15.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 12/678


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. november 2007

om vedtagelse af listen over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det pannoniske biogeografiske område i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF

(meddelt under nummer K(2007) 5404)

(2008/26/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (1), særlig artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det pannoniske biogeografiske område, der er nævnt i artikel 1, litra c), nr. iii), i direktiv 92/43/EØF, omfatter dele af Tjekkiets, Rumæniens og Slovakiets territorier samt Ungarns territorium, som specificeret i det biogeografiske kort, som udvalget nedsat ved direktivets artikel 20 (i det følgende benævnt »Habitatudvalget«) godkendte den 20. april 2005.

(2)

Denne beslutning dækker ikke territoriet i Rumænien, der tiltrådte Den Europæiske Union i 2007. Rumænien begyndte at foreslå Kommissionen lokaliteter efter sin tiltrædelse. Det har derfor endnu ikke været muligt at medtage oplysningerne fra Rumænien i denne foreløbige liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning, jf. direktiv 92/43/EØF.

(3)

Det er endvidere nødvendigt at gøre videre fremskridt med etableringen af Natura 2000-nettet, der blev påbegyndt i 1995, og som er en væsentlig faktor for beskyttelsen af biodiversiteten i Fællesskabet.

(4)

For det pannoniske biogeografiske område har Tjekkiet, Ungarn og Slovakiet mellem maj 2004 og september 2006 i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i direktiv 92/43/EØF sendt Kommissionen lister over lokaliteter, der foreslås som lokaliteter af fællesskabsbetydning, jf. samme direktivs artikel 1.

(5)

Listerne over de foreslåede lokaliteter var ledsaget af oplysninger om hver lokalitet indgivet på den formular, som er fastlagt ved Kommissionens beslutning 97/266/EF af 18. december 1996 om en formular for oplysninger vedrørende foreslåede Natura 2000-lokaliteter (2).

(6)

Disse oplysninger omfatter den seneste og endelige udgave af et kort over den lokalitet, den pågældende medlemsstat har foreslået, lokalitetens navn, beliggenhed og udstrækning samt oplysninger fremkommet ved anvendelse af kriterierne i bilag III til direktiv 92/43/EØF.

(7)

Kommissionen har i forståelse med de enkelte medlemsstater opstillet et udkast til en liste, som også indeholder lokaliteter med prioriterede naturtyper eller prioriterede arter, og der bør på grundlag af dette udkast vedtages en liste over lokaliteter, der er udvalgt som lokaliteter af fællesskabsbetydning.

(8)

Kendskabet til forekomsten og fordelingen af naturtyperne og arterne bliver stadig bedre som følge af den overvågning, der finder sted i medfør af artikel 11 i direktiv 92/43/EØF. Lokaliteterne på fællesskabsniveau er derfor vurderet og udvalgt på grundlag af de bedste tilgængelige oplysninger.

(9)

De lokaliteter, som de pågældende medlemsstater har foreslået, er imidlertid ikke tilstrækkelige til at opfylde kravene i direktiv 92/43/EØF, hvad visse naturtyper og arter angår. For de arter og naturtyper kan det derfor ikke konkluderes, at nettet er fuldstændigt. Når der tages hensyn til den tid, der går, inden oplysningerne modtages og enighed opnås med medlemsstaterne, er det nødvendigt at vedtage en foreløbig liste over lokaliteter, der skal revideres i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 92/43/EØF.

(10)

Da der fortsat ikke er tilstrækkeligt kendskab til forekomsten og fordelingen af nogle naturtyper i direktivets bilag I og arter i dets bilag II, bør det ikke konkluderes, om nettet er tilstrækkeligt eller ej for dem. Den foreløbige liste bør om nødvendigt revideres i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 92/43/EØF.

(11)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Habitatudvalget —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Listen i bilaget til denne beslutning er den foreløbige liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det pannoniske biogeografiske område, som omhandlet i artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i direktiv 92/43/EØF.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. november 2007.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7. Senest ændret ved direktiv 2006/105/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 368).

(2)  EFT L 107 af 24.4.1997, s. 1.


BILAG

Foreløbig liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det pannoniske biogeografiske område

Hver enkelt lokalitet af fællesskabsbetydning (LAF) er fastlagt på grundlag af oplysningerne i formularen Natura 2000, herunder det tilsvarende kort. Disse oplysninger er indgivet af de kompetente nationale myndigheder i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 92/43/EØF.

Tabellen nedenfor indeholder følgende oplysninger:

A

:

kode for den pågældende LAF bestående af ni bogstaver, hvoraf de to første er medlemsstatens ISO-kode

B

:

LAF’s navn

C

:

* = tilstedeværelse i den pågældende LAF af mindst en prioriteret natur- og/eller artstype i den betydning, der benyttes i artikel 1 i direktiv 92/43/EØF

D

:

LAF’s areal i ha eller længde i km

E

:

LAF’s geografiske beliggenhed (længde- og breddegrad).

Alle oplysningerne i Fællesskabets liste nedenfor bygger på oplysninger, der er foreslået, fremsendt og godkendt af Tjekkiet, Ungarn og Slovakiet.

A

B

C

D

E

LAF-kode

Navn på LAF

*

LAF’s areal

(ha)

LAF’s længde

(km)

LAF's geografiske beliggenhed

 

 

 

 

 

Længdegrad

Breddegrad

CZ0620024

Váté písky

*

63,432

0

E 17 15

N 48 55

CZ0620027

Vracovská doubrava

 

23,8011

0

E 17 13

N 48 57

CZ0620031

Slanisko Dobré Pole

*

3,696

0

E 16 31

N 48 49

CZ0620037

Sivický les

*

236,5505

0

E 16 46

N 49 13

CZ0620048

Skalky u Sedlece

*

67,0327

0

E 16 40

N 48 46

CZ0620049

Paví kopec

*

2,5772

0

E 16 41

N 48 45

CZ0620051

Šlapanické slepence

*

8,3224

0

E 16 43

N 49 10

CZ0620055

Vrbický hájek

*

115,3909

0

E 16 54

N 48 54

CZ0620056

Výrovické kopce

 

10,6431

0

E 16 7

N 48 55

CZ0620073

Bzenecká střelnice

 

28,7441

0

E 17 16

N 48 57

CZ0620076

Zřídla u Nesvačilky

*

4,6784

0

E 16 46

N 49 4

CZ0620078

Jezero

 

9,5448

0

E 17 10

N 48 57

CZ0620084

Vranovická a Plačkův les

*

293,507

0

E 16 36

N 48 56

CZ0620103

Věteřovská vrchovina

*

496,3278

0

E 17 2

N 49 1

CZ0620147

Miroslavské kopce

*

31,8564

0

E 16 18

N 48 55

CZ0620154

Načeratický kopec

 

130,551

0

E 16 5

N 48 49

CZ0620158

Rumunská bažantnice

*

92,2

 

E 16 41

N 49 1

CZ0620162

Ječmeniště

*

62,922

0

E 16 8

N 48 45

CZ0620169

Ochůzky-Nedánov

*

472,312

0

E 16 50

N 48 59

CZ0620177

Kapánsko

*

706,2934

0

E 17 0

N 48 52

CZ0620181

Valtrovický luh

*

66,921

0

E 16 13

N 48 47

CZ0620187

Slanisko Novosedly

*

2,085

0

E 16 29

N 48 50

CZ0622007

Horky u Milotic

 

18,8863

0

E 17 8

N 48 56

CZ0622009

Hovoranské louky

*

10,9897

0

E 16 58

N 48 57

CZ0622017

Louky pod Kumstátem

 

3,6325

0

E 16 55

N 48 59

CZ0622026

Trkmanské louky

 

19,0259

0

E 16 50

N 48 51

CZ0622037

Trkmanec-Rybníčky

 

34,6728

0

E 16 50

N 48 51

CZ0622167

Žebětín

 

1,4463

0

E 16 26

N 49 4

CZ0622168

Mušenice

 

14,4484

0

E 16 56

N 49 7

CZ0622169

Na Kocourkách

 

3,3872

0

E 16 14

N 48 59

CZ0622181

Červené stráně

*

6,2238

0

E 16 25

N 49 4

CZ0622218

Dunajovické kopce

*

84,763

0

E 16 33

N 48 51

CZ0622219

Zápověď u Karlína

 

1,9734

0

E 16 58

N 48 58

CZ0622220

Bílá hora

 

1,7868

0

E 16 39

N 49 11

CZ0622221

Štěpánovský lom

 

1,0777

0

E 16 19

N 48 57

CZ0622223

U kapličky

 

4,2317

0

E 16 15

N 48 57

CZ0622224

U Michálka

 

1,0267

0

E 16 21

N 48 59

CZ0623003

Břeclav — kaple u nádraží

 

0,0445

0

E 16 53

N 48 45

CZ0623004

Břežanka a Břežanský rybník

 

20,419

0

E 16 19

N 48 52

CZ0623010

Hevlínské jezero

 

9,373

0

E 16 21

N 48 45

CZ0623011

Tasovický lom

 

11,0438

0

E 16 9

N 48 49

CZ0623016

Lednice — zámek

 

0,8044

0

E 16 48

N 48 48

CZ0623018

Milotice — letiště

 

