19.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 48/17


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. februarja 2009

o finančnem prispevku Skupnosti pri nujnih ukrepih za boj proti aviarni influenci v Združenem kraljestvu leta 2008

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 977)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2009/142/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti členov 3(3) in 3a(1) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aviarna influenca je nalezljiva virusna bolezen pri perutnini in drugih pticah v ujetništvu, ki resno vpliva na donosnost reje perutnine ter povzroča motnje v trgovini znotraj Skupnosti in pri uvozu v tretje države.

(2)

Ob izbruhu aviarne influence obstaja tveganje, da se s trgovino z živo perutnino ali njenimi proizvodi povzročitelj bolezni razširi na druga gospodarstva s perutnino v isti državi članici in celo na druge države članice ali tretje države.

(3)

Direktiva Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (2) določa ukrepe, ki jih morajo države članice ob izbruhu takoj izvajati, da se prepreči nadaljnje širjenje virusa.

(4)

Odločba 90/424/EGS določa postopke, ki urejajo finančni prispevek Skupnosti za posebne veterinarske ukrepe, vključno z nujnimi ukrepi. V skladu s členom 3a navedene odločbe države članice prejmejo finančni prispevek za kritje stroškov nekaterih ukrepov za izkoreninjenje aviarne influence.

(5)

Prva in druga alinea člena 3a(3) Odločbe 90/424/EGS določata pravila o deležih stroškov, nastalih v državah članicah, ki jih lahko krije finančni prispevek Skupnosti.

(6)

Pri plačilu finančnega prispevka Skupnosti za nujne ukrepe za izkoreninjenje aviarne influence veljajo pravila, določena z Uredbo Komisije (ES) št. 349/2005 z dne 28. februarja 2005 o določitvi pravil v zvezi s financiranjem Skupnosti nujnih ukrepov in ukrepov za boj proti nekaterim živalskim boleznim iz Odločbe Sveta 90/424/EGS (3).

(7)

Do izbruhov aviarne influence v Združenem kraljestvu je prišlo leta 2008. Združeno kraljestvo je sprejelo ukrepe za boj proti navedenim izbruhom v skladu z Direktivo 2005/94/ES.

(8)

Združeno kraljestvo je v celoti izpolnilo tehnične in upravne obveznosti iz člena 3(3) Odločbe 90/424/EGS in člena 6 Uredbe (ES) št. 349/2005.

(9)

Združeno kraljestvo je 1. avgusta 2008 in 3. septembra 2008 predložilo oceno nastalih stroškov za izkoreninjenje aviarne influence.

(10)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Finančni prispevek Skupnosti za Združeno kraljestvo

Združenemu kraljestvu se lahko dodeli finančni prispevek Skupnosti za kritje stroškov, ki jih je imelo leta 2008 zaradi uvedbe ukrepov za boj proti aviarni influenci iz člena 3a(2) in (3) Odločbe 90/424/EGS.

Člen 2

Naslovnik

Ta odločba je naslovljena na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 18. februarja 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19.

(2)  UL L 10, 14.1.2006, str. 16.

(3)  UL L 55, 1.3.2005, str. 12.