7.11.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 339/3


STANOVISKO KOMISE

ze dne 6. listopadu 2012

k prozatímním opatřením přijatým vládou Německa v souvislosti se světly na záchranné vesty typu Asteria vyrobenými společností Sic Divisione Elettronica S.r.l. v Italské republice

(Text s významem pro EHP)

2012/C 339/02

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení (1), a zejména na článek 13 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle přílohy A.1 výše uvedené směrnice jsou příslušné požadavky na výkon a konstrukci světel na záchranné vesty stanoveny v rezoluci MSC.48(66) (předpis LSA) Mezinárodní námořní organizace (IMO) a příslušné zkušební normy pro uvedené zařízení v rezoluci IMO MSC.81(70).

(2)

Dopisem ze dne 10. března 2011 německý Spolkový úřad pro námořní dopravu a hydrografii, dále jen „BSH“, informoval Komisi o prozatímních opatřeních, která přijal v souvislosti se světly na záchranné vesty typu Asteria (dále jen „světla na záchranné vesty“) vyrobenými společností Sic Divisione Elettronica S.r.l. v Italské republice (dále jen „výrobce“), s tím, že světla na záchranné vesty šarže č. 32210805 a všechna světla uvedená na trh od července 2009, byla z německého trhu stažena, protože nebyla v souladu s ustanoveními čl. 5 odst. 1 směrnice 96/98/ES.

(3)

K dopisu byla připojena podrobná zpráva o dohledu nad trhem ze dne 2. března 2011 a kopie následujících dokumentů: a) certifikátu ES o přezkoušení typu (modul B) pro světla na záchranné vesty č. MED094008CS/002, vystaveného dne 3. března 2008 oznámeným subjektem RINA a platného do 2. března 2013; b) certifikátu o zabezpečení jakosti (modul D) pro světla na záchranné vesty č. MED068209TA/005, vystaveného dne 6. listopadu 2009 oznámeným subjektem společností RINA a platného do 5. listopadu 2012; c) certifikátu o zabezpečení jakosti (modul D) pro světla na záchranné vesty č. MED068209TA/003A, vystaveného dne 3. března 2008 oznámeným subjektem RINA a platného do 20. října 2009; d) prohlášení o shodě pro světla na záchranné vesty šarže č. 32210805, vydaného 13. července 2010.

(4)

Prozatímní opatření byla zavedena poté, co a) bylo během zkoušek provedených úřadem BSH v rámci programu dohledu nad trhem zjištěno, že světla na záchranné vesty šarže č. 32210805 nesplňují výše uvedené platné požadavky; b) typ žárovky používaný u světel na záchranné vesty byl od července 2009 bez dalšího schválení změněn; c) další zkoušky čtyř vzorků odebraných z šarže č. 15202001 a doručených úřadu BSH 6. července 2010 ukázaly, že ani tyto vzorky nesplňují příslušné požadavky na svítivost. Úřad BSH konkrétně uvedl, že byly vyzkoušeny dva vzorky z šarže č. 32210805 s cílem ověřit soulad s požadavky uvedenými v oddílu 2.2.3.1.1 výše zmíněné rezoluce IMO MSC.48(66), podle kterých musí mít každé světlo na záchrannou vestu svítivost alespoň 0,75 kandely (cd) ve všech směrech horní polokoule. Zkoušky ukázaly, že při měření při okolní teplotě u jednoho vzorku nedosahoval světelný výkon požadované intenzity v pásmu 0° až 25°, zatímco u druhého nedosahovalo požadované minimální intenzity v pásmu 0° až 10° a jen částečně v pásmu 10° až 35°. Zkoušky provedené na čtyřech vzorcích odebraných z šarže č. 15202001 ukázaly, že a) při měření při okolní teplotě světelný výkon prvního vzorku dosahoval požadované intenzity pouze částečně v pásmu 0° až 20°, zatímco druhý vzorek požadavky splňoval; b) při měření při teplotě – 1 °C třetí a čtvrtý vzorek splňovaly požadované hodnoty pouze částečně v pásmu 0° až 30°. Co se týká změny typu žárovek, domnívá se úřad BSH, že by měla být považována za změnu schváleného výrobku, která podléhá dalšímu schválení, pokud by mohla mít dopad na soulad výrobku s požadavky nebo předepsanými podmínkami pro použití výrobku. Oznámený subjekt RINA měl být proto podle úřadu BSH informován, což se nestalo.

(5)

Po přijetí dopisu od úřadu BSH zahájila Komise konzultace s výrobcem, vládou Itálie coby oznamujícím členským státem a výše uvedeným oznámeným subjektem, který jménem Itálie vystavil dotčené certifikáty o přezkoušení typu (dále společně jen „strany“). Komise každé straně položila několik konkrétních otázek a vyzvala je, aby předložily jakékoliv další připomínky, jež uznají za vhodné.