26,9566

0

E 17 7

N 48 58

CZ0623019

Oleksovická mokřina

 

44,42

0

E 16 15

N 48 55

CZ0623021

Písečný rybník

 

43,7838

0

E 17 9

N 48 57

CZ0623022

Baštinský potok

 

9,4398

0

E 16 30

N 48 50

CZ0623025

Slavkovský zámecký park a aleje

*

21,2649

0

E 16 51

N 49 9

CZ0623026

Studánkový vrch

 

12,0783

0

E 16 43

N 48 47

CZ0623027

Šumické rybníky

 

49,0887

0

E 16 27

N 48 58

CZ0623030

Vrbovecký rybník

 

23,7939

0

E 16 8

N 48 47

CZ0623031

Vypálenky

 

80,2804

0

E 17 19

N 48 58

CZ0623032

Židlochovický zámecký park

*

23,0984

0

E 16 36

N 49 1

CZ0623033

Znojmo — hrad

 

0,1752

0

E 16 2

N 48 51

CZ0623034

Znojmo — Kostel Nalezení sv. kříže

 

0,1686

0

E 16 3

N 48 51

CZ0623035

Bílý kopec u Čejče

*

74,2733

0

E 16 59

N 48 55

CZ0623040

Hovoranský hájek

 

82,5564

0

E 17 1

N 48 56

CZ0623041

Jevišovka

 

20,0943

0

E 16 13

N 48 51

CZ0623045

Rendezvous

*

65,9134

0

E 16 47

N 48 44

CZ0623046

Travní dvůr

 

325,0128

0

E 16 26

N 48 47

CZ0623772

Božický mokřad

 

4,9068

0

E 16 17

N 48 50

CZ0623775

Bučovice — zámek

 

0,3213

0

E 17 0

N 49 8

CZ0623778

Emin zámeček

 

0,1186

0

E 16 21

N 48 49

CZ0623780

Jaroslavice — zámek

 

0,8164

0

E 16 14

N 48 45

CZ0623781

Klentnice — kostel svatého Jiří

 

0,0306

0

E 16 38

N 48 50

CZ0623782

Rybniční zámeček

 

0,0497

0

E 16 47

N 48 47

CZ0623788

Popice — fara

 

0,0341

0

E 16 0

N 48 49

CZ0623793

Úvalský rybník

 

12,565

0

E 16 42

N 48 44

CZ0623797

Strážnicko

 

218,9403

0

E 17 16

N 48 53

CZ0623798

Božické rybníky

 

57,4479

0

E 16 15

N 48 49

CZ0623799

Drnholecký luh

 

149,6311

0

E 16 28

N 48 50

CZ0623800

Knížecí les

 

12,33

 

E 16 38

N 48 59

CZ0623801

Přísnotický les

 

11,6003

0

E 16 37

N 49 0

CZ0623803

Bezručova alej

*

15,75

 

E 16 46

N 48 46

CZ0624020

Stránská skála

*

16,8015

0

E 16 40

N 49 11

CZ0624043

Stolová hora

*

77,1183

0

E 16 38

N 48 50

CZ0624060

Pouzdřanská step — Kolby

*

180,8096

0

E 16 38

N 48 56

CZ0624062

Černecký a Milonický hájek

*

204,0365

0

E 17 2

N 49 9

CZ0624064

Krumlovský les

*

1 945,5222

0

E 16 22

N 49 2

CZ0624068

Strážnická Morava

*

658,6114

0

E 17 16

N 48 54

CZ0624070

Hodonínská doubrava

*

3 029,0835

0

E 17 6

N 48 53

CZ0624071

Očov

*

292,2812

0

E 17 10

N 48 51

CZ0624096

Podyjí

*

6 273,13

 

E 15 53

N 48 51

CZ0624097

Šévy

*

8,0822

0

E 16 58

N 49 8

CZ0624098

Turold

 

17,4701

0

E 16 38

N 48 49

CZ0624099

Niva Dyje

*

3 249,0428

0

E 16 48

N 48 48

CZ0624100

Milovický les

*

2 443,2085

0

E 16 41

N 48 49

CZ0624101

Kuntínov

*

661,458

0

E 16 50

N 48 56

CZ0624102

Slanisko u Nesytu

*

9,7703

0

E 16 42

N 48 46

CZ0624103

Mušovský luh

*

557,4511

0

E 16 35

N 48 54

CZ0624104

Děvín

*

406,3195

0

E 16 38

N 48 52

CZ0624106

Tvořihrázský les

*

1 468,2272

0

E 16 6

N 48 54

CZ0624108

Zimarky

*

2,731

0

E 16 53

N 48 52

CZ0624112

Špice

*

4,2886

0

E 16 46

N 49 6

CZ0624114

Přední kout

*

692,8327

0

E 16 46

N 48 58

CZ0624115

Kamenný vrch u Kurdějova

*

103,6478

0

E 16 44

N 48 58

CZ0624116

Čejkovicke Špidláky

*

17,3453

0

E 16 57

N 48 55

CZ0624117

Na Adamcích

*

7,2338

0

E 17 0

N 49 0

CZ0624118

Skalky u Havraníků

 

15,5183

0

E 16 0

N 48 48

CZ0624119

Soutok — Podluží

*

9 718,1889

0

E 16 59

N 48 43

CZ0624234

Svatý kopeček u Mikulova

*

46,8923

0

E 16 39

N 48 48

CZ0723007

Čerťák

 

4,2366

0

E 17 26

N 49 4

CZ0723012

Insel

 

0,4518

0

E 17 23

N 49 1

CZ0723020

Údolí Okluky

 

17,1855

0

E 17 27

N 48 58

CZ0723024

Rochus

 

57,9347

0

E 17 29

N 49 4

CZ0724107

Nedakonický les

 

1 524,7909

0

E 17 24

N 49 1

CZ0724120

Kněžpolský les

*

521,1706

0

E 17 30

N 49 6

HUAN20001

Aggteleki-karszt és peremterületei

*

22 930

 

E 20 38

N 48 30

HUAN20002

Rakaca-völgy és oldalvölgyei

*

2 026

 

E 20 56

N 48 27

HUAN20003

Bódva-völgy és a Sas-patak-völgye

*

2 151

 

E 20 43

N 48 23

HUAN20004

Hernád-völgy és Sajóládi-erdő

*

4 639

 

E 21 5

N 48 16

HUAN20005

Szuha-völgy

*

929

 

E 20 32

N 48 20

HUAN20006

Sajó-völgy

*

1 902

 

E 20 43

N 48 13

HUBF20001

Keleti-Bakony

*

11 897

 

E 18 5

N 47 13

HUBF20002

Papod és Miklád

*

5 309

 

E 17 52

N 47 10

HUBF20003

Kab-hegy

*

8 093

 

E 17 39

N 47 2

HUBF20004

Agár-tető

*

5 135

 

E 17 30

N 46 57

HUBF20006

Tihanyi-félsziget

*

751

 

E 17 51

N 46 54

HUBF20007

Monostorapáti Fekete-hegy

*

1 811

 

E 17 35

N 46 55

HUBF20008

Csatár-hegy és Miklós Pál hegy

*

1 595

 

E 17 49

N 47 5

HUBF20009

Devecseri Széki-erdő

*

1 593

 

E 17 29

N 47 8

HUBF20011

Felső-Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő

*

4 213

 

E 17 24

N 47 1

HUBF20012

Sásdi-rét

*

396

 

E 17 35

N 46 52

HUBF20014

Pécselyi medence

*

868

 

E 17 45

N 46 57

HUBF20015

Marcal-medence

*

4 897

 

E 17 12

N 47 12

HUBF20016

Öreg-hegyi riviéra

*

1 209

 

E 17 46

N 46 54

HUBF20017

Kádártai dolomitmezők

*

814

 

E 17 59

N 47 7

HUBF20018

Megye-hegy

*

240

 

E 18 0

N 47 3

HUBF20020

Szent György hegy

*

73

 

E 17 26

N 46 50

HUBF20021

Péti-hegy

*

374

 

E 18 5

N 47 9

HUBF20022

Mogyorós-hegy

*

202

 

E 18 1

N 47 6

HUBF20023

Hajmáskéri Törökcsapás

*

910

 

E 18 3

N 47 8

HUBF20024

Berhidai löszvölgyek

*

108

 

E 18 8

N 47 5

HUBF20025

Badacsony

*

250

 

E 17 29

N 46 48

HUBF20026

Tótvázsonyi Bogaras

*

237

 

E 17 48

N 47 2

HUBF20027

Nemesvámosi Szár-hegy

*

57

 

E 17 49

N 47 3

HUBF20028

Tapolcai-medence

*

2 339

 

E 17 24

N 46 49

HUBF20029

Uzsai-erdő

*

2 717

 

E 17 20

N 46 55

HUBF20031

Szentkirályszabadja

 

494

 

E 17 58

N 47 4

HUBF20032

Balatonkenesei tátorjános

 

7

 

E 18 5

N 47 2

HUBF20033

Dörögdi-medence

*

900

 

E 17 33

N 47 0

HUBF20034

Balatonfüredi-erdő

*

3 485

 

