7.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/3


UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN

af 6. november 2012

om foreløbige foranstaltninger, som Tyskland har truffet vedrørende redningsvestelys af modellen Asteria fremstillet af Sic Divisione Elettronica S.r.l. i Republikken Italien

(EØS-relevant tekst)

2012/C 339/02

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 96/98/EF af 20. december 1996 om udstyr på skibe (1), særlig artikel 13, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til bilag A.1 til ovennævnte direktiv er gældende krav til ydeevne og konstruktion for redningsvestelys fastlagt i resolution MSC.48(66) (LSA Code) fra Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), og de gældende prøvningsstandarder for det pågældende udstyr er fastlagt i IMO’s Resolution MSC.81(70).

(2)

Ved brev af 10. marts 2011 underrettede de tyske myndigheder (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, i det følgende benævnt »BSH«) Kommissionen om midlertidige foranstaltninger, som var blevet truffet af denne myndighed med hensyn til redningsvestelys af modellen Asteria (i det følgende benævnt »redningsvestelysene«), der er fremstillet af Sic Divisione Elettronica S.r.l. i Republikken Italien (i det følgende benævnt »fabrikanten«), hvorved redningsvestelys fra parti nr. 32210805 og lys, der er blevet markedsført siden juli 2009, blev tilbagekaldt fra det tyske marked, fordi de ikke var i overensstemmelse med kravene i artikel 5, stk. 1, i direktiv 96/98/EF.

(3)

Brevet var ledsaget af en detaljeret markedsovervågningsrapport dateret den 2. marts 2011 og en kopi af hvert af følgende dokumenter: a) EF-typeafprøvningsattesten (modul B) for redningsvestelys af model nr. MED094008CS/002, udstedt den 3. marts 2008 af det bemyndigede organ RINA med gyldighed indtil 2. marts 2013, b) kvalitetssikringscertifikatet (modul D) for redningsvestelys af model nr. MED068209TA/005, udstedt den 6. november 2009 af det bemyndigede organ RINA med gyldighed indtil 5. november 2012, c) kvalitetssikringscertifikatet (modul D) for redningsvestelys af model nr. MED068209TA/003A, udstedt den 3. marts 2008 af det bemyndigede organ RINA med gyldighed indtil 20. oktober 2009 og d) en overensstemmelseserklæring for redningsvestelys i parti nr. 32210805, ustedt den 13. juli 2010.

(4)

De foreløbige foranstaltninger blev iværksat, efter at det var blevet konstateret, at a) redningsvestelysene fra parti nr. 32210805 ikke opfyldte de ovennævnte krav under prøvninger, der blev udført af BSH som led i et markedsundersøgelsesprogram, b) pæren i redningsvestelysene var blevet udskiftet fra juli 2009 uden yderligere godkendelse, og c) yderligere prøvninger af 4 prøveeksemplarer fra parti nr. 15202001, som blev overdraget til BSH den 6. juli 2010, havde vist, at disse prøveeksemplarer ligeledes ikke opfyldte de gældende krav med hensyn til lysstyrke. BSH rapporterede i den forbindelse, at to prøveeksemplarer fra parti nr. 32210805 var blevet afprøvet for at verificere, om der var overensstemmelse med kravet i resolution MSC.48(66), afsnit 2.2.3.1.1., ifølge hvilket hvert redningsvestelys skal have en lysstyrke på mindst 0,75 candela (cd) i alle retninger i den øvre hemisfære. Prøvninger ved stuetemperatur viste, at et af prøveeksemplarerne ikke nåede den krævede lysstyrke i intervallet 0° til 25°, mens det andet prøveeksemplar ikke nåede det krævede minimumsniveau i intervallet 0° til 10° og kun delvist nåede det i intervallet 10° to 35°. De prøvninger, der blev foretaget af fire prøveeksemplarer fra parti nr. 15202001, viste, a) at det første prøveeksemplars lyseffekt målt ved stuetemperatur kun delvist opfyldte kravene i intervallet 0° til 20°, mens det andet eksemplar levede op til kravene, og b) at det tredje og fjerde prøveeksemplar kun delvist levede op til kravene i intervallet 0° to 30° målt ved – 1 °C. Med hensyn til udskiftningen af pæren fandt BSH, at dette burde have været betragtet som en ændring af det godkendte produkt, hvilket kræver en ny godkendelse, hvis ændringerne kan påvirke overholdelsen af kravene eller de foreskrevne betingelser for anvendelse af produktet. BSH konstaterede, at det bemyndigede organ RINA derfor burde have været informeret, hvilket ikke var tilfældet.