(6)

V návaznosti na dotazy Komise výrobce uvedl, že: a) světla na záchranné vesty nebyla stažena z bezpečnostních důvodů, ale kvůli zachování dobrého jména, a že kroky úřadu BSH nepovažuje za spravedlivé; b) všechny žárovky, které používá, byly testovány a schváleny jeho akreditovanou laboratoří, a změna typu žárovky neznamenala žádný významný zásah do funkčnosti světel; c) zkoušky provedené úřadem BSH nezpochybňuje; d) světla na záchranné vesty by neohrozila zdraví a/nebo bezpečnost posádek ani pasažérů, neboť jejich svítivost byla v průměru vyšší než 0,75 cd a zjištěnou nižší svítivost v určitých pásmech by vyrovnala naopak nadprůměrná svítivost v jiných pásmech, což by bylo v pořádku, protože lidé v moři nejsou nehybní, ale pohybují se; e) tuto koncepci průměrných hodnot uplatňuje řada výrobců.

(7)

Společnost RINA Komisi odpověděla, že a) certifikát modulu B č. MED81802CS vydala 7. března 2003 a poté, co od výrobce obdržela prohlášení, že u schváleného zařízení nebyly provedeny žádné změny, tento certifikát obnovila a nahradila jej certifikátem modulu B č. MED094008CS/002; b) uvedený certifikát byl následně dne 14. dubna 2011 na žádost výrobce zrušen, neboť typ světel na záchranné vesty Asteria byl nahrazen typem Asteria LED, pro který byl tentýž den vydán jiný certifikát; c) výsledky zkoušek provedených úřadem BSH nezpochybnila; d) v návaznosti na informace úřadu BSH podnikla italská vláda ve spolupráci se společností RINA šetření za účelem přijetí odpovídajících opatření; e) pokud by bylo shledáno, že jsou světla vadná, měla by být stažena z trhu; f) své konečné stanovisko bude moci formulovat poté, co zváží kroky podniknuté italskými orgány.

(8)

Italské orgány na žádost Komise odpověděly, že a) v zásadě souhlasí, že je nepřijatelné, aby výrobek nesplňoval předepsané požadavky; b) jakožto předběžnou dohodu a stanovisko by v zásadě přijaly výsledky zkoušek provedených úřadem BSH; c) výzvu ke stažení příslušných šarží z evropského trhu by považovaly za přiměřenou; d) oznámí Komisi své závěry a příslušné rozhodnutí, jakmile shromáždí všechny podklady.

(9)

V rámci své odpovědi italské orgány rovněž uvedly, že svolaly jednání s výrobcem a oznámeným subjektem, na němž výrobce prohlásil, že změna žárovky neměla významný dopad na svítivost světla, a trval na argumentech, které již byly předloženy Komisi a jež jsou uvedeny výše v 6. bodě odůvodnění. Během jednání se zúčastněné strany dohodly na akčním plánu, který zahrnoval a) technické posouzení změny typu žárovky; b) vyhledání a identifikaci dalších nevyhovujících šarží kromě šarže č. 32210805; c) doložení opatření přijatých za účelem stažení vadných šarží; d) zastavení výroby světel na záchranné vesty. Komise zaznamenala, že nebylo přesně stanoveno, kdo bude za provedení akčního plánu odpovídat ani zda bude výroba světel na záchranné vesty fakticky ukončena, nebo pouze pozastavena do doby, kdy budou k dispozici výsledky akčního plánu.

(10)

Komise požádala úřad BSH, aby se k obdrženým připomínkám vyjádřil. Úřad BSH ve své odpovědi uvedl, že: a) není pravda, že všechna světla na záchranné vesty mají stejný problém dosáhnout svítivosti 0,75 cd, neboť vzorky čtyř jiných typů ve zkouškách uspěly; b) skutečnost, že požadavek na intenzitu svítivosti byl splněn pouze v průměru, není relevantní, neboť některé z předepsaných požadavků nebyly splněny; c) výrobce neoznámil přesné datum změny typu žárovky, přestože o to byl úřadem BSH opakovaně žádán; d) společnost RINA potvrdila, že o změně typu žárovky nebyla informována; e) po této změně mělo být oznámeným subjektem znovu zkontrolováno, zda byly splněny požadavky zkušební normy; f) výsledky zkoušek ukázaly, že požadavky na minimální svítivost nebyly splněny ani po změně typu žárovky. Úřad BSH dospěl k závěru, že připomínky vznesené výrobcem a oznámeným subjektem si nevyžádají žádné změny v původním posouzení a že důvody pro stažení výrobku podle úřadu BSH stále platí.