E 17 53

N 46 59

HUBF20035

Keszthelyi-hegység

*

15 094

 

E 17 5

N 46 45

HUBF20037

Alsó-Zala-völgy

*

6 536

 

E 17 4

N 46 55

HUBF20039

Nyugat-Göcsej

*

4 555

 

E 16 31

N 46 48

HUBF20040

Vétyempuszta

*

4 259

 

E 16 36

N 46 33

HUBF20043

Mura mente

*

2 131

 

E 16 34

N 46 39

HUBF20044

Kerka mente

*

7 261

 

E 16 32

N 46 39

HUBF20045

Szévíz–Principális-csatorna

*

8 381

 

E 16 58

N 46 39

HUBF20046

Oltárc

*

9 833

 

E 16 51

N 46 32

HUBF20047

Felső-Zala-völgy

*

1 167

 

E 17 45

N 46 52

HUBF20048

Kebele

*

1 909

 

E 16 26

N 46 38

HUBF20049

Dél-zalai homokvidék (Nagykanizsa)

*

2 927

 

E 16 57

N 46 25

HUBF20050

Csörnyeberek (Zalakomár)

*

2 144

 

E 17 11

N 46 29

HUBF20052

Sárvíz-patak mente

*

1 163

 

E 16 52

N 46 55

HUBF20053

Zalaegerszegi Csácsi erdő

 

1 089

 

E 16 54

N 46 49

HUBF20054

Nagykapornaki-erdő

 

646

 

E 16 58

N 46 51

HUBF20055

Remetekert

 

980

 

E 17 1

N 46 47

HUBF30001

Északi-Bakony

*

25 803

 

E 17 43

N 47 16

HUBF30002

Balaton

*

58 889

 

E 17 45

N 46 51

HUBF30003

Kis-Balaton

*

12 803

 

E 17 13

N 46 38

HUBN20001

Bükk-fennsík és a Lök-völgy

*

14 079,6

 

E 20 30

N 48 4

HUBN20002

Hór-völgy, Déli-Bükk

*

5 466,7

 

E 20 34

N 48 0

HUBN20004

Szarvaskő

*

495,52

 

E 20 19

N 47 59

HUBN20005

Kisgyőri Ásottfa-tető–Csókás-völgy

*

2 297,86

 

E 20 40

N 48 2

HUBN20006

Miskolctapolcai Tatár-árok–Vörös-bérc

*

572,69

 

E 20 41

N 48 4

HUBN20007

Kisgyőri Halom-vár–Csincse-völgy–Cseh-völgy

*

439,73

 

E 20 42

N 47 59

HUBN20008

Vár-hegy–Nagy-Eged

*

1 990,88

 

E 20 25

N 47 57

HUBN20009

Tard környéki erdőssztyepp

*

463,96

 

E 20 35

N 47 54

HUBN20010

Szomolyai Kaptár-rét

*

56,08

 

E 20 27

N 47 52

HUBN20011

Ostoros-patak menti erdőspuszta

*

43,99

 

E 20 28

N 47 50

HUBN20012

Egerbakta–Bátor környéki erdők

*

1 072,74

 

E 20 16

N 47 58

HUBN20013

Hevesaranyosi-fedémesi dombvidék

*

1 021,47

 

E 20 12

N 48 0

HUBN20014

Gyepes-völgy

*

2 891,44

 

E 20 11

N 48 8

HUBN20015

Izra-völgy és az Arlói-tó

*

1 248,19

 

E 20 17

N 48 8

HUBN20017

Borsodbótai Kotyindó-tető

*

297,96

 

E 20 23

N 48 12

HUBN20018

Upponyi-szoros

*

1 198,07

 

E 20 27

N 48 12

HUBN20019

Csernely-patak völgye

*

172,86

 

E 20 23

N 48 9

HUBN20020

Sátai Tőkés-völgy

*

104,65

 

E 20 24

N 48 10

HUBN20021

Domaházai Hangony-patak völgye

*

1 126,58

 

E 20 5

N 48 11

HUBN20025

Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy

*

999,62

 

E 20 30

N 48 15

HUBN20027

Ózdi Harmaci-dombok

*

73,65

 

E 20 14

N 48 14

HUBN20029

Girincsi Nagy-erdő

*

102,79

 

E 20 58

N 47 57

HUBN20030

Hejő mente

*

463,08

 

E 20 56

N 47 53

HUBN20031

Mezőcsáti Rigós

*

73,13

 

E 20 56

N 47 49

HUBN20032

Tiszakeszi-morotva

*

297,55

 

E 20 58

N 47 46

HUBN20034

Borsodi-Mezőség

*

14 757,7

 

E 20 49

N 47 46

HUBN20035

Poroszlói szikesek

*

930,29

 

E 20 36

N 47 38

HUBN20036

Kétútközi-legelő

*

189,13

 

E 20 35

N 47 40

HUBN20037

Nagy-Hanyi

*

148,67

 

E 20 22

N 47 41

HUBN20038

Kerecsendi Berek-erdő és Lógó-part

*

143,28

 

E 20 19

N 47 46

HUBN20039

Pusztafogacs

*

321,39

 

E 20 10

N 47 36

HUBN20040

Nagy-fertő–Gulya-gyep–Hamvajárás szikes pusztái

*

1 828,53

 

E 20 24

N 47 34

HUBN20041

Pélyi szikesek

*

2 778,66

 

E 20 18

N 47 31

HUBN20042

Boldogi Vajda-rét

*

85,71

 

E 19 39

N 47 36

HUBN20043

Verpeléti Vár-hegy

*

8,41

 

E 20 12

N 47 51

HUBN20044

Recski Hegyes-hegy

*

165,68

 

E 20 4

N 47 55

HUBN20046

Gyöngyösi Sár-hegy

*

313,41

 

E 19 58

N 47 47

HUBN20047

Mátra északi letörése

*

771,69

 

E 20 1

N 47 52

HUBN20048

Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek

*

99

 

E 19 50

N 47 51

HUBN20049

Mátrabérc–fallóskúti-rétek

*

1 507,78

 

E 19 50

N 47 55

HUBN20050

Gyöngyöspatai Havas

*

333,77

 

E 19 47

N 47 50

HUBN20051

Nyugat-Mátra

*

1 439,39

 

E 19 44

N 47 53

HUBN20052

Apci Somlyó

*

52,99

 

E 19 42

N 47 47

HUBN20053

Petőfibányai Kopasz-hegy

*

18,06

 

E 19 42

N 47 46

HUBN20055

Szentkúti Meszes-tető

*

795,44

 

E 19 45

N 47 59

HUBN20056

Tepke

*

2 293,09

 

E 19 39

N 47 57

HUBN20057

Bézma

*

805,43

 

E 19 34

N 47 54

HUBN20058

Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét

*

196,74

 

E 19 31

N 47 52

HUBN20059

Szandai Várhegy

*

33,74

 

E 19 25

N 47 54

HUBN20060

Sóshartyáni Hencse-hegy

*

108,18

 

E 19 42

N 48 4

HUBN20062

Középső-Ipoly-völgy

*

1 599,74

 

E 19 22

N 48 5

HUBN20063

Karancs

*

573,61

 

E 19 46

N 48 9

HUBN20064

Salgó

*

100,66

 

E 19 51

N 48 8

HUBN20065

Gortva-völgy

*

126,14

 

E 19 53

N 48 8

HUBN20067

Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente

*

185,54

 

E 20 23

N 48 7

HUBN20068

Sajómercsei Körtvélyes-dűlő

*

170,04

 

E 20 24

N 48 14

HUBN20069

Kesznyéteni Sajó-öböl

*

4 691,38

 

E 21 5

N 47 59

HUBN20071

Bodrogzug és Bodrog hullámtere

*

7 226,78

 

E 21 28

N 48 13

HUBN20072

Tokaji Kopasz-hegy

*

357,38

 

E 21 22

N 48 7

HUBN20073

Bodrogszegi Várhegy

*

47,78

 

E 21 21

N 48 12

HUBN20074

Tállyai Patócs-hegy–Sátor-hegy

*

178,32

 

E 21 12

N 48 15

HUBN20075

Sárospataki Mandulás

*

7,9

 

E 21 32

N 48 19

HUBN20077

Erdőbényei–olaszliszkai magyar nőszirmos sztyepprétek

*

17,09

 

E 21 22

N 48 16

HUBN20078

Pácini Mosonna-erdő

*

213,44

 

E 21 50

N 48 21

HUBN20079

Révleányvári erdők

 

347,88

 

E 22 1

N 48 19

HUBN20081

Long-erdő

*

3 098,93

 

E 21 38

N 48 21

HUBN20082

Felsőregmeci Ronyva

*

178,03

 

E 21 37

N 48 28

HUBN20084

Központi-Zempléni-hegység

*

8 659,17

 

E 21 23

N 48 25

HUBN20085

Északi-Zempléni-hegység

*

1 817,31

 

E 21 28

N 48 33

HUBN20087

Baskói rétek

*

509,59

 

E 21 18

N 48 20

HUBN20088

Regéci Várhegy

*

250,09

 

E 21 20

N 48 22

HUBN20089

Füzéri Pál-hegy

*

732,65

 