(5)

Efter at have modtaget brevet fra BSH tog Kommissionen kontakt til fabrikanten, regeringen i Italien som bemyndigende medlemsstat og ovennævnte bemyndigede organ, der havde udstedt de pågældende EF-typeafprøvningsattester på nævnte stats vegne (i det følgende samlet benævnt »parterne«). Kommissionen stillede en række specifikke spørgsmål til hver af parterne og opfordrede dem til at fremsætte andre bemærkninger, som de måtte finde relevante.

(6)

Som svar på Kommissionens forespørgsel fremførte fabrikanten: a) at redningsvestelysene ikke var blevet tilbagekaldt af sikkerhedshensyn, men af imagehensyn, og at de ikke anså BSH's tiltag for berettigede, b) at pærerne, som de havde brugt, alle var blevet prøvet og godkendt i deres certificerede laboratorium, og at ændringen havde ikke medført nogen væsentlige ændringer i lysenes funktion, c) at de ikke bestred resultaterne af BSH's prøvninger, d) at redningsvestelysene ikke ville være til fare for besætningers eller passagerers sundhed og/eller sikkerhed, da de pågældende redningsvestelys' lysstyrke i gennemsnit var over 0,75 cd, og at den lavere lysstyrke, som blev konstateret i nogle punkter, blev opvejet af en lysstyrke, der var højere end denne værdi i andre punkter, samt at denne betragtning var korrekt, da personer i vandet ikke er ubevægelige, og e) at denne form for gennemsnitsberegning blev anvendt af mange fabrikanter.

(7)

I sit svar til Kommissionen meddelte RINA, a) at modul B-certifikat nr. MED81802CS var blevet udstedt af RINA den 7. marts 2003, og at man efter at have modtaget en erklæring fra fabrikanten om, at der ikke var foretaget ændringer af det godkendte udstyr, havde fornyet certifikatet og erstattet det med modul B-certifikat nr. MED094008CS/002, b) at dette certifikat derpå var blevet inddraget den 14. april 2011 efter fabrikantens anmodning, da redningsvestelysene af modellen Asteria var blevet erstattet af modellen Asteria LED, som der var blevet udstedt et certifikat for den samme dag, c) at de ikke havde anfægtet resultaterne af de prøvninger, som BSH havde udført, d) at den italienske regering efterfølgende i samarbejde med RINA havde iværksat en undersøgelse med henblik på at kunne træffe de nødvendige foranstaltninger, e) at lysene burde trækkes tilbage fra markedet, hvis de skulle vise sig at være defekte, og f) at de ville tage endeligt stilling, når de havde set, hvilke foranstaltninger den italienske administration ville træffe.

(8)

På Kommissionens henvendelse svarede den italienske administration, a) at man principielt var enig i, at en manglende overholdelse af kravene ikke var acceptabel, b) at man som foreløbig aftale og holdning i princippet ville acceptere resultaterne af de prøvninger, som BSH havde foretaget, c) at en anmodning om at trække de identificerede partier tilbage fra det europæiske marked ville blive betragtet som rimelig, og d) at man ville informere Kommissionen om sin endelige stillingtagen og dermed forbundne beslutning, når al dokumentation var indsamlet.

