Erään nro 15202001 kuuluville neljälle testikappaleelle tehdyt testit osoittivat, että a) huoneenlämmössä ensimmäisen testikappaleen valoteho täytti vaatimukset ainoastaan osittain vaihteluvälillä 0–20°, kun taas toinen näytekappale täytti vaatimukset, ja b) mitattuna – 1 °C lämpötilassa kolmas ja neljäs testikappale täyttivät vaatimukset ainoastaan osittain vaihteluvälillä 0–30°. Lampun vaihtamisesta BSH totesi, että se olisi pitänyt katsoa lisähyväksyntää edellyttäväksi hyväksytyn tuotteen muutokseksi, jos tällainen muutos on voinut vaikuttaa siihen, täyttääkö tuote vaatimukset tai sille säädetyt käyttöedellytykset. BSH:n mukaan tästä olisi pitänyt ilmoittaa ilmoitetulle laitokselle RINA:lle, mutta sitä ei kuitenkaan ollut tehty.

(5)

Saatuaan BSH:n kirjeen komissio kuuli valmistajaa, ilmoituksen tehneen jäsenvaltion Italian tasavallan hallitusta sekä edellä mainittua ilmoitettua laitosta, joka oli myöntänyt kyseiset tyyppitarkastustodistukset Italian tasavallan puolesta, jäljempänä yhteisesti ’osapuolet’. Komissio esitti kullekin osapuolelle useita kysymyksiä ja pyysi niitä esittämään muita mahdollisesti aiheellisiksi katsomiaan huomautuksia.

(6)

Vastauksena komission kuulemiseen valmistaja totesi, että a) pelastusliivivaloja ei ollut vedetty markkinoilta turvallisuussyistä vaan imagosyistä ja että se piti BSH:n toimintaa aiheettomana, b) kaikki käytetyt lamput oli testattu ja hyväksytty niiden valtuutetussa laboratoriossa ja että asianomainen muutos ei ollut muuttanut valojen toimintaa merkittävällä tavalla, c) se ei kyseenalaista BSH:n tekemiä tutkimuksia, d) pelastusliivivalot eivät vaaranna miehistön tai matkustajien terveyttä ja/tai turvallisuutta, koska niiden valaisutehokkuus on keskimäärin yli 0,75 kandelaa (cd) ja koska heikompaa valotehoa antavat kohdat kompensoituisivat kyseistä arvoa korkeamman valaisutehokkuuden antavilla kohdilla, mikä olisi sen mielestä hyväksyttävää, koska merellä olevat henkilöt ovat liikkeessä eivätkä pysy paikallaan, ja e) monet valmistajat soveltavat tällaista keskiarvon käsitettä.

(7)

Komissiolle antamassaan vastauksessaan RINA totesi, että a) RINA oli myöntänyt B-moduulin todistuksen nro MED81802CS 7 päivänä maaliskuuta 2003, ja että sen jälkeen, kun valmistajalta oli vastaanotettu ilmoitus siitä, ettei hyväksyttyyn laitteeseen ollut tehty muutoksia, tällä todistuksella uudistettiin ja korvattiin B-moduulin todistus nro MED094008CS/002, b) kyseinen todistus oli puolestaan kumottu 14 päivänä huhtikuuta 2011 valmistajan pyynnöstä, sillä Asteria-mallinen pelastusliivivalo oli vaihdettu Asteria LED -malliseen pelastusliivivaloon, jolle oli annettu toinen todistus samana päivänä, c) se ei kiistä BSH:n tekemien testien tuloksia, d) BSH:lta saamien tietojen perusteella Italian hallitus oli yhdessä RINA:n kanssa tehnyt tutkimuksen toteutettavien toimien määrittämiseksi, e) jos valot todetaan viallisiksi, ne on vedettävä pois markkinoilta, ja f) se pystyy antamaan lopullisen lausuntonsa vasta tarkasteltuaan Italian hallituksen toteuttamia toimia.

(8)

Italian hallitus vastasi komissiolle, että a) se on periaatteessa samaa mieltä siitä, ettei vaatimusten vastaista tuotetta voida hyväksyä, b) sen alustavan käsityksen ja kannan mukaan se hyväksyy periaatteessa BSH:n tekemien testien tulokset; c) se pitäisi asianomaisten erien vetämistä pois Euroopan markkinoilta koskevaa pyyntöä asianmukaisena, ja d) se ilmoittaa komissiolle lopullisen käsityksensä ja päätöksensä, kun koko asiakirja-aineisto on sen saatavilla.