E 21 24

N 48 32

HUBN20090

Komlóskai Mogyorós-tető és Zsidó-rét

*

356,45

 

E 21 28

N 48 21

HUBN20092

Telkibányai Király-hegy

*

185,97

 

E 21 24

N 48 28

HUBN20093

Bózsvai Temető alja

*

12,6

 

E 21 28

N 48 28

HUDD20001

Tenkes

*

1 360

 

E 18 16

N 45 53

HUDD20003

Villánykövesdi Fekete-hegy

*

239

 

E 18 24

N 45 52

HUDD20004

Dél-Zselic

*

6 322

 

E 17 55

N 46 12

HUDD20006

Szársomlyó

*

282

 

E 18 25

N 45 51

HUDD20007

Kelet-Dráva

*

6 404

 

E 17 43

N 45 50

HUDD20008

Ormánsági erdők

*

10 250

 

E 17 49

N 45 54

HUDD20010

Ócsárd-hegyszentmártoni völgyek

*

261

 

E 18 8

N 45 55

HUDD20011

Szekszárdi-dombvidék

*

2 340

 

E 18 37

N 46 18

HUDD20012

Geresdi-dombvidék

*

6 239

 

E 18 32

N 46 11

HUDD20014

Jánosházi-erdő és Égett-berek

*

593

 

E 17 23

N 46 17

HUDD20015

Kisbajomi erdők

*

1 280

 

E 17 29

N 46 17

HUDD20016

Észak-zselici erdőségek

*

16 404

 

E 17 47

N 46 16

HUDD20017

Mocsoládi-erdő

*

2 630

 

E 17 49

N 46 37

HUDD20018

Pati-erdő

*

350

 

E 17 40

N 46 23

HUDD20019

Mernyei-erdő

*

237

 

E 17 47

N 46 29

HUDD20020

Közép-mezőföldi löszvölgyek

*

1 316

 

E 18 50

N 46 43

HUDD20022

Szakadáti löszgyepek

*

34

 

E 18 27

N 46 33

HUDD20023

Tolnai Duna

*

5 703

 

E 18 53

N 46 38

HUDD20024

Aparhanti sztyepp

*

17

 

E 18 27

N 46 20

HUDD20026

Lengyel-hőgyészi erdők

 

3 418

 

E 18 23

N 46 27

HUDD20028

Koppány menti rétek

*

323

 

E 18 8

N 46 34

HUDD20029

Kisszékelyi-dombság

*

2 904

 

E 18 30

N 46 41

HUDD20030

Mecsek

*

26 170

 

E 18 16

N 46 9

HUDD20031

Fehérvíz

*

1 530

 

E 17 30

N 46 38

HUDD20032

Gemenc

*

19 877

 

E 18 52

N 46 13

HUDD20033

Nagyhajmási dombok

 

380

 

E 18 16

N 46 23

HUDD20034

Balatonendrédi dombok

*

293

 

E 17 59

N 46 51

HUDD20035

Pogány-völgyi rétek

*

1 821,73

 

E 17 34

N 46 41

HUDD20036

Ordacsehi berek

*

781

 

E 17 36

N 46 45

HUDD20038

Ádándi Felső-hegy

*

6

 

E 18 9

N 46 50

HUDD20039

Dékány-hegy

*

881

 

E 18 5

N 46 43

HUDD20040

Tengelici homokvidék

*

5 518

 

E 18 43

N 46 42

HUDD20041

Dél-balatoni berkek

 

427

 

E 17 53

N 46 50

HUDD20042

Köröshegyi erdők

*

1 436

 

E 17 52

N 46 48

HUDD20043

Kopasz-dombi erdő

 

976

 

E 17 49

N 46 43

HUDD20044

Boronka-melléke

*

10 643

 

E 17 27

N 46 29

HUDD20045

Béda-Karapancsa

*

11 202

 

E 18 45

N 46 0

HUDD20046

Törökkoppányi erdők

*

2 168

 

E 18 1

N 46 34

HUDD20047

Vityai-erdő

*

1 159

 

E 17 42

N 46 36

HUDD20049

Somogytúri erdők

*

1 682

 

E 17 43

N 46 42

HUDD20050

Szenes-legelő

*

314

 

E 18 39

N 46 39

HUDD20051

Darányi borókás

*

3 458

 

E 17 33

N 45 59

HUDD20052

Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek

*

1 376

 

E 17 48

N 45 52

HUDD20053

Csokonyavisontai fás legelő

*

539

 

E 17 27

N 46 2

HUDD20054

Nyugat-Dráva

*

408

 

E 16 53

N 46 17

HUDD20055

Zákány-őrtilosi dombok

*

268,65

 

E 16 53

N 46 17

HUDD20056

Közép-Dráva

*

6 193,73

 

E 17 19

N 46 0

HUDD20057

Somogymeggyesi erdő

 

679

 

E 17 53

N 46 42

HUDD20058

Látrányi-puszta

*

860

 

E 17 45

N 46 45

HUDD20059

Balatonkeresztúri rétek

 

557

 

E 17 24

N 46 41

HUDD20060

Rinyaszentkirályi-erdő

*

523

 

E 17 22

N 46 11

HUDD20061

Holládi-erdő

 

1 926

 

E 17 20

N 46 38

HUDD20062

Nyugat-Dráva-sík

*

5 232

 

E 17 7

N 46 12

HUDD20063

Szentai-erdő

*

18 900

 

E 17 13

N 46 14

HUDD20064

Ságvári dombok

*

2 271

 

E 18 3

N 46 48

HUDD20065

Töttösi-erdő

 

1 219

 

E 18 32

N 45 53

HUDD20066

Pécsi-sík

*

455

 

E 18 11

N 46 2

HUDD20067

Székelyszabari erdő

 

274

 

E 18 35

N 46 3

HUDD20068

Gyékényesi erdők

 

761

 

E 16 58

N 46 16

HUDD20069

Paksi ürgemező

*

320

 

E 18 48

N 46 37

HUDD20070

Tengelici rétek

*

379

 

E 18 40

N 46 33

HUDD20071

Paksi tarka sáfrányos

*

64

 

E 18 46

N 46 34

HUDD20072

Dunaszentgyörgyi-láperdő

*

314

 

E 18 49

N 46 32

HUDD20073

Szedresi Ős-Sárvíz

*

706

 

E 18 40

N 46 27

HUDI20001

Ácsi gyepek

 

287,83

 

E 17 57

N 47 41

HUDI20002

Adony-perkátai löszvölgyek

*

206,31

 

E 18 49

N 47 4

HUDI20003

Alapi kaszálórétek

*

521,43

 

E 18 41

N 46 49

HUDI20004

Aszal-völgy

*

101,77

 

E 18 25

N 47 14

HUDI20005

Bársonyos

*

1 188,66

 

E 18 9

N 47 26

HUDI20006

Belsőbárándi löszvölgy

*

352,55

 

E 18 30

N 47 5

HUDI20007

Besnyői löszvölgy

*

54,65

 

E 18 49

N 47 11

HUDI20008

Börzsöny

*

30 423,57

 

E 18 56

N 47 54

HUDI20009

Budai-hegység

*

9 376,8

 

E 18 51

N 47 34

HUDI20010

Budaörsi kopárok

*

571,5

 

E 18 55

N 47 28

HUDI20011

Csépi gyepek

*

343,17

 

E 18 4

N 47 35

HUDI20012

Csévharaszti homokvidék

*

359,11

 

E 19 19

N 47 19

HUDI20013

Csolnoki löszgyepek

*

410,82

 

E 18 42

N 47 40

HUDI20014

Debegió-hegy

*

83,63

 

E 19 9

N 47 42

HUDI20015

Déli-Gerecse

*

4 768,16

 

E 18 31

N 47 33

HUDI20016

Epöli szarmata vonulat

*

1 556,71

 

E 18 39

N 47 38

HUDI20017

Érd-tétényi plató

*

1 168,77

 

E 18 51

N 47 26

HUDI20018

Északi-Gerecse

*

2 856,42

 

E 18 35

N 47 43

HUDI20019

Felső-Tápió

*

2 029,67

 

E 19 40

N 47 24

HUDI20020

Gerecse

*

2 256,73

 

E 18 26

N 47 38

HUDI20021

Gerje-mente

*

3 430,187

 

E 19 55

N 47 8

HUDI20022

Gógány- és Kőrös-ér mente

*

824,86

 

E 19 53

N 47 3

HUDI20023

Gödöllői-dombság

*

7 153,4

 

E 19 25

N 47 35

HUDI20024

Tápiógyörgye-újszilvási szikesek

*

1 754

 

E 20 0

N 47 18

HUDI20025

Hajta mente

*

5 783,82

 

E 19 49

N 47 23

HUDI20026

Ipoly völgye

*

2 954,09

 

E 18 45

N 47 54

HUDI20027

Kelet-mezőföldi löszvölgyek

*

312,34

 

E 18 44

N 46 52

HUDI20028

Kirvai löszgyepek

*

328,94

 

E 18 43

N 47 37

HUDI20029

Kocsi gyepek

*

45,27

 

E 18 13

N 47 34

HUDI20030

Központi-Gerecse

*

5 736,38

 

E 18 32

N 47 39

HUDI20031

Lajoskomáromi löszvölgyek

*

832,02

 