(9)

Den italienske administration meddelte i samme svar, at man havde holdt et møde med fabrikanten og det bemyndigede organ, hvor førstnævnte havde fremført, at udskiftningen af pæren ikke havde påvirket lysets styrke væsentligt, og hvor førstnævnte havde fastholdt de argumenter, som Kommissionen allerede havde modtaget, og som er angivet i betragtning 6. Ved dette møde blev der opnået enighed om en handlingsplan, som foreskrev, a) at der skulle foretages en teknisk vurdering af udskiftningen af pæren, b) at partier, der ikke overholdt kravene (udover parti nr. 32210805), skulle opspores og identificeres, c) at der skulle fremlægges dokumentation for de iværksatte foranstaltninger med henblik på at trække varerne tilbage, og d) at produktionen af redningsvestelysene skulle ophøre. Kommissionen konstaterede, at der ikke var nogen præcise oplysninger om, hvem der skulle stå for at gennemføre denne handlingsplan, eller om produktionen af redningsvestelysene reelt ville ophøre eller blot blive suspenderet, indtil resultaterne af handlingsplanen forelå.

(10)

Kommissionen bad BSH om deres holdning til de fremsatte bemærkninger. I sit svar fremførte BSH: a) at det ikke var korrekt, at alle redningsvestelys havde det samme problem med at nå en lysstyrke på 75 cd, da prøveeksemplarer fra fire andre modeller havde bestået prøvningerne, b) at det ikke var relevant, at den krævede lysstyrke blev nået som gennemsnit, da flere af de gældende krav ikke blev overholdt, c) at fabrikanten ikke havde angivet den nøjagtige dato for udskiftningen af pæren på trods af BSH's gentagne anmodninger om oplysninger fra fabrikanten, d) at RINA havde bekræftet, at de ikke var blevet informeret om udskiftningen af pæren, e) at det efter denne udskiftning igen burde have været kontrolleret af bemyndigede organ, om prøvningsstandardens krav blev overholdt, og f) at prøvningsresultaterne viste, at minimumskravene til lysstyrken stadig ikke blev overholdt efter udskiftning af pæren. BSH konkluderede, at fabrikantens og det bemyndigede organs bemærkninger ikke var nok til at ændre den oprindelige vurdering, og at begrundelserne for at tilbagekalde produktet efter deres opfattelse stadig var relevante.

(11)

I sin anden meddelelse til Kommissionen indsendte den italienske administration en prøvningsrapport, som den havde modtaget fra fabrikanten, og som indeholdt resultaterne af yderligere prøvninger af prøveeksemplarer af redningsvestelys af typen Asteria, som var udført af laboratoriet for fotometrik og belysningsteknik under det nationale forskningscenter i Firenze. Ifølge den italienske administration viste resultaterne betydeligt større lysstyrke end minimumskravet på 0,75 cd, uden at alle områder dog var tilfredsstillende dækket. De italienske myndigheder bekræftede således BSH's resultater og ville derfor ikke rejse indvendinger, såfremt produktet blev tilbagekaldt fra det europæiske marked.

(12)

BSH havde fulgt et markedsovervågningsprogram for redningsvestelys, som var i overensstemmelse med artikel 12 i direktiv 96/98/EF.

(13)

Fabrikanten var blevet informeret om resultaterne af de ovennævnte prøvninger og havde af BSH fået mulighed for at fremsætte bemærkninger og forsvare sig, inden denne myndighed traf foranstaltninger angående det pågældende produkt. Også det bemyndigede organ var blevet informeret og havde af BSH fået mulighed for at fremsætte sine bemærkninger.

(14)

Der er intet i de oplysninger og beviser, der er tilgængelige for Kommissionen, der drager de prøvninger, som BSH har foretaget, i tvivl, og prøvningerne bestrides ikke af parterne. Resultaterne blev tværtimod efterfølgende bekræftet af de prøvninger, som de italienske myndigheder foretog.