(11)

Italské orgány zaslaly Komisi druhou zprávu s protokolem o provedení zkoušky, který obdržely od výrobce a který obsahoval výsledky dalších zkoušek vzorků světel na záchranné vesty typu Asteria realizovaných Laboratoří fotometrie a světelné techniky Národního výzkumného střediska ve Firenze. Podle italských orgánů výsledky odhalily výrazně větší svítivost, než je požadovaných 0,75 cd, nebylo však dosaženo povinného pokrytí celého pásma. V souladu s tím italské orgány potvrdily přesnost měření uskutečněných úřadem BSH a neměly by proto námitky, pokud by měl být výrobek stažen z evropského trhu.

(12)

Úřad BSH postupoval v rámci programu dohledu nad trhem pro světla na záchranné vesty v souladu s článkem 12 směrnice 96/98/ES.

(13)

Úřad BSH výrobce informoval o výsledcích výše uvedených zkoušek a dal mu možnost předložit své připomínky a hájit se před tím, než úřad v souvislosti s dotčeným výrobkem přijme případná opatření. Podobně BSH informoval také oznámený subjekt a poskytl mu možnost předložit své připomínky.

(14)

Informace a důkazy, které má Komise k dispozici, neobsahují nic, co by představovalo důvod ke zpochybnění zkoušek, které provedl úřad BSH a proti kterým žádná ze zúčastněných stran nevznesla námitky. Zkoušky, které následně provedly italské orány, naopak jejich výsledky potvrdily.

(15)

Jak italské orgány, tak oznámený subjekt souhlasily, že opatření německých orgánů, zejména stažení světel na záchranné vesty dané šarže z německého trhu, bylo přiměřené. Italské orgány kromě toho souhlasily, že i stažení většího rozsahu by bylo přiměřené.

(16)

Podle bodu 6 prvního oddílu přílohy B směrnice 96/98/ES (ES přezkoušení typu – modul B) výrobce informuje oznámený subjekt, u kterého je k dispozici technická dokumentace týkající se certifikátu ES o přezkoušení typu, o všech změnách schváleného výrobku, které podléhají dodatečnému schválení, jestliže tyto změny mohou ovlivnit shodu se základními požadavky nebo s podmínkami předepsanými pro jeho používání. Náhradu části výrobku lze považovat za změnu výrobku, jestliže se specifikace náhradní části neshodují s přesným popisem nahrazené části podle technické dokumentace pro přezkoušení typu. Pouze v takovém případě, nebo existují-li pochybnosti, vzniká povinnost výrobce informovat oznámený subjekt.

(17)

V daném případě byly Komisi v souvislosti s žárovkami ve světlech na záchranné vesty poskytnuty tyto technické údaje: a) v technické dokumentaci k certifikátu ES o schválení typu bylo v popise žárovek uvedeno 4 volty, 300 miliampérů; b) žárovky u vzorků odebraných z šarže č. 32210805 byly vyrobeny společností Philips a označeny údajem „4,8 V 300 mA“ (tj. 4,8 voltů, 300 miliampérů); c) žárovky u vzorků odebraných z šarže č. 15202001 byly vyrobeny společností Walter Schrickel GmbH (podle sdělení výrobce úřadu BSH) a označeny údajem „4VO3W“ (tj. 4 volty, 3 watty, což odpovídá 750 miliampérům). Z těchto informací jasně vyplývá, že žárovky ve světlech na záchranné vesty odebraných z šarže č. 32210805 ani žárovky ve světlech na záchranné vesty odebraných z šarže č. 15202001 ve skutečnosti neodpovídaly specifikacím schváleného typu a že tím může být ovlivněn výkon světel. Je také třeba podotknout, že výrobce tuto skutečnost nikdy neoznámil oznámenému subjektu. Podle informací, které výrobce poskytl úřadu BSH, byly nové žárovky poprvé použity u světel šarže č. 32210805, která úřad BSH obdržel dne 27. července 2009. Úřad BSH však zjistil, že žárovky u vzorků světel na záchranné vesty odebraných z této šarže byly vyrobeny společností Philips. Lze proto důvodně předpokládat, že typ žárovek byl změněn v neznámý okamžik během výroby šarže č. 32210805, a to nejdříve v červenci 2009.