E 18 21

N 46 47

HUDI20032

Mocsai ürgés legelő

 

28,36

 

E 18 10

N 47 40

HUDI20033

Móri-árok

*

640,5

 

E 18 12

N 47 20

HUDI20034

Duna és ártere

*

16 642,25

 

E 19 7

N 47 42

HUDI20035

Nagykőrösi pusztai tölgyesek

*

3 260,46

 

E 19 43

N 47 4

HUDI20036

Nagylóki löszvölgyek

*

284,91

 

E 18 39

N 46 56

HUDI20037

Nyakas-tető szarmata vonulat

*

609,86

 

E 18 42

N 47 34

HUDI20038

Nyugat-Cserhát és Naszály

*

9 637,91

 

E 19 16

N 47 47

HUDI20039

Pilis és Visegrádi-hegység

*

31 187,54

 

E 18 54

N 47 42

HUDI20040

Gödöllői-dombság peremhegyei

*

318,22

 

E 19 12

N 47 37

HUDI20041

Póc alja

*

65,73

 

E 18 39

N 47 28

HUDI20042

Ráckevei Duna-ág

*

3 542,31

 

E 18 57

N 47 12

HUDI20043

Rekettyés

*

308,27

 

E 19 54

N 47 22

HUDI20044

Sárrét

*

3 990,45

 

E 18 17

N 47 10

HUDI20045

Szigethalmi homokbuckák

*

70,09

 

E 19 1

N 47 19

HUDI20046

Székek

*

3 599,2

 

E 19 53

N 47 12

HUDI20047

Szigeti homokok

*

787,83

 

E 19 5

N 47 38

HUDI20048

Szomódi gyepek

*

225,79

 

E 18 18

N 47 41

HUDI20049

Szentgyörgypuszta

*

958,44

 

E 18 42

N 47 24

HUDI20050

Alsó-Tápió és patakvölgyek

*

1 809,76

 

E 19 39

N 47 22

HUDI20051

Turjánvidék

*

10 630,32

 

E 19 17

N 47 10

HUDI20052

Érd-százhalombattai táblarög

*

23,61

 

E 18 56

N 47 21

HUDI20053

Velencei-hegység

*

3 873,21

 

E 18 33

N 47 15

HUDI20054

Velencei-tó

*

996,96

 

E 18 33

N 47 11

HUDI20055

Veresegyházi-medence

*

397,65

 

E 19 14

N 47 37

HUDI30001

Vértes

*

25 573,07

 

E 18 23

N 47 26

HUDI30002

Zámolyi-medence

 

2 596,37

 

E 18 26

N 47 20

HUFH20001

Rábaköz

*

5 969,23

 

E 16 58

N 47 36

HUFH20002

Fertő tó

*

11 320,48

 

E 16 42

N 47 40

HUFH20003

Fertőmelléki dombsor

*

2 544,53

 

E 16 42

N 47 37

HUFH20006

Dudlesz-erdő

*

1 090,1

 

E 16 34

N 47 43

HUFH20007

Péri-repülőtér

*

216,1

 

E 17 48

N 47 37

HUFH20008

Pannonhalmi-dombság

*

7 606,5

 

E 17 40

N 47 31

HUFH20009

Gönyüi-homokvidék

*

2 092,37

 

E 17 48

N 47 42

HUFH20010

Répce mente

*

1 512,63

 

E 16 55

N 47 23

HUFH20011

Rába

*

4 227,84

 

E 17 24

N 47 33

HUFH20012

Soproni-hegység

*

5 354,1

 

E 16 30

N 47 39

HUFH20013

Határ-menti erdők

*

2 251,62

 

E 16 41

N 47 31

HUFH30004

Szigetköz

*

17 177,62

 

E 17 30

N 47 51

HUFH30005

Hanság

*

13 477,16

 

E 17 17

N 47 45

HUHN20001

Felső-Tisza

*

27 733

 

E 21 52

N 48 9

HUHN20002

Hortobágy

*

104 063,86

 

E 21 2

N 47 34

HUHN20003

Tisza-tó

*

17 819

 

E 20 17

N 47 10

HUHN20004

Felső-Sebes-Körös

 

872

 

E 21 30

N 46 59

HUHN20005

Nagy-Széksós–Rakottyás

*

242

 

E 21 45

N 47 18

HUHN20006

Pocsaji csordalegelő

*

166

 

E 21 48

N 47 17

HUHN20007

Szentpéterszeg-hencidai gyepek

*

941

 

E 21 41

N 47 14

HUHN20008

Kismarja–Pocsaj–Esztári-gyepek

*

2 575,7

 

E 21 48

N 47 15

HUHN20009

Derecske–konyári gyepek

*

3 618

 

E 21 36

N 47 20

HUHN20010

Pocsaji-kapu

*

294

 

E 21 51

N 47 18

HUHN20011

Hencidai Csere-erdő

*

102

 

E 21 41

N 47 14

HUHN20012

Sándorosi tavak

*

469

 

E 21 43

N 47 19

HUHN20013

Közép-Bihar

*

12 286,59

 

E 21 25

N 47 5

HUHN20014

Kismarjai Nagy-szik

*

692

 

E 21 47

N 47 12

HUHN20015

Közép-Tisza

*

13 888

 

E 20 17

N 47 10

HUHN20016

Kék-Kálló-völgye

*

1 477

 

E 21 55

N 47 26

HUHN20017

Hajdúbagosi-legelő

*

286

 

E 21 40

N 47 24

HUHN20018

Mikepércsi Nyárfáshegyi-legelő

*

242

 

E 21 39

N 47 25

HUHN20019

Bánki-erdő

*

362

 

E 21 47

N 47 27

HUHN20020

Monostorpályi-legelő

*

140

 

E 21 47

N 47 24

HUHN20021

Halápi Álló-hegy

*

138

 

E 21 50

N 47 30

HUHN20022

Rauchbauer-erdő

*

200

 

E 21 51

N 47 33

HUHN20023

Hármashegyi-tölgyesek

*

504

 

E 21 49

N 47 33

HUHN20024

Martinkai-legelő

*

352

 

E 21 47

N 47 34

HUHN20025

Kőrises–Jónás-rész

*

322

 

E 21 56

N 47 32

HUHN20026

Nyírábrányi Káposztás-lapos

 

77

 

E 21 59

N 47 33

HUHN20027

Nyírábrányi Kis-mogyorós

 

152

 

E 22 1

N 47 33

HUHN20028

Csohos-tó

 

188

 

E 21 51

N 47 25

HUHN20029

Létavértesi Falu-rét

 

63

 

E 21 50

N 47 23

HUHN20030

Fülöpi láprétek

 

25

 

E 22 6

N 47 35

HUHN20031

Hanelek

 

84

 

E 22 5

N 47 34

HUHN20032

Gúti-erdő

*

5 777

 

E 21 56

N 47 39

HUHN20033

Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek

*

5 649

 

E 21 36

N 47 37

HUHN20035

Ömbölyi-erdő és Fényi-erdő

*

1 436,11

 

E 22 15

N 47 43

HUHN20036

Bátorligeti Nagy-legelő

*

404

 

E 22 14

N 47 46

HUHN20037

Bátorligeti-láp

*

138

 

E 22 16

N 47 46

HUHN20038

Újtanyai lápok

*

206

 

E 22 13

N 47 45

HUHN20039

Piricsei Júlia-liget

 

57

 

E 22 12

N 47 44

HUHN20040

Apagyi Albert-tó

 

45

 

E 21 53

N 47 57

HUHN20041

Apagyi Falu-rét

 

10

 

E 21 56

N 47 57

HUHN20042

Napkori legelő

*

157

 

E 21 53

N 47 56

HUHN20043

Paszabi kubikgödrök

 

18

 

E 21 39

N 48 9

HUHN20044

Jászdózsai Pap-erdő

*

33

 

E 21 1

N 47 34

HUHN20045

Kaszonyi-hegy–Dédai-erdő

*

1 452,95

 

E 22 29

N 48 13

HUHN20046

Gelénes–Beregdaróc

*

1 177

 

E 22 30

N 48 11

HUHN20047

Vámosatya-Csaroda

*

1 866,86

 

E 22 25

N 48 10

HUHN20048

Tarpa-Tákos

*

6 305,39

 

E 22 29

N 48 7

HUHN20049

Lónya-Tiszaszalka

*

3 769

 

E 22 19

N 48 16

HUHN20050

Kömörő-Fülesd

*

1 963,52

 

E 22 38

N 48 0

HUHN20051

Eret-hegy

*

146

 

E 22 35

N 48 0

HUHN20053

Magosligeti-erdő és gyepek

*

566

 

E 22 49

N 48 3

HUHN20054

Csaholc–Garbolc

*

4 052,95

 

E 22 48

N 47 59

HUHN20055

Rozsály–Csengersima

*

959

 

E 22 43

N 47 53

HUHN20056

Jánki-erdő

*

400,42

 

E 22 41

N 47 56

HUHN20057

Grófi-erdő

*

226

 

E 22 20

N 48 2

HUHN20058

Teremi-erdő

*

757,77

 

E 22 19

N 47 46

HUHN20059

Bika-rét

*

66

 

