7.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 339/3


KOMISJONI ARVAMUS,

6. november 2012,

Saksamaa valitsuse ajutiste meetmete kohta, mis on võetud Itaalia Vabariigis ettevõttes Sic Divisione Elettronica S.r.l. toodetud päästevestimärgutulede mudeli Asteria suhtes

(EMPs kohaldatav tekst)

2012/C 339/02

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/98/EÜ laevavarustuse kohta, (1) eriti selle artiklit 13,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas eespool nimetatud direktiivi A.1 lisaga on päästevestimärgutulede suhtes kohaldatavad toimimis- ja konstruktsiooninõuded sätestatud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni resolutsioonis MSC.48(66) (rahvusvaheline päästevahendite koodeks) ning kõnealuste seadmete katsestandardid on sätestatud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni resolutsioonis MSC.81(70).

(2)

Saksamaa Föderaalne Mere- ja Hüdrograafiaamet (edaspidi „BSH”) teavitas 10. märtsi 2011. aasta kirjaga komisjoni ajutistest meetmetest, mis BSH on võtnud seoses Itaalia Vabariigis ettevõttes Sic Divisione Elettronica S.r.l. (edaspidi „tootja”) toodetud päästevestimärgutulede mudeliga Asteria (edaspidi „päästevestimärgutuled”) ja millega ta kutsus Saksamaa turult tagasi nii partiisse nr 32210805 kuuluvad kui ka kõik alates 2009. aasta juulist turule viidud päästevestimärgutuled, kuna need ei vastanud direktiivi 96/98/EÜ artikli 5 lõike 1 nõuetele.

(3)

Kirjaga oli kaasas 2. märtsi 2011. aasta üksikasjalik turujärelevalve aruanne ning järgmiste dokumentide koopiad: a) tüübihindamissertifikaat (moodul B) nr MED094008CS/002, mille teavitatud asutus RINA väljastas päästevestimärgutulele 3. märtsil 2008 ja mis kehtib 2. märtsini 2013; b) kvaliteedi tagamise sertifikaat (moodul D) nr MED068209TA/005, mille teavitatud asutus RINA väljastas päästevestimärgutulele 6. novembril 2009 ja mis kehtib 5. novembrini 2012; c) kvaliteedi tagamise tõend (moodul D) nr MED068209TA/003A, mille teavitatud asutus RINA väljastas päästevestimärgutulele 3. märtsil 2008 ja mis kehtib 20. oktoobrini 2009; ning d) päästevestimärgutulede partii nr 32210805 vastavusdeklaratsioon, mis väljastati 13. juulil 2010.

(4)

Ajutised meetmed võeti pärast seda, kui BSH oli turujärelevalve programmi raames teinud katsetega kindlaks, et a) partii nr 32210805 päästevestimärgutuled ei vasta eespool nimetatud kohaldatavatele nõuetele; b) alates 2009. aasta juulist asendati päästevestimärgutulede valgustusvahend, mida ei oldud heaks kiidetud; ning c) kui partii nr 15202001 nelja näidist, mis saadeti BSH-le 6. juulil 2010, oli täiendavalt katsetatud, tehti kindlaks, et kõnealused näidised ei vasta kohaldatavatele valgustugevusnõuetele. Täpsemalt teatas BSH, et partii nr 32210805 kahte näidist katsetati selleks, et kontrollida vastavust eespool nimetatud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni resolutsiooni MSC.48(66) jaotises 2.2.3.1.1 esitatud nõuetele, mille kohaselt peab iga päästevestimärgutule valgustugevus olema vähemalt 0,75 kandelat (cd) kõigis taevapoolsetes suundades. Katsetega tehti kindlaks, et ümbritseva keskkonna temperatuuril mõõtmise korral ei saavutanud üks näidis nõutud valgustugevust temperatuurivahemikus 0–25°, samas kui teine näidis ei saavutanud nõutud valgustugevust temperatuurivahemikus 0–10° üldse ning saavutas selle ainult osaliselt temperatuurivahemikus 10–30°. Partiist nr 15202001 võetud nelja näidise katsetega tehti kindlaks, et a) ümbritseva keskkonna temperatuuril mõõtmise korral saavutas üks näidis nõutud valgustugevuse temperatuurivahemikus 0–20° ainult osaliselt, samas kui teine näidis täitis kõnealused nõuded; ning b) temperatuuril – 1 °C mõõtmise korral saavutasid kolmas ja neljas näidis nõutud valgustugevuse temperatuurivahemikus 0–30° ainult osaliselt. Seoses valgustusvahendi asendamisega leidis BSH, et seda oleks pidanud käsitama heakskiidetud toote muutmisena, mis oleks vajanud täiendavat heakskiitmist, kuna sellised muudatused mõjutanuks toote vastavust nõuetele või toote ettenähtud kasutustingimusi. BSH märkis, et seepärast oleks olnud vaja informeerida teavitatud asutust RINA, mida aga ei tehtud.