(18)

Podle bodu 6 oddílu ES přezkoušení typu – modul B přílohy B výše uvedené směrnice měl výrobce informovat oznámený subjekt za účelem získání nového schválení světel na záchranné vesty, u nichž měla být použita žárovka, která neodpovídala specifikacím původního typu. Argument výrobce, že nové žárovky, které použil, byly vyzkoušeny a schváleny jeho akreditovanou laboratoří, nelze přijmout, neboť se nejedná o oznámený subjekt řádně oprávněný provádět posouzení shody podle uvedené směrnice, a na základě těchto zkoušek proto nebyl vystaven nový certifikát o přezkoušení typu.

(19)

Pokud jde o výkon zkoušených světel, nelze uznat ani argument výrobce, podle něhož byla průměrná svítivost vyšší než 0,75 cd, a jelikož se zdroj světla ve vodě pohybuje, lze průměrnou svítivost považovat za uspokojivý výsledek. Výše zmíněné požadavky na výkon výslovně uvádějí, že požadované svítivosti musí být dosaženo nikoliv v průměru, ale ve všech směrech horní polokoule. Tvrzení, že měření průměrné svítivosti používají všichni výrobci, je pro určení souladu s danými požadavky irelevantní, a navíc mu neodpovídají výsledky zkoušek provedených německými orgány u dalších čtyř světel na záchranné vesty jiných typů.

(20)

Na základě výše uvedených úvah a důkazů předložených Komisi lze oprávněně učinit závěr, že světla na záchranné vesty typu Asteria vyrobená společností Sic Divisione Elettronica S.r.l. šarže č. 32210805 a č. 15202001 neodpovídají platným požadavkům na tento druh zařízení. Dále je nutné vyvodit závěr, že neznámá část světel na záchranné vesty neurčené šarže či data výroby, k nimž byly vystaveny certifikáty o přezkoušení typu č. MED094008CS/002 a č. MED81802CS, neodpovídá danému typu, neboť u ní byl použit typ žárovky, která nesplňuje příslušné požadavky. Není známo, u kterých šarží kromě výše uvedených byly tyto žárovky použity.

(21)

Světla na záchranné vesty jsou důležitým bezpečnostním zařízením používaným v nouzových situacích. Jejich svítivost může mít zásadní význam. To platí zejména v případech, kdy je třeba osoby, které se ocitly v tísni, hledat za soumraku nebo ve tmě. Příliš nízká svítivost může jejich nalezení znemožnit. Proto byly stanoveny minimální požadavky a osoby v tísni, záchranáři a námořníci by se měli moci spolehnout, že tyto požadavky byly splněny.

(22)

Komise bere na vědomí, že a) stažení výrobků se týkalo pouze německého trhu; b) není známo, na jaké lodi byly výrobky rozšířeny a pod jakými vlajkami tyto lodě plují; c) certifikáty o schválení typu výrobku byly podle informací společnosti RINA zrušeny ke dni 14. dubna 2011.

(23)

Stažení z trhu nemusí v tomto konkrétním případě trvat pouze do okamžiku, kdy budou přijata opatření, která uvedou světla do souladu s příslušnými požadavky, a kdy světla budou moci být znovu uváděna na trh, protože typ Asteria byl již nahrazen jiným typem,

PŘIJALA TOTO STANOVISKO:

1.

Prozatímní opatření oznámená Komisi německou vládou dopisem ze dne 25. března 2011 v souvislosti se světly na záchranné vesty typu Asteria šarže č. 32210805, vyrobenými společností Sic Divisione Elettronica S.r.l. v Italské republice, nebo uvedenými na německý trh v červenci 2009 nebo později, včetně šarže č. 15202001, jsou z hlediska ochrany námořní bezpečnosti dostatečná a přiměřená, a tudíž opodstatněná. Komise doporučuje členským státům, aby zajistily stažení světel na záchranné vesty daného typu a šarže nebo uvedených na příslušný trh v červenci 2009 nebo později ze svých trhů.

2.

Komise doporučuje členským státům, aby přijaly veškerá nezbytná opatření za účelem odstranění uvedených světel na záchranné vesty z lodí plujících pod jejich vlajkou a aby zajistily jejich nahrazení jinými světly na záchranné vesty, která splňují požadavky čl. 5 odst. 1 směrnice 96/98/ES.

3.

Komise doporučuje členským státům a oznámenému subjektu RINA, aby přijaly nezbytná opatření s cílem ověřit, zda ostatní světla na záchranné vesty typu Asteria vyrobená společností Sic Divisione Elettronica S.r.l., která nejsou uvedena výše v odstavci 1 až 3, splňují požadavky čl. 5 odst. 1 směrnice 96/98/ES.

4.

Členské státy by měly co nejdříve informovat Komisi a ostatní členské státy o veškerých opatřeních přijatých na základě tohoto stanoviska.

V Bruselu dne 6. listopadu 2012.

Za Komisi

Siim KALLAS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 25.