E 22 6

N 47 41

HUHN20060

Nyíregyházi lőtér

*

189

 

E 21 41

N 47 55

HUHN20062

Ófehértói lőtér

*

171

 

E 22 4

N 47 55

HUHN20063

Baktai-erdő

*

1 017

 

E 22 3

N 47 58

HUHN20064

Rohodi-legelő

*

54

 

E 22 7

N 48 0

HUHN20065

Nyírturai-legelő

*

34

 

E 21 48

N 48 1

HUHN20067

Csikós-lápos

 

85

 

E 21 59

N 47 51

HUHN20069

Hajdúszoboszlói szikes gyepek

*

551

 

E 21 22

N 47 26

HUHN20070

Darvasi Csiff-puszta

*

354,69

 

E 21 20

N 47 7

HUHN20071

Nyírmihálydi-legelő

*

61

 

E 21 56

N 47 44

HUHN20072

Bökönyi Közös-legelő

*

66

 

E 21 42

N 47 43

HUHN20073

Jászárokszállási szikesek

*

274

 

E 19 58

N 47 36

HUHN20074

Alattyáni Berki-erdő

*

39

 

E 20 2

N 47 24

HUHN20076

Borsóhalmi-legelő

*

1 459

 

E 19 56

N 47 32

HUHN20077

Jászfényszarui-erdő

*

29

 

E 19 41

N 47 34

HUHN20078

Jászsági Zagyva-ártér

*

491

 

E 19 49

N 47 30

HUHN20079

Pusztamizsei-erdő

 

92

 

E 19 59

N 47 27

HUHN20081

Újszász-jászboldogházi gyepek

*

2 001

 

E 20 3

N 47 18

HUHN20085

Jászapáti–jászkiséri szikesek

*

1 889

 

E 20 11

N 47 30

HUHN20089

Alsó-Zagyva hullámtere

*

401

 

E 20 10

N 47 12

HUHN20092

Hajdúszováti gyepek

*

353

 

E 21 29

N 47 23

HUHN20093

Kaba-földesi gyepek

*

4 597,32

 

E 21 20

N 47 17

HUHN20095

Lányi-legelő

*

357

 

E 21 42

N 47 12

HUHN20098

Dél-ásványi gyepek

*

1 549,15

 

E 21 18

N 47 13

HUHN20100

Gatály

*

769

 

E 21 7

N 47 14

HUHN20101

Bihari-legelő

*

2 523

 

E 21 35

N 47 10

HUHN20103

Berekböszörmény–körmösdpusztai legelők

*

1 346,34

 

E 21 35

N 47 3

HUHN20105

Csökmői gyepek

*

608,56

 

E 21 14

N 47 2

HUHN20106

Újfehértói gyepek

*

463

 

E 21 41

N 47 47

HUHN20107

Nagy-Vadas

*

198

 

E 21 39

N 47 51

HUHN20109

Sóstói-erdő

*

181

 

E 21 43

N 47 59

HUHN20113

Kisvárdai gyepek

 

578

 

E 22 2

N 48 14

HUHN20114

Tiszalöki szikesek

*

1 558

 

E 21 28

N 48 1

HUHN20116

Tiszavasvári szikesek

*

321

 

E 21 24

N 47 58

HUHN20120

Vajai-tároló

 

92

 

E 22 9

N 47 58

HUHN20121

Czakó-tó

*

185

 

E 21 32

N 47 46

HUHN20122

Tócó völgye

*

142

 

E 21 34

N 47 36

HUHN20124

Daru-rét

 

95

 

E 22 4

N 48 2

HUHN20125

Nyírgyulaji Kis-rét

*

171

 

E 22 5

N 47 53

HUHN20127

Kraszna menti rétek

*

366

 

E 22 20

N 47 58

HUHN20128

Nyírség-peremi égeresek

*

152

 

E 22 19

N 47 51

HUHN20129

Nyírbogdányi rét

 

70

 

E 21 51

N 48 3

HUHN20131

Orosi gyepek

 

191

 

E 21 48

N 47 56

HUHN20133

Balkányi Libegős

*

108

 

E 21 49

N 47 48

HUHN20134

Kállósemjéni Csordalegelő

*

34

 

E 21 54

N 47 51

HUHN20138

Aranyosi-legelő

*

187

 

E 20 41

N 47 24

HUHN20139

Szalóki Nagy-fertő

*

205

 

E 20 39

N 47 27

HUHN20140

Úrbéri-legelő

*

324

 

E 20 38

N 47 29

HUHN20141

Tiszaigar–Tiszaörsi Körtvélyes

*

613

 

E 20 46

N 47 30

HUHN20144

Kenderesi-legelő

*

528

 

E 20 40

N 47 16

HUHN20145

Kecskeri-puszta és környéke

*

1 437

 

E 20 47

N 47 17

HUHN20146

Hegyesbor

*

1 315

 

E 20 55

N 47 16

HUHN20148

Pásztói-legelő

*

290

 

E 20 42

N 47 4

HUHN20149

Mezőtúri Szandazugi-legelő

*

405

 

E 20 39

N 47 1

HUHN20152

Kunszentmártoni Bábockai-legelő

*

182

 

E 20 19

N 46 50

HUHN20153

Szelevényi Tó-köz

*

170

 

E 20 13

N 46 49

HUHN20154

Csépa-szelevényi gyepek

*

195

 

E 20 10

N 46 47

HUHN20155

Cserkei Nagy-fertő

*

221

 

E 20 11

N 46 50

HUHN20156

Tiszasasi Láp-legelő

*

213

 

E 20 3

N 46 49

HUHN20157

Tiszaugi Körtvélyes és Bokros

*

407

 

E 20 5

N 46 51

HUHN20158

Tiszakürt-tiszainokai gyepek

*

482,96

 

E 20 8

N 46 52

HUHN20159

Tunyogmatolcsi Holt-Szamos

 

247

 

E 22 28

N 47 56

HUHN20160

Gőgő-Szenke

 

75

 

E 22 35

N 47 58

HUHN20161

Sámsoni úti Bellegelő

*

138

 

E 21 41

N 47 33

HUKM20001

Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták

*

16 098,42

 

E 20 34

N 46 28

HUKM20002

Hódmezővásárhelyi Kék-tó

*

53,23

 

E 20 19

N 46 31

HUKM20003

T-erdő

 

3 962,94

 

E 20 22

N 46 32

HUKM20004

Száraz-ér

*

1 557

 

E 20 27

N 46 19

HUKM20005

Deszki gyepek

*

535

 

E 20 12

N 46 12

HUKM20006

Mágocs-ér

*

141

 

E 20 35

N 46 37

HUKM20007

Csorvási löszgyep

*

13

 

E 20 48

N 46 36

HUKM20008

Maros

*

5 824

 

E 20 29

N 46 11

HUKM20009

Mezőhegyes-battonyai gyepek

*

65

 

E 20 58

N 46 21

HUKM20010

Gyula-szabadkígyósi gyepek

*

11 473

 

E 21 9

N 46 35

HUKM20011

Körösközi erdők

 

5 783,29

 

E 21 24

N 46 41

HUKM20012

Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös

*

1 642

 

E 21 16

N 46 41

HUKM20013

Bélmegyeri Fás-puszta

*

645

 

E 21 10

N 46 53

HUKM20014

Dévaványa környéki gyepek

*

13 418,34

 

E 21 9

N 47 3

HUKM20015

Hortobágy-Berettyó

*

3 018

 

E 20 51

N 47 8

HUKM20016

Sebes-Körös

*

1 121

 

E 21 5

N 46 57

HUKM20017

Hármas-Körös

*

7 654,84

 

E 20 16

N 46 51

HUKM20018

Holt-Sebes-Körös

*

530

 

E 21 12

N 46 56

HUKM20019

Dél-Bihari szikesek

*

7 012

 

E 21 29

N 46 52

HUKM20020

Gyepes csatorna

*

169

 

E 21 16

N 46 47

HUKM20021

Sarkadi Fási-erdő

 

117

 

E 21 18

N 46 46

HUKM20022

Köles-ér

*

70

 

E 21 28

N 46 50

HUKM20023

Korhány és Holt-Korhány

*

48

 

E 21 35

N 46 52

HUKM20024

Orosi tölgyes

 

57

 

E 21 25

N 46 54

HUKM20025

Gyantéi erdők

*

222

 

E 21 25

N 46 52

HUKM20026

Tóniszállás-szarvasi gyepek

*

652

 

E 20 44

N 46 51

HUKM20027

Cserebökény

*

9 856

 

E 20 21

N 46 38

HUKM20028

Tőkei gyepek

*

2 983

 

E 21 15

N 46 44

HUKM20029

Szentesi gyepek

*

614

 

E 20 14

N 46 37

HUKM20030

Lapistó-Fertő

*

1 886

 

E 20 27

N 46 44

HUKM20031

Kurca

*

193

 

E 20 13

N 46 37

HUKN20001

Felső-kiskunsági szikes puszta

*

15 780

 

E 19 9

N 47 4

HUKN20002

Peszéri-erdő

*

1 626

 

E 19 16

N 47 7

HUKN20003

Felső-kiskunsági turjánvidék

*

14 444

 