(5)

Pärast BSH kirja saamist alustas komisjon konsulteerimist tootjaga, Itaalia kui teavitava liikmesriigi valitsusega ning eespool nimetatud teavitatud asutusega (RINA), kes väljastas Itaalia nimel kõnealused tüübihindamissertifikaadid (edaspidi koos „osalised”). Komisjon esitas igale osalisele mitu konkreetset küsimust ning kutsus neid üles esitama mis tahes muid tähelepanekuid, mida nad peavad vajalikuks.

(6)

Vastuseks komisjoni järelepärimisele teatas tootja, et a) päästevestimärgutulesid ei kõrvaldatud mitte ohutuse, vaid mainega seotud põhjustel ning et ta peab BSH võetud meetmeid ebaõiglaseks; b) kõik kasutatud valgustusvahendid olid kontrollitud ning heaks kiidetud nende sertifitseeritud laborites ning et muudatus ei põhjustanud tulede toimimise märkimisväärset muutust, c) nad ei vaidlusta BSH tehtud katsete tulemusi; d) päästevestimärgutuled ei oleks kujutanud ohtu meeskonna ega reisijate tervisele ja/või ohutusele, kuna kõnealuste tulede valgustugevus oli keskmiselt rohkem kui 0,75 kandelat (cd) ning need punktid, kus tuvastati väiksem valgustugevus, tasakaalustati suurema kui eespool nimetatud valgustugevusega punktide abil, mis oleks õige, kuna merel on inimesed liikuvad, mitte liikumatud; ning e) seda keskmisel valgustugevusel põhinevat meetodit kasutavad paljud tootjad.

(7)

Oma vastuses komisjonile teatas teavitatud asutus RINA, et a) RINA on 7. märtsil 2003 väljastanud päästevestimärgutulele mooduli B sertifikaadi nr MED81802CS, ning pärast tootjalt kinnituse saamist selle kohta, et heakskiidetud toodet ei ole muudetud, uuendati kõnealust sertifikaati ja asendati mooduli B sertifikaadiga nr MED094008CS/002; b) tootja taotlusel tunnistati kõnealune tüübihindamissertifikaat kehtetuks 14. aprillil 2011, kuna päästevestimärgutulede mudel Asteria asendati mudeliga Asteria LED, mille kohta väljastati tüübihindamissertifikaat samal päeval; c) nad ei vaidlusta BSH tehtud katsete tulemusi; d) pärast BSH-lt saadud teavet teostas Itaalia valitsus koostöös RINA-ga uurimise, et võtta nõuetekohaseid meetmeid; e) kui päästevestimärgutuled on puudulikud, tuleks need turult kõrvaldada ning f) pärast Itaalia ametiasutuste võetud meetmete kontrollimist saab RINA anda oma lõpliku arvamuse.

(8)

Vastuses komisjonile teatasid Itaalia ametiasutused, et a) põhimõtteliselt on nad nõus, et toote mittevastavus nõuetele ei ole vastuvõetav; b) esialgse kokkuleppe ja seisukohana tunnustavad nad põhimõtteliselt BSH tehtud katsete tulemusi; c) nad peavad asjakohaseks nõuet kõrvaldada kindlakstehtud partiid Euroopa turult ning d) nad teatavad komisjonile oma lõplikust seisukohast ja sellekohasest otsusest, kui kõik dokumendid on koos.