(9)

Samassa vastauksessaan Italian hallitus ilmoitti myös, että se oli pitänyt valmistajan ja ilmoitetun laitoksen kanssa kokouksen, jossa valmistaja oli ilmoittanut, ettei lampun vaihtaminen vaikuttanut merkittävällä tavalla valaisutehokkuuteen, ja toisti komissiolle jo esitetyt johdanto-osan 6 kappaleessa luetellut väitteet. Kyseisessä kokouksessa sovittiin toimintasuunnitelmasta, jonka mukaan a) lampun vaihdosta tehdään tekninen arviointi, b) vaatimusten vastaiset erät etsitään ja määritetään erän nro 32210805 lisäksi, c) esitetään todisteet todettujen viallisten erien poistamisesta markkinoilta, ja d) kyseisten pelastusliivivalojen tuotanto lopetetaan. Komissio totesi, ettei suunnitelmassa ilmoitettu tarkasti, kuka vastaisi tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta ja loppuisiko pelastusliivivalojen tuotanto tosiasiallisesti vai keskeytettäisiinkö se vain mainitun toimintasuunnitelman ajaksi.

(10)

Komissio pyysi BSH:n näkemystä saaduista huomautuksista. BSH vastasi, että a) ei pidä paikkaansa, että kaikissa pelastusliivivaloissa olisi ongelmana saavuttaa 75 kandelan (cd) valaisutehokkuus, sillä neljä muuta testattua mallia olivat läpäisseet testit, b) sillä ei ole merkitystä, että valaisutehokkuusvaatimus täyttyi vain keskimäärin, koska jotkin sovellettavista vaatimuksista eivät täyttyneet, c) valmistaja ei ollut ilmoittanut lampun vaihtamisen tarkkaa päivämäärää, vaikka BSH oli pyytänyt siltä tätä tietoa toistuvasti, d) RINA oli vahvistanut, ettei sille ollut ilmoitettu lampun vaihtamisesta, e) ilmoitetun laitoksen olisi pitänyt tämän vaihdon jälkeen tarkastaa uudelleen testausstandardeja koskevien vaatimusten täyttyminen, ja f) testitulokset osoittivat, että lampun vaihtamisesta huolimatta valaisutehokkuuden vähimmäisvaatimukset eivät vieläkään täyttyneet. BSH päätteli, että valmistajan ja ilmoitetun laitoksen toimittamat huomautukset eivät antaneet aihetta muuttaa alkuperäistä arviointia ja että perusteet tuotteen vetämiselle pois markkinoilta ovat edelleen voimassa.

(11)

Italian hallitus toimitti toisessa komissiolle antamassaan tiedonannossa testiraportin, jonka valmistaja oli antanut sille ja joka sisälsi Firenzessä sijaitsevan laboratorion (Laboratory of Photometry and Illumination Engineering of the National Centre for Research) Asteria-mallisille pelastusliivivaloille tekemien lisätestien tulokset. Italian hallituksen mukaan nämä tulokset osoittavat, että tuotteen valaisutehokkuus on selvästi parempi kuin vaadittu vähimmäisarvo 75 kandelaa (cd) mutta että peittoa koskevat vaatimukset eivät täyttyneet. Italian hallitus vahvisti BSH:n päätelmät ja ilmoitti, ettei se vastustaisi tuotteen vetämistä pois Euroopan markkinoilta.

(12)

BSH toimi direktiivin 96/98/EY 12 artiklan mukaisen pelastusliivivalojen markkinavalvontaohjelman mukaisesti.

(13)

Edellä mainittujen testien tulokset ilmoitettiin valmistajalle, ja BSH antoi sille mahdollisuuden esittää huomautuksensa ja puolustautua ennen kuin kyseinen viranomainen vahvistaisi kyseiseen tuotteeseen mahdollisesti sovellettavat toimenpiteet. BSH ilmoitti asiasta myös ilmoitetulle laitokselle ja antoi sille tilaisuuden huomautusten esittämiseen.

(14)

Komission käytettävissä olevien tietojen ja todisteiden perusteella BSH:n tekemiä testejä ei voida asettaa kyseenalaisiksi. Kaikki osapuolet olivat tästä samaa mieltä. Myös Italian viranomaisten myöhemmin tekemät testit vahvistivat BSH:n testien tulokset.