E 19 18

N 47 0

HUKN20004

Dél-Bácska

*

779

 

E 19 16

N 46 2

HUKN20005

Tass–szalkszentmártoni szikes puszta

*

1 652

 

E 19 3

N 46 59

HUKN20006

Nagynyíri-erdő

*

758

 

E 19 33

N 46 57

HUKN20007

Solti ürgés gyep

*

89

 

E 19 4

N 46 48

HUKN20008

Déli-Homokhátság

*

2 293

 

E 19 38

N 46 11

HUKN20009

Felső-kiskunsági szikes tavak és Miklapuszta

*

19 577

 

E 19 9

N 46 42

HUKN20010

Szabadszállási ürgés gyep

 

74

 

E 19 14

N 46 53

HUKN20011

Fülöpházi homokbuckák

*

2 111

 

E 19 25

N 46 53

HUKN20012

Szegedi ürgés gyep

 

195

 

E 20 5

N 46 14

HUKN20013

Fülöpszállás–Soltszentimre–csengődi lápok

*

3 116

 

E 19 16

N 46 46

HUKN20014

Hajósi-homokpuszta

*

187

 

E 19 8

N 46 19

HUKN20015

Ágasegyháza–orgoványi rétek

*

4 309

 

E 19 29

N 46 47

HUKN20016

Matkópusztai ürgés gyep

*

154

 

E 19 40

N 46 48

HUKN20017

Közép-csongrádi szikesek

*

1 143

 

E 19 59

N 46 24

HUKN20018

Jánoshalma-kunfehértói erdők

*

941

 

E 19 21

N 46 21

HUKN20019

Baksi-puszta

*

4 868

 

E 20 4

N 46 33

HUKN20020

Harkai-tó

*

638

 

E 19 34

N 46 28

HUKN20021

Ökördi–erdőtelek–keceli lápok

*

2 529

 

E 19 11

N 46 37

HUKN20022

Kiskőrösi turjános

*

2 885

 

E 19 15

N 46 38

HUKN20023

Tázlá–kiskunhalasi homokbuckák

*

1 917

 

E 19 30

N 46 30

HUKN20024

Bócsa-bugaci homokpuszta

*

11 633

 

E 19 31

N 46 40

HUKN20025

Fülöpházi Hosszú-rét

*

465

 

E 19 29

N 46 52

HUKN20026

Móricgáti lápok

*

760

 

E 19 43

N 46 35

HUKN20027

Péteri-tó

*

781

 

E 19 54

N 46 35

HUKN20028

Tiszaalpár-bokrosi ártéri öblözet

*

3 285

 

E 20 1

N 46 49

HUKN20029

Csongrádi Kónya-szék

*

458

 

E 20 2

N 46 41

HUKN20030

Pirtói Nagy-tó

*

256

 

E 19 27

N 46 31

HUKN20031

Alsó-Tisza hullámtér

*

7 690

 

E 20 12

N 46 28

HUKN20032

Dél-Őrjeg

*

4 564

 

E 19 9

N 46 28

HUKN20033

Érsekhalma-nemesnádudvari löszvölgyek

*

245

 

E 19 8

N 46 21

HUKN20034

Nyárlőrinci-erdő

*

713

 

E 19 51

N 46 52

HUKN20035

Harkakötöny–kiskunmajsai homokbuckák

*

208

 

E 19 35

N 46 31

HUKN20036

Imre-hegy, Pirtó-kiskunhalasi homokbuckák

*

1 572

 

E 19 24

N 46 28

HUKN30001

Csongrád-bokrosi Sóstó

*

730

 

E 19 58

N 46 44

HUKN30002

Gátéri Fehér-tó

*

815

 

E 19 59

N 46 38

HUKN30003

Izsáki Kolon-tó

*

3 578

 

E 19 21

N 46 46

HUON20001

Ság-hegy

*

235

 

E 17 6

N 47 13

HUON20002

Kőszegi-hegység

*

4 120

 

E 16 28

N 47 22

HUON20003

Ablánc patak völgye

*

1 367

 

E 16 40

N 47 21

HUON20005

Váti gyakorlótér

*

681

 

E 16 47

N 47 17

HUON20006

Pinka

*

455,24

 

E 16 28

N 47 5

HUON20007

Köles-tető

 

348

 

E 16 46

N 47 13

HUON20008

Rába és Csörnöc-völgy

*

11 779

 

E 16 48

N 47 4

HUON20009

Csöngei legelő

*

193

 

E 17 2

N 47 21

HUON20011

Kenyeri reptér

*

588

 

E 17 8

N 47 22

HUON20012

Kemenessömjéni cserjés legelő

*

672

 

E 17 7

N 47 19

HUON20013

Öregcser

*

222

 

E 17 1

N 47 16

HUON20014

Gércei tufagyűrű és láprét

*

437

 

E 17 2

N 47 13

HUON20018

Őrség

*

45 990

 

E 16 24

N 46 52

HUON20020

Gyöngyös-patak és a kőszegi Alsó-rét

 

323,44

 

E 16 33

N 47 21

SKUEV0004

Kopčianske slanisko

*

8,977

 

E 21 53

N 48 35

SKUEV0006

Rieka Latorica

*

7 495,903

 

E 21 58

N 48 28

SKUEV0007

Čičarovský les

*

28,419

 

E 21 59

N 48 31

SKUEV0010

Komárňanské slanisko

*

8,499

 

E 18 5

N 47 46

SKUEV0012

Bešiansky polder

 

2,654

 

E 21 55

N 48 31

SKUEV0017

Pri Orechovom rade

*

4,181

 

E 18 6

N 47 46

SKUEV0019

Tarbucka

*

146,978

 

E 21 47

N 48 22

SKUEV0020

Lesík Bisce

 

28,354

 

E 21 45

N 48 40

SKUEV0026

Raškovský luh

 

17,05

 

E 21 56

N 48 34

SKUEV0029

Vysoká

 

25,124

 

E 21 57

N 48 25

SKUEV0030

Horešské lúky

*

118,849

 

E 21 56

N 48 24

SKUEV0032

Ladmovské vápence

*

337,699

 

E 21 46

N 48 25

SKUEV0034

Lesík pri Borši

*

7,408

 

E 21 42

N 48 23

SKUEV0036

Rieka Litava

*

2 964,212

 

E 19 5

N 48 13

SKUEV0037

Oborínsky les

 

9,959

 

E 21 54

N 48 32

SKUEV0038

Oborínske jamy

 

6,319

 

E 21 53

N 48 32

SKUEV0052

Seleštianska stráň

*

8,51

 

E 19 21

N 48 5

SKUEV0053

Kiarovský močiar

 

78,762

 

E 19 25

N 48 6

SKUEV0054

Cúdeninský močiar

 

138,166

 

E 19 2

N 48 4

SKUEV0055

Ipeľské hony

*

29,391

 

E 19 3

N 48 3

SKUEV0064

Bratislavské luhy

*

668,227

 

E 17 3

N 48 8

SKUEV0065

Marcelovské piesky

*

45,694

 

E 18 19

N 47 46

SKUEV0066

Kamenínske slaniská

*

144,735

 

E 18 38

N 47 52

SKUEV0067

Čenkov

*

123,903

 

E 18 31

N 47 46

SKUEV0068

Jurský Chlm

*

103,541

 

E 18 31

N 47 48

SKUEV0069

Búčske slanisko

*

44,382

 

E 18 25

N 47 47

SKUEV0070

Martovská mokraď

*

33,889

 

E 18 5

N 47 51

SKUEV0071

Abov

*

8,377

 

E 18 9

N 47 52

SKUEV0072

Detvice

*

106,371

 

E 18 7

N 47 52

SKUEV0073

Listové jazero

*

41,969

 

E 18 3

N 47 53

SKUEV0074

Dubník

*

171,134

 

E 17 47

N 48 19

SKUEV0075

Klátovské rameno

*

263,704

 

E 17 42

N 48 1

SKUEV0076

Bokrošské slanisko

*

10,2

 

E 18 15

N 47 44

SKUEV0077

Dunajské trstiny

*

164,852

 

E 17 51

N 47 46

SKUEV0078

Mostové

*

22,552

 

E 17 54

N 47 46

SKUEV0079

Horný háj

*

110,524

 

E 18 14

N 48 10

SKUEV0080

Bačove slaniská

*

59,281

 

E 17 52

N 48 14

SKUEV0081

Čupák

 

2,185

 

E 17 46

N 47 57

SKUEV0082

Margitin háj

 

22,089

 

E 17 37

N 48 3

SKUEV0083

Eliášovský les

*

32,25

 

E 17 30

N 48 6

SKUEV0084

Zátoň

*

87,131

 

E 18 12

N 48 1

SKUEV0085

Dolný háj

*

56,874

 

E 18 13

N 48 9

SKUEV0086

Krivé hrabiny

*

125,744

 

E 18 22

N 48 1

SKUEV0087

Osminy

*

84,379

 

E 18 21

N 48 5

SKUEV0088

Síky

*

32,513

 

E 17 53

N 48 13

SKUEV0089

Martinský les

*

574,585

 

E 17 22

N 48 15

SKUEV0090

Dunajské luhy

*

4 297,886

 