(9)

Samas vastuses teatasid Itaalia ametiasutused ka seda, et nad on korraldanud kohtumise tootja ja teavitatud asutusega, mille käigus tootja kinnitas, et valgustusvahendi vahetus ei mõjutanud märgutulede valgustugevust märkimisväärselt, ning rõhutas komisjonile juba esitatud väiteid, mis on loetletud eespool põhjenduses nr 6. Kõnealusel kohtumisel lepiti kokku tegevuskava, mille kohaselt a) tehakse valgustusvahendi vahetuse tehniline hindamine; b) otsitakse lisaks partiile nr 32210805 üles ja tehakse kindlaks ka muud partiid, mis ei vasta nõuetele; c) esitatakse tõendid kindlakstehtud puudujääkidega partiide kõrvaldamise kohta ning d) lõpetatakse päästevestimärgutulede tootmine. Komisjon märkis, et ei esitatud täpset teavet selle kohta, kes vastutab kõnealuse tegevuskava rakendamise eest või kas päästevestimärgutulede tootmine tegelikult lõpetatakse või lihtsalt peatatakse kuni kõnesoleva tegevuskava rakendamise tulemuste teadasaamiseni.

(10)

Komisjon küsis BSH arvamust saadud märkuste kohta. Vastuses märkis BSH järgmist: a) mitte kõigil päästevestimärgutuledel ei ole probleem valgustugevuse 75 cd saavutamisega, kuna nelja muu mudeli näidiste katsed olid edukad; b) ei ole oluline, et valgustugevusnõue täideti vaid keskmisel määral, kuna mõnda asjakohast nõuet ei täidetud; c) hoolimata BSH korduvatest järelepärimistest ei olnud tootja teatanud valgustusvahendi vahetamise täpset kuupäeva; d) RINA oli kinnitanud, et talle ei olnud teatatud valgustusvahendi vahetamisest; e) pärast sellist vahetamist oleks teavitatud asutus pidanud uuesti kontrollima vastavust katsestandardi nõuetele; f) katsetulemustest ilmnes, et isegi pärast valgustusvahendi vahetamist ei olnud valgustugevuse miinimumnõuded ikkagi täidetud. BSH jõudis järeldusele, et tootja ja teavitatud asutuse esitatud tähelepanekud ei õigusta esialgse hindamise muutmist ning põhjused toote turult tagasikutsumiseks on BSH arvates endiselt olemas.

(11)

Komisjonile saadetud teises teatises esitasid Itaalia ametiasutused tootjalt saadud katsearuande, mis sisaldas Firenzes asuva riikliku uurimiskeskuse fotomeetria ja valgustustehnika laboratooriumi poolt päästevestimärgutulede mudeli Asteria näidistega tehtud täiendavate katsete tulemusi. Vastavalt Itaalia ametiasutuste arvamusele ilmnes kastetulemustest, et valgustugevus oli nõutud minimaalsest valgustugevusest 0,75 kandelat (cd) märgavalt suurem, kuid kohustuslik keskmine väärtus jäi siiski saavutamata. Seega kinnitasid Itaalia ametiasutused BSH tulemuste õigsust ega esita vastuväiteid, kui toode kutsutakse tagasi Euroopa turult.

(12)

BSH tegutses päästevestimärgutulede turujärelevalve programmi raames kooskõlas direktiivi 96/98/EÜ artikliga 12.

(13)

Tootjat teavitati eespool nimetatud katsetulemustest ning BSH andis talle võimaluse esitada oma märkused ja põhjendused enne, kui ta kõnealuse toote asjus mis tahes meetmeid võtab. Samamoodi esitati teave ka teavitatud asutusele ning BSH andis talle võimaluse esitada oma märkused.

(14)

Komisjonile kättesaadava teabe ja tõendite alusel ei ole põhjust seada kahtluse alla BSH tehtud katseid ning osalised olid samal arvamusel. Ka Itaalia ametiasutuste tehtud täiendavate katsete tulemused kinnitasid varasemate katsete tulemusi.

(15)

Itaalia ametiasutused ja teavitatud asutus nõustusid, et Saksamaa ametiasutuste võetud meede, st päästevestimärgutulede kõnealuste partiide tagasikutsumine Saksamaa turult, oli asjakohane. Lisaks sellele olid Itaalia ametiasutused nõus, et asjakohane on ulatuslikum tagasikutsumine.