(15)

Både de italienske myndigheder og det bemyndigede organ var enige i, at de tyske myndigheders foranstaltning, dvs. tilbagekaldelse af redningsvestelysene fra de nævnte partier fra det tyske marked, var rimelig. Derudover var de italienske myndigheder enige i, at det var hensigtsmæssigt med en mere omfattende tilbagekaldelse.

(16)

I henhold til afsnit 6 i første del af bilag B til direktiv 96/98/EF (EF-typeafprøvning — modul B) skal fabrikanten underrette det bemyndigede organ, som opbevarer den tekniske dokumentation vedrørende EF-typeafprøvningen, om enhver ændring af det godkendte produkt; produktet skal godkendes på ny, hvis ændringerne kan påvirke overensstemmelsen med kravene eller de foreskrevne betingelser for anvendelse af produktet. Når en del af produktet udskiftes, vil dette kun kunne betragtes som en ændring af produktet, når den anvendte løsdels specifikationer ikke stemmer nøjagtigt overens med beskrivelsen af den udskiftede del i den tekniske dokumentation, der bruges til typeafprøvning. Kun i et sådant tilfælde eller i tvivlstilfælde har fabrikanten pligt til at underrette det bemyndigede organ.

(17)

I den aktuelle sag har Kommissionen fået følgende tekniske oplysninger om pærerne i redningsvestelysene: a) i den tekniske dokumentation angående EF-typegodkendelsesattesten blev pærerne beskrevet som havende en spænding på 4 volt og en strømstyrke på 300 milliampere, b) pærerne fra de prøveeksemplarer, der blev taget fra parti nr. 32210805, var fremstillet af Philips og mærket med »4,8V 300mA« (dvs. 4,8 volt, 300 milliampere), c) Walter Schrickel GmbH havde fremstillet pærerne, der blev taget fra parti nr. 15202001 (hvilket fabrikanten havde oplyst BSH om), og de var mærket med »4VO3W« (dvs. 4 volt, 3 watt, som svarer til 750 milliampere). Det kan ud fra disse oplysninger konkluderes, at hverken pærerne i redningsvestelysene fra parti nr. 32210805 eller parti nr. 15202001 rent faktisk levede op til specifikationerne for den godkendte type, og at dette kan påvirke lysenes ydeevne. Det bør også bemærkes, at fabrikanten aldrig oplyste dette forhold til det bemyndigede organ. Ifølge de oplysninger, som fabrikanten gav BSH, var udskiftningspæren blevet brugt første gang i parti nr. 32210805, som blev leveret til BSH den 27. juli 2009. BSH kunne imidlertid fastslå, at Philips havde fremstillet pærerne i redningsvestelysene, der var blevet taget fra dette parti. Derfor er det en rimelig antagelse, at udskiftningen af pæren må have fundet sted på et ukendt tidspunkt under produktionen af parti nr. 32210805, og at det ikke skete tidligere end juli 2009.

(18)

I henhold til punkt 6 i afsnittet »EF-typeafprøvning (Modul B)« i bilag B til ovennævnte direktiv burde fabrikanten derfor have underrettet det bemyndigede organ med henblik på at få en ny godkendelse af de redningsvestelys, hvori der skulle monteres en pære, som ikke overholdt den oprindelige types specifikationer. Fabrikantens argument om, at de ændrede pærer, som blev anvendt, var blevet prøvet og godkendt i deres certificerede laboratorium, kan ikke godtages, da fabrikanten ikke er et bemyndiget organ, der er behørigt certificeret til at udføre overensstemmelsesvurderinger i henhold til direktivet. Den nævnte prøvning resulterede derfor ikke i, at der blev udstedt en ny typegodkendelsesattest.