E 17 28

N 47 54

SKUEV0091

Ploská hora

*

26,523

 

E 18 44

N 47 51

SKUEV0092

Dolnovážske luhy

 

201,478

 

E 18 5

N 47 48

SKUEV0093

Bodícky kanál

*

2,9

 

E 17 29

N 47 54

SKUEV0094

Veľký les

*

40,83

 

E 18 12

N 48 7

SKUEV0095

Panské lúky

*

77,97

 

E 18 2

N 48 6

SKUEV0096

Šurianske slaniská

*

188,715

 

E 18 7

N 48 5

SKUEV0097

Palárikovské lúky

*

19,374

 

E 18 4

N 48 4

SKUEV0098

Nesvadské piesky

*

17,016

 

E 18 9

N 47 55

SKUEV0099

Pavelské slanisko

*

35,04

 

E 18 0

N 47 46

SKUEV0100

Chotínske piesky

*

7,164

 

E 18 12

N 47 48

SKUEV0113

Dlhé lúky

 

17,021

 

E 16 57

N 48 33

SKUEV0115

Bahno

 

153,667

 

E 17 16

N 48 37

SKUEV0116

Pri Jakubovských rybníkoch

 

120,537

 

E 16 58

N 48 24

SKUEV0117

Abrod

*

200,668

 

E 16 59

N 48 31

SKUEV0119

Široké

*

205,008

 

E 17 4

N 48 24

SKUEV0120

Jasenácke

 

52,001

 

E 17 9

N 48 33

SKUEV0121

Marhecké rybníky

*

81,673

 

E 17 1

N 48 24

SKUEV0122

Šipoltovo

 

51,949

 

E 16 58

N 48 23

SKUEV0123

Dúbrava pri Felde

*

21,222

 

E 16 55

N 48 23

SKUEV0124

Bogdalický vrch

*

56,986

 

E 16 53

N 48 24

SKUEV0125

Gajarské alúvium Moravy

*

1 256,807

 

E 16 57

N 48 32

SKUEV0126

Vinodolský háj

*

21,526

 

E 18 11

N 48 12

SKUEV0129

Cerovina

*

342,236

 

E 18 43

N 48 2

SKUEV0155

Alúvium Starej Nitry

*

408,19

 

E 18 7

N 47 49

SKUEV0156

Konopiská

 

8,419

 

E 17 34

N 47 56

SKUEV0157

Starý vrch

*

10,941

 

E 18 37

N 47 49

SKUEV0158

Modrý vrch

*

124,409

 

E 18 38

N 47 49

SKUEV0159

Alúvium Žitavy

*

29,602

 

E 18 8

N 47 51

SKUEV0160

Karáb

*

75,934

 

E 17 43

N 47 54

SKUEV0161

Alúvium Moravy pri Suchohrade

 

60,516

 

E 16 51

N 48 24

SKUEV0162

Grgás

*

88,708

 

E 17 7

N 48 33

SKUEV0163

Rudava

*

2 257,75

 

E 17 16

N 48 32

SKUEV0165

Kútsky les

*

626,874

 

E 16 58

N 48 39

SKUEV0166

Ciglát

 

171,928

 

E 16 58

N 48 33

SKUEV0167

Bezodné

 

75,804

 

E 17 0

N 48 22

SKUEV0168

Horný les

*

635,181

 

E 16 52

N 48 20

SKUEV0169

Orlovské vŕšky

 

191,401

 

E 17 3

N 48 28

SKUEV0170

Mešterova lúka

 

125,551

 

E 17 4

N 48 29

SKUEV0171

Zelienka

 

410,907

 

E 17 9

N 48 36

SKUEV0172

Bežnisko

*

861,236

 

E 17 13

N 48 32

SKUEV0173

Kotlina

*

491,51

 

E 17 20

N 48 38

SKUEV0174

Lindava

*

378,455

 

E 17 22

N 48 22

SKUEV0176

Dvorčiansky les

*

145,221

 

E 18 7

N 48 15

SKUEV0177

Šmolzie

 

65,923

 

E 16 54

N 48 22

SKUEV0178

V studienkach

 

30,19

 

E 16 52

N 48 26

SKUEV0179

Červený rybník

*

416,677

 

E 17 7

N 48 34

SKUEV0180

Ludinský háj

*

161,34

 

E 18 28

N 47 59

SKUEV0182

Číčovské luhy

*

459,604

 

E 17 43

N 47 46

SKUEV0183

Veľkolélsky ostrov

*

328,654

 

E 17 55

N 47 45

SKUEV0184

Burda

*

1 416,607

 

E 18 47

N 47 50

SKUEV0208

Senianske rybníky

 

213,512

 

E 22 4

N 48 41

SKUEV0212

Muteň

*

34,612

 

E 20 16

N 48 35

SKUEV0213

Gazarka

*

261,392

 

E 17 7

N 48 37

SKUEV0217

Ondriašov potok

*

8,021

 

E 17 0

N 48 20

SKUEV0218

Močiarka

*

221,488

 

E 17 2

N 48 21

SKUEV0219

Malina

*

458,511

 

E 17 5

N 48 24

SKUEV0220

Šaštínsky potok

*

1,818

 

E 17 10

N 48 36

SKUEV0226

Vanišovec

*

668,42

 

E 17 8

N 48 36

SKUEV0227

Čiližské močiare

 

61,476

 

E 17 40

N 47 53

SKUEV0235

Kanál Stretavka

 

17,753

 

E 21 59

N 48 36

SKUEV0236

Rieka Bodrog

*

113,616

 

E 21 46

N 48 24

SKUEV0257

Poiplie

*

406,072

 

E 19 4

N 48 4

SKUEV0261

Dedinská hora

*

339,287

 

E 19 31

N 48 13

SKUEV0269

Ostrovné lúčky

*

613,563

 

E 17 10

N 48 2

SKUEV0270

Hrušovská zdrž

*

33,135

 

E 17 12

N 48 3

SKUEV0272

Vozokánsky luh

*

5,222

 

E 18 40

N 48 1

SKUEV0279

Šúr

*

433,712

 

E 17 13

N 48 13

SKUEV0280

Devínska Kobyla

*

649,259

 

E 16 59

N 48 11

SKUEV0285

Rieka Muráň s prítokmi

*

204,285

 

E 20 14

N 48 36

SKUEV0292

Drieňová hora

*

10,181

 

E 18 27

N 47 50

SKUEV0293

Kľúčovské rameno

*

539,819

 

E 17 40

N 47 47

SKUEV0294

Bagovský vrch

*

134,5

 

E 18 21

N 48 4

SKUEV0295

Biskupické luhy

*

869,031

 

E 17 11

N 48 4

SKUEV0311

Kačenky

 

241,267

 

E 16 57

N 48 36

SKUEV0312

Devínske alúvium Moravy

*

173,288

 

E 16 57

N 48 13

SKUEV0313

Devínske jazero

*

1 307,826

 

E 16 55

N 48 17

SKUEV0314

Rieka Morava

 

372,33

 

E 16 53

N 48 29

SKUEV0315

Skalické alúvium Moravy

 

249,627

 

E 17 10

N 48 51

SKUEV0316

Šranecké piesky

*

272,135

 

E 17 17

N 48 34

SKUEV0317

Rozporec

 

81,928

 

E 16 54

N 48 21

SKUEV0327

Milič

*

5 114,445

 

E 21 27

N 48 34

SKUEV0329

Kováčske lúky

*

148,084

 

E 21 42

N 48 22

SKUEV0340

Český závrt

 

3,931

 

E 20 36

N 48 32

SKUEV0341

Dolný vrch

*

1 528,092

 

E 20 43

N 48 34

SKUEV0345

Kečovské škrapy

*

354,497

 

E 20 29

N 48 30

SKUEV0347

Domické škrapy

*

111,976

 

E 20 28

N 48 28

SKUEV0352

Hrušovská lesostep

*

40,85

 

E 20 37

N 48 35

SKUEV0355

Fabiánka

*

736,863

 

E 20 32

N 48 34

SKUEV0356

Horný vrch

*

5 861,392

 

E 20 46

N 48 38

SKUEV0357

Cerová vrchovina — lesné biotopy

*

2 626,482

 

E 19 54

N 48 12

SKUEV0358

Soví hrad

*

41,655

 

E 19 55

N 48 13

SKUEV0359

Dechtárske vinice

*

55,07

 

E 20 1

N 48 14

SKUEV0360

Beležír

 

63,013

 

E 19 59

N 48 10

SKUEV0361

Vodokáš

 

139,576

 

E 20 0

N 48 12

SKUEV0362

Pieskovcové chrbáty

*

96,446

 

E 20 8

N 48 16

SKUEV0363

Ťahan

*

347,956

 

E 20 6

N 48 22

SKUEV0365

Dálovský močiar

 

90,22

 

E 19 36

N 48 14

SKUEV0392

Brezová stráň

*

63,195

 

E 19 0

N 48 10

SKUEV0393

Dunaj

*

1 511,167

 

E 18 43

N 47 47

SKUEV0395

Pohrebište

*

85,832

 

E 18 17

N 47 46

SKUEV0396

Devínske lúky

 

40,5

 

E 16 58

N 48 12