(16)

Direktiivi 96/98/EÜ B lisa (EÜ tüübihindamine – moodul B) esimese jaotise punktis 6 on nõutud, et tootja peab teatama EÜ tüübihindamissertifikaadiga seotud tehnilisi dokumente hoidvale teavitatud asutusele kõigist heakskiidetud tootes tehtud muudatustest, mis tuleb täiendavalt heaks kiita juhul, kui need võivad mõjutada nõuete täitmist või toote ettenähtud kasutustingimusi. Kui üks osa tootest on asendatud, saab seda käsitada toote muutmisena üksnes sel juhul, kui asendatud osa spetsifikatsioonid ei vasta asendatud osa täpsele kirjeldusele tehnilises dokumentatsioonis, mida kasutati tüübihindamiseks. Üksnes sellisel juhul või kahtluse korral on tootja kohus teavitatud asutust informeerida.

(17)

Käesoleval juhul on komisjonile esitatud päästevestimärgutulede valgustusvahendite kohta järgmised tehnilised üksikasjad: a) tüübikinnitussertifikaadiga seotud tehnilises dokumentatsioonis on valgustusvahendi kirjelduses andmed: 4 V, 300 mA; b) partiist nr 32210805 võetud näidiste valgustusvahendid oli tootnud Philips ning neil oli märgistus „4,8V 300mA” (st 4,8 volti, 300 milliamprit); c) partiist nr 15202001 võetud valgustusvahendid oli tootnud Walter Schrickel GmbH (nagu tootja oli BSH-le teatanud) ning neil oli märgistus „4VO3W” (st 4 volti, 3 vatti, mis vastab 750 milliamprile). Selle teabe põhjal tuleb järeldada, et ei partiist nr 32210805 pärinevate päästevestimärgutulede valgustusvahendid, ega partiist nr 15202001 pärinevate päästevestimärgutulede valgustusvahendid ei vastanud kinnitatud tüübi spetsifikatsioonile ning et see võib mõjutada tulede toimimist. Tuleb ka märkida, et tootja ei informeerinud sellest teavitatud asutust. Tootja poolt BSH-le esitatud andmete kohaselt kasutati asendatud valgustusvahendit esimest korda partiis nr 32210805, mis saadeti BSH-le 27. juulil 2009. BSH leidis, et kõnealusest partiist võetud päästevestimärgutulede näidiste valgustusvahendi oli tootnud Philips. Seepärast võib põhjendatult eeldada, et valgustusvahend pidi asendatama partii nr 32210805 tootmise käigus teadmata ajal ning mitte varem kui 2009. aasta juulis.

(18)

Vastavalt eespool nimetatud direktiivi B lisa (EÜ tüübihindamine – moodul B) esimese jaotise lõikele 6 oleks tootja seega pidanud informeerima teavitatud asutust, et saada uus kinnitus päästevestimärgutuledele, kui sellesse paigaldatud valgustusvahend, mis ei vasta algse seadme spetsifikatsioonile, tuleb välja vahetada. Ei ole võimalik kinnitada tootja väidet, et vahetatud valgustusvahendeid, mida nad kasutasid, oli katsetanud ja need oli heaks kiitnud nende sertifitseeritud labor, kuna tegemist ei ole teavitatud asutusega, mis nõuetekohaselt peab teostama direktiivi kohast vastavushindamist, ning seetõttu ei saa kõnealuse katsetamise tulemusel väljastada uut tüübikinnitussertifikaati.

(19)

Samuti ei saa kinnitada tootja väidet seoses katsetatud tulede toimimisega, et tulede keskmine valgustugevus oli rohkem kui 0,75 kandelat (cd), et valgusallikas liikus vees ning et seepärast võiks keskmist valgustugevust pidada piisavaks. Eespool nimetatud toimimisnõuete kohaselt peab nõutud valgustugevus olema saavutatud mitte keskmiselt, vaid kõigis taevapoolsetes suundades. Tõdemus selle kohta, et kõik tootjad mõõdavad keskmist valgustugevust, ei ole oluline kõnealustele nõuetele vastamiseks, ning lisaks ei kinnita seda ka nende katsete tulemused, mis Saksamaa ametiasutused on teinud nelja muu päästevestimärgutuledega mudeliga.