(15)

Sekä Italian viranomaiset että ilmoitettu elin katsoivat, että Saksan viranomaisten toteuttama toimi oli aiheellinen eli mainittuihin eriin kuuluvat pelastusliivivalot oli syytä poistaa Saksan markkinoilta. Italian viranomaiset katsoivat lisäksi olevan syytä poistaa tuote markkinoilta tätä laajemmin.

(16)

Direktiivin 96/98/EY liitteen B jakson EY-tyyppitarkastus (B moduuli) 6 kohdan mukaan valmistajan on ilmoitettava ilmoitetulle laitokselle, joka pitää hallussaan EY-tyyppitarkastustodistusta koskevia teknisiä asiakirjoja, kaikista hyväksyttyyn tuotteeseen tehdyistä muutoksista, joille on saatava lisähyväksyminen, jos nämä muutokset voivat vaikuttaa tuotteen vaatimustenmukaisuuteen tai sille säädettyihin käyttöedellytyksiin. Kun jokin tuotteen osa vaihdetaan, tätä voidaan pitää tuotteen muuttamisena ainoastaan, jos käytettyjen teknisten asiakirjojen mukaan vaihdettavan osan eritelmät eivät vastaa vaihdetun osan tarkkaa kuvausta. Vain tällaisissa tapauksissa ja epävarmoissa tapauksissa valmistajan on ilmoitettava asiasta ilmoitetulle laitokselle.

(17)

Tässä käsiteltävässä tapauksessa komissiolle on annettu seuraavat tekniset tiedot pelastusliivivalojen lampuista: a) EY-tyyppihyväksyntätodistusta koskevien teknisten asiakirjojen mukaan lamppujen jännite on 4 volttia ja virta 300 milliampeeria, b) erästä nro 32210805 otetut testikappaleet oli valmistanut Philips ja niissä oli merkintä ”4,8V 300mA” (eli 4,8 volttia, 300 milliampeeria) ja c) erästä nro 15202001 otettujen lamppujen valmistaja oli Walter Schrickel GmbH (valmistaja ilmoitti tämän BSH:lle) ja lampuissa oli merkintä ”4VO3W” (eli 4 volttia, 3 wattia, joka vastaa 750 milliampeeria). Näiden tietojen perusteella on pääteltävä, että erään nro 32210805 kuuluviin pelastusliivivaloihin asennetut lamput ja erään nro 15202001 kuuluviin pelastusliivivaloihin asennetut lamput eivät tosiasiallisesti täytä hyväksytyn tyypin eritelmiä, mikä saattaa vaikuttaa valojen suorituskykyyn. On myös huomattava, että valmistaja ei milloinkaan ilmoittanut tätä ilmoitetulle laitokselle. Valmistajan BSH:lle antamien tietojen mukaan uutta lamppua oli käytetty ensimmäistä kertaa erässä nro 32210805, joka toimitettiin BSH:lle 27 päivänä heinäkuuta 2009. BSH oli kuitenkin todennut, että kyseisestä erästä otetut testikappaleet oli valmistanut Philips. Voidaan siis kohtuudella olettaa, että lamppu oli vaihdettu jossakin vaiheessa erän nro 32210805 valmistuksen aikana aikaisintaan heinäkuussa 2009.

(18)

Edellä mainitun direktiivin liitteessä B olevan jakson EY-tyyppitarkastus (B moduuli) 6 kohdan mukaisesti, jos pelastusliivivaloihin asennetaan uusi eritelmistä poikkeava lamppu, valmistajan pitää ilmoittaa asiasta ilmoitetulle laitokselle saadakseen uuden hyväksynnän pelastusliivivaloille. Valmistajan väitettä siitä, että uudet lamput oli testattu ja hyväksytty niiden valtuutetussa laboratoriossa ei voida hyväksyä, koska kyseinen laboratorio ei ole ilmoitettu laitos, joka voi tehdä direktiivin mukaisia vaatimustenmukaisuusarviointeja, joten kyseisen testauksen perusteella ei voitu antaa uutta tyyppihyväksyntätodistusta.

(19)

Valmistaja väitti testattujen valojen suorituskykyyn liittyen, että niiden valaisutehokkuus on keskimäärin yli 0,75 kandelaa (cd) ja että valonlähde liikkuu vedessä, minkä vuoksi keskimääräistä valotehoa voidaan pitää riittävänä tuloksena, mutta tätäkään väitettä ei voida hyväksyä. Edellä mainittujen suorituskykyvaatimusten mukaan vaadittavaa valotehoa ei mitata keskiarvona vaan kaikissa pallon ylemmän puolikkaan suunnissa. Väitteellä, jonka mukaan kaikki valmistajat mittaavat valotehon keskiarvon, ei ole merkitystä vaatimusten täyttymisen kannalta, ja myöskään Saksan viranomaisten neljälle muulle pelastusliivivalomallille tekemät testit eivät tue tätä väitettä.