(19)

Med hensyn til de prøvede lys' ydeevne kan fabrikantens argument om, at den gennemsnitlige lysstyrke var mere end 0,75 cd, at lyskilden bevægede sig i vandet, og at den gennemsnitlige lysstyrke derfor kunne betragtes som et tilfredsstillende resultat, heller ikke godtages. De ovennævnte krav til ydeevnen foreskriver specifikt, at den krævede lysstyrke ikke skal nås i gennemsnit, men derimod i alle retninger af den øvre hemisfære. Udtalelsen om, at gennemsnitsberegning af lysstyrke bruges af alle fabrikanter, er ikke relevant med hensyn til at fastslå, om de nævnte krav opfyldes. Den understøttes derudover ikke af resultaterne af de tyske myndigheders prøvninger af 4 andre redningsvestelys fra andre modeller.

(20)

På baggrund af ovenstående overvejelser og det bevismateriale, der er blevet forelagt Kommissionen, er det rimeligt at konkludere, at redningsvestelys af modellen Asteria produceret af Elettronica S.r.l., som er en del af parti nr. 32210805 og nr. 15202001, ikke overholder de gældende krav for denne type udstyr. Det kan yderligere konkluderes, at en ukendt andel af redningsvestelysene med typegodkendelsescertifikat nr. MED094008CS/002 og nr. MED81802CS ikke er i overensstemmelse med den godkendte type, fordi der er monteret en pære, som ikke overholder de relevante specifikationer. Dette gælder uanset parti eller produktionsdato. Det vides ikke i hvilke partier udover de nævnte, der er monteret sådanne pærer.

(21)

Redningsvestelysene er et vigtigt sikkerhedsudstyr, som bruges i nødsituationer. Lysstyrken i disse lys kan være af afgørende betydning. Det gælder især, når nødlidende personer skal lokaliseres i skumring eller mørke. Hvis lysstyrken er for lav, kan det gøre lokaliseringen meget vanskelig. Det er derfor, der er fastsat minimumskrav, og nødlidende personer, reddere og søfarende bør kunne have tillid til, at disse krav er opfyldt.

(22)

Kommissionen konstaterer, a) at tilbagekaldelsen af produktet kun vedrørte det tyske marked, b) at det ikke vides, til hvilke skibe under hvilke flag produkterne er blevet videresendt, og c) at typegodkendelsesattesterne for produktet ifølge RINA blev trukket tilbage den 14. april 2011.

(23)

I denne specifikke sag er det ikke nødvendigt, at tilbagekaldelsen begrænses til det øjeblik, hvor der er truffet foranstaltninger, der sikrer, at lysene opfylder gældende krav og kan markedsføres igen, eftersom modellen Asteria allerede er blevet erstattet af en anden model —

VEDTAGET DENNE UDTALELSE:

1.

De foreløbige foranstaltninger, som den tyske regering har anmeldt til Kommissionen ved brev af 25. marts 2011 vedrørende redningsvestelys af modellen Asteria fremstillet af Sic Divisione Elettronica S.r.l. i Republikken Italien, som hører til parti nr. 32210805 eller er blevet markedsført på det tyske marked siden juli 2009, herunder parti nr. 15202001, er fyldestgørende og står i et rimeligt forhold til målet om at beskytte sikkerheden til søs og er derfor berettigede. Kommissionen anbefaler, at medlemsstaterne sørger for, at redningsvestelysene af den nævnte model, der tilhører nævnte partier eller er blevet markedsført på deres markeder siden juli 2009, fjernes fra deres markeder.

2.

Kommissionen anbefaler, at medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at fjerne redningsvestelys af nævnte model fra skibe, der sejler under deres flag, og får dem erstattet af andre redningsvestelys, som opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, i direktiv 96/98/EF.

3.

Kommissionen anbefaler, at medlemsstaterne og det bemyndigede organ RINA træffer de nødvendige foranstaltninger for at kontrollere, at redningsvestelys af modellen Asteria, der er fremstillet af Sic Divisione Elettronica S.r.l., udover dem, der er nævnt i punkt 1-3, overholder kravene i artikel 5, stk. 1, i direktiv 96/98/EF.

4.

Medlemsstaterne bør snarest muligt give Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelelse om, hvilke foranstaltninger de træffer i anledning af denne udtalelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2012.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EFT L 46 af 17.2.1997, s. 25.