(20)

Eespool märgitud kaalutlustele ja komisjonile esitatud tõendusmaterjalile tuginedes on põhjust järeldada, et Sic Divisione Elettronica S.r.l. toodetud mudel Asteria päästevestimärgutuled, mis kuuluvad partiidesse nr 32210805 ja nr 15202001, ei vasta seda liiki seadmete suhtes kohaldatavatele nõuetele. Lisaks sellele tundub olevat alust järeldada, et tüübihindamissertifikaadiga nr MED094008CS/002 ja nr MED81802CS hõlmatud päästevestimärgutulede tootmine, hoolimata partiist või tootmiskuupäevast, ei vasta tüübile, kuna on paigaldatud valgustusvahend, mis ei vasta asjaomastele spetsifikatsioonidele. Ei ole teada, missugustesse muudesse kui nimetatud partiid on selliseid valgustusvahendeid paigaldatud.

(21)

Päästevestimärgutuled on tähtsad ohutusseadmed, mida kasutatakse hädaolukorras. Nende märgutulede valgustugevus võib olla määrava tähtsusega. See kehtib eriti olukorras, kui hädas oleva isiku asukoht tuleb kindlaks teha hämaras või pimedas. Liiga väike valgustugevus võib asukoha kindlakstegemist takistada. Nimetatud põhjustel on kehtestatud miinimumnõuded ning hädasolijad, päästjad ja meremehed peaksid saama olla kindlad, et kõnealuseid nõudeid täidetakse.

(22)

Komisjon märgib, et a) toote tagasikutsumine hõlmas ainult Saksamaa turgu, b) ei ole teada, milliste lippude all sõitvatele millistele laevadele on kõnealuseid tooteid edasi levitatud ning c) RINA teatel on toote tüübihindamissertifikaat tunnistatud kehtetuks alates 14. aprillist 2011.

(23)

Sel konkreetsel juhul ei ole vaja tagasikutsumise kestust piirata kuni selliste meetmete võtmiseni, mille tulemusena märgutuled vastavad kohaldatavatele nõuetele ja neid võib uuesti turustada, kuna mudel Asteria on juba teise mudeliga asendatud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ARVAMUSE:

1.

Ajutised meetmed, millest Saksamaa valitsus teavitas komisjoni 25. märtsi 2011. aasta kirjas, mis käsitles Itaalia Vabariigis ettevõttes Sic Divisione Elettronica S.r.l. toodetud mudeli Asteria päästevestimärgutulesid, mis kuuluvad partiisse nr 32210805 või mida on viidud Saksamaa turule alates 2009. aasta juulist, k.a partii nr 15202001, on mereohutuse kaitseks piisavad ja proportsionaalsed ning seepärast põhjendatud. Komisjon soovitab liikmesriikidel tagada, et turult kõrvaldatakse Sic Divisione Elettronica S.r.l. toodetud mudeli Asteria päästevestimärgutuled, mis kuuluvad nimetatud partiidesse või mida on viidud nende turgudele alates 2009. aasta juulist.

2.

Komisjon soovitab liikmesriikidel võtta kõik asjakohased meetmed, mis on vajalikud kõnealuste päästevestimärgutulede kõrvaldamiseks nende lipu all sõitvatelt laevadelt, ning nende asendamiseks muude päästevestimärgutuledega, mis vastavad direktiivi 96/98/EÜ artikli 5 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

3.

Komisjon soovitab liikmesriikidel ja teavitatud asutusel RINA võtta vajalikud meetmed, et kontrollida, kas Sic Divisione Elettronica S.r.l. toodetud muud mudeli Asteria päästevestimärgutuled (lisaks lõigetes 1–3 osutatutele) vastavad direktiivi 96/98/EÜ artikli 5 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

4.

Liikmesriigid peaksid võimalikult kiiresti teavitama komisjoni ja teisi liikmesriike käesoleva arvamuse alusel võetud meetmetest.

Brüssel, 6. november 2012

Komisjoni nimel

asepresident

Siim KALLAS


(1)  EÜT L 46, 17.2.1997, lk 25.