(20)

Edellä mainittujen komissiolle toimitettujen huomautusten ja todisteiden perusteella voidaan kohtuudella todeta, että Sic Divisione Elettronica S.r.l:n valmistamat Asteria-malliset pelastusliivivalot, jotka kuuluvat eriin nro 32210805 ja 15202001, eivät täytä tällaisilta laitteilta edellyttäviä vaatimuksia. On myös todettava, että tuntematon osa tyyppitarkastustodistusten nro MED094008CS/002 ja MED81802CS kattamasta pelastusliivivalotuotannosta ei vastaa hyväksyttyä tyyppiä tuotteen erästä tai tuotantopäivästä riippumatta, koska uusi lamppu ei ole asiaankuuluvien eritelmien mukainen. Ei ole tiedossa, missä muissa erissä edellä mainittujen lisäksi tällaisia lamppua on käytetty.

(21)

Pelastusliivivalot ovat tärkeitä turvalaitteita, joita käytetään hätätilanteissa. Niiden valaisutehokkuudella voi olla ratkaiseva merkitys. Tämä koskee erityisesti tapauksia, joissa hätään joutuneet on paikannettava hämärässä tai pimeässä. Liian alhainen valaisutehokkuus saattaa haitata paikantamista. Näistä syistä on vahvistettu vähimmäisvaatimukset, ja hätään joutuneiden, pelastajien ja merenkulkijoiden olisi voitava luottaa siihen, että nämä vaatimukset täyttyvät.

(22)

Komissio toteaa, että a) tuote on vedetty pois ainoastaan Saksan markkinoilla, b) ei ole tiedossa, mihin laivoihin ja minkä maan lipun alla purjehtiviin laivoihin näitä tuotteita on päätynyt ja c) RINA:n ilmoituksen mukaan tuotteen tyyppitarkastustodistusten kumoaminen tuli voimaan 14 päivänä huhtikuuta 2011.

(23)

Tässä tapauksessa tuotteen markkinoilta poisvetämisen kestoa ei ole syytä rajoittaa aikaan, joka tarvitaan, jotta kyseiset valot täyttävät sovellettavat vaatimukset ja niitä voidaan jälleen saattaa markkinoille, koska malli Asteria on jo korvattu toisella mallilla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN LAUSUNNON:

1.

Saksan hallituksen komissiolle 25 päivänä maaliskuuta 2011 päivätyllä kirjeellä ilmoittamat väliaikaiset toimenpiteet, jotka koskevat Sic Divisione Elettronica S.r.l:n Italian tasavallassa valmistamia erään nro 32210805 kuuluvia tai Saksan markkinoille heinäkuusta 2009 alkaen saatettuja, mukana lukien erä nro 15202001, Asteria-mallisia pelastusliivivaloja, ovat riittäviä ja oikeasuhteisia merenkulun turvaamiseksi, minkä vuoksi ne ovat perusteltuja. Komissio suosittaa, että jäsenvaltiot varmistavat, että kyseisen malliset, mainittuihin eriin kuuluvat tai niiden markkinoille heinäkuusta 2009 alkaen saatetut pelastusliivivalot vedetään pois niiden markkinoilta.

2.

Komissio suosittaa, että jäsenvaltiot toteuttavat kaikki asianmukaiset toimenpiteet mainittujen pelastusliivivalojen poistamiseksi niiden lipun alla purjehtivista aluksista ja korvaamiseksi muilla pelastusliivivaloilla, jotka täyttävät direktiivin 96/98/EY 5 artiklan 1 kohdassa säädetyt vaatimukset.

3.

Komissio suosittaa, että jäsenvaltiot ja ilmoitettu laitos RINA toteuttavat tarvittavat toimet varmistaakseen, että Sic Divisione Elettronica S.r.l:n valmistamat muut kuin 1–3 kohdassa tarkoitetut Asteria-malliset pelastusliivivalot täyttävät direktiivin 96/98/EY 5 artiklan 1 kohdassa säädetyt vaatimukset.

4.

Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille mahdollisimman nopeasti tämän lausunnon nojalla toteuttamistaan toimenpiteistä.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2012.

Komission puolesta

Siim KALLAS

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 46, 17.2.1997, s. 25.