19.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 48/17


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. februára 2009

o finančnom príspevku Spoločenstva na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Spojenom kráľovstve v roku 2008

[oznámené pod číslom K(2009) 977]

(Iba anglické znenie je autentické)

(2009/142/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3 a článok 3a ods. 1,

keďže:

(1)

Vtáčia chrípka je infekčné vírusové ochorenie hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí, ktoré má vážny dosah na ziskovosť chovu hydiny a ktoré spôsobuje narušenie vnútorného obchodu Spoločenstva a vývozu do tretích krajín.

(2)

V prípade výskytu ohniska vtáčej chrípky vzniká riziko, že by sa pôvodca ochorenia mohol rozšíriť na iné hospodárstva s chovom hydiny v rámci členského štátu, ale prostredníctvom obchodu so živou hydinou alebo výrobkami z nej aj do iných členských štátov a do tretích krajín.

(3)

Smernicou Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (2) sa stanovujú opatrenia, ktoré sa v prípade výskytu ohniska tejto nákazy majú v členských štátoch bezodkladne implementovať ako naliehavé opatrenia na zabránenie ďalšieho šírenia vírusu.

(4)

Rozhodnutím 90/424/EHS sa ustanovujú postupy, ktorými sa riadi finančný príspevok Spoločenstva na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. Podľa článku 3a uvedeného rozhodnutia dostávajú členské štáty finančný príspevok na pokrytie nákladov na určité opatrenia zamerané na eradikáciu vtáčej chrípky.

(5)

V prvej a druhej zarážke článku 3a ods. 3 rozhodnutia 90/424/EHS sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa percentuálneho podielu nákladov vzniknutých členským štátom, ktoré sa môžu hradiť v rámci finančného príspevku Spoločenstva.

(6)

Vyplatenie finančného príspevku Spoločenstva na núdzové opatrenia zamerané na eradikáciu vtáčej chrípky podlieha pravidlám ustanoveným v nariadení Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúcom pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (3).

(7)

V roku 2008 sa v Spojenom kráľovstve vyskytli ohniská vtáčej chrípky. Spojené kráľovstvo prijalo opatrenia na boj proti týmto ohniskám v súlade so smernicou 2005/94/ES.

(8)

Spojené kráľovstvo v plnej miere splnilo svoje technické a administratívne povinnosti stanovené v článku 3 ods. 3 rozhodnutia 90/424/EHS a v článku 6 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(9)

Dňa 1. augusta 2008 a 3. septembra 2008 Spojené kráľovstvo predložilo odhad nákladov vzniknutých v súvislosti s prijímaním opatrení zameraných na eradikáciu vtáčej chrípky.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Spoločenstva pre Spojené kráľovstvo

Spojenému kráľovstvu môže byť udelený finančný príspevok Spoločenstva na pokrytie nákladov vzniknutých tomuto členskému štátu v súvislosti s prijímaním opatrení uvedených v článku 3a ods. 2 a 3 rozhodnutia 90/424/EHS na boj proti vtáčej chrípke v roku 2008.

Článok 2

Adresát

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 18. februára 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16.

(